Wijziging Besluit omgevingsrecht: wetgevingstraject VTH afgerond

Inleiding Het Besluit verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (“Besluit VTH“) dat op 1 juli 2017 in werking trad, vormt samen met de bijbehorende ministeriĆ«le regeling het sluitstuk van de wijzigingen die de wetgever met de Wet VTH heeft willen doorvoeren. Met het Besluit VTH zijn hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (” Bor“) en de daarbij behorende bijlagen IV en … Read more

De ontwerpwijziging van het Bor (uitvoering wet VTH)

In deze vlog wordt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoering wet VTH) besproken. Dit ontwerpbesluit is op 11 juli 2016 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden voor de voorhangprocedure. In het ontwerpbesluit wordt onder meer vastgelegd welke milieutaken de omgevingsdiensten in ieder … Read more

Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april 2016 in werking getreden

Op 14 april 2016 is de wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden (Stb. 2016/139). Ook de daarmee samenhangende Regeling aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties (Stcrt. 2016/16200) is per die datum in werking getreden. Wat regelt de Wet VTH? De Wet VTH is de uitvoering van de ‘package deal’ die … Read more

Het gewijzigde wetsvoorstel VTH: minder overleggen, meer rampen voorkomen!

Vlak voor de kerst is een gewijzigd wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen in het wetsvoorstel zijn een gevolg van het rapport ‘Vertrouwen, Tempo en Helderheid’ van de commissie Wolfsen. Deze commissie heeft in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de regionale omgevingsdiensten onderzocht. Over dit rapport is al eerder in … Read more

FAQ: what is the Major Accidents (Risk) Decree 2015 and to which companies does it apply?

Introduction The Major Accidents (Risk) Decree 2015 (Besluit risico’s zware ongevallen 2015) (Brzo) imposes far-reaching and immediate obligations on companies falling under its scope. It is therefore very important for a company working with dangerous substances to be able to determine whether the Brzo is applicable to its establishment. If this is the case, the company has to asses which … Read more

FAQ: Wat is het Brzo en voor wie geldt het Brzo?

Inleiding Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (“Brzo“) legt aan Brzo-bedrijven verstrekkende en direct werkende verplichtingen op. Voor een bedrijf waarin gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn, is het daarom van groot belang te kunnen bepalen of het Brzo-regime op zijn inrichting van toepassing is. Als dat het geval is, zal dat bedrijf na moeten gaan welke eisen het Brzo met … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Evaluatiewet WNT Deze wet verbetert de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) door deze doelmatiger en doeltreffender te maken. De maatregelen uit … Read more

Hoofdpunten Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet

Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet verschenen. Daarmee is de totstandkoming van een nieuw omgevingsrechtelijk regime een belangrijkste stap verder gekomen. In dit bericht bespreek ik in vogelvlucht de inhoud en strekking van de Invoeringswet omgevingswet. Voor een compleet overzicht van de stand van zaken en de parlementaire geschiedenis verwijs ik u graag naar www.pgomgevingswet.nl. … Read more

Hoofdpunten brief Invoeringswet Omgevingwet deel 1: planschade en punitieve handhaving

Bij brief van 19 mei 2016 zond de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze brief bespreek ik in drie delen. In dit eerste deel ga ik met name in op de wijzigingen in de regeling voor planschadevergoeding en punitieve handhaving. In het tweede deel bespreek ik digitalisering, … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is veel nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het omgevingsrecht: Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer (vierde tranche) en Besluit omgevingsrecht: nieuwe activiteiten en nieuwe regels Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer: rendementseisen kolencentrales Wijziging Besluit omgevingsrecht: wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 Regeling … Read more