Introductie meldplicht voor energiebesparende maatregelen ligt tot 21 mei 2018 ter internetconsultatie voor

Recent berichtten wij op ons blog over het voornemen van de minister om een meldplicht in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit op te nemen. De drijver van een inrichting dient aan het bevoegd gezag te melden welke energiebesparende maatregelen hij op grond van artikel 2.15 Activiteitenbesluit treft. Vanaf 23 april 2018 tot 21 mei 2018 ligt het besluit waarmee deze informatieplicht in het Activiteitenbesluit wordt opgenomen ter consultatie voor. In dit blog lichten wij het voorstel tot wijziging van het Activiteitenbesluit kort toe.

Aanleiding van de introductie van de meldplicht

Volgens de toelichting van het voorstel tot wijziging van het Activiteitenbesluit is de moeizame handhaving van artikel 2.15 Activiteitenbesluit (onder andere) aanleiding voor de wijziging het artikel. Doordat bevoegde gezagen geen zicht hebben op de wijze waarop inrichtingen aan de energiebesparingsverplichting voldoen, kunnen zij niet efficiënt handhaven. Met de introductie van deze meldplicht wordt deze hobbel weggenomen.

Korte samenvatting van de introductie van de meldplicht

De energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 Activiteitenbesluit houdt in dat een drijver van een inrichting alle maatregelen treft die in 5 jaar of korter kunnen worden  terugverdiend. Op grond van het voorstel tot wijziging van het Activiteitenbesluit wordt aan dat artikel toegevoegd dat:

  • degene die de inrichting drijft uiterlijk op 1 juli 2019 (en daarna eenmaal per vier jaar) aan het bevoegd gezag meldt welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen; en
  • als de drijver afwijkt van de erkende maatregelen uit de erkende maatregelenlijst uit de Activiteitenregeling (zie voor een toelichting op de erkende maatregelenlijst ons eerdere blog) geldt een aanvullende informatieplicht: de drijver moet dan bij de melding gemotiveerd toelichten of hij gelijkwaardige maatregelen heeft getroffen.

Introductie rekenmethode

Samen met de meldplicht, wordt met het wijzigingsvoorstel ook een grondslag geïntroduceerd voor het stellen van voorwaarden aan de wijze waarop het energiebesparend effect en de terugverdientijd worden berekend. Op basis van deze grondslag kunnen enkele veel gebruikte randvoorwaarden en parameters aan de hand waarvan het energiebesparende effect wordt berekend in de Activiteitenregeling worden vastgelegd. Als voorbeeld van zulke randvoorwaarden worden in de ter consultatie voorgelegde toelichting de typen kosten die worden meegenomen bij een berekening en de stroomprijs genoemd.

Sanctie

Eerder kondigde de minister aan dat overtreding van deze informatieplicht bestraft zou kunnen worden. Of dat nog steeds het geval is, en met welke sanctie het bevoegd gezag dan zou kunnen handhaven, blijkt nog niet uit deze internetconsultatie.

Internetconsultatie

Bedrijven, bevoegde gezagen en andere partijen in de energiebesparingssector (en andere geïnteresseerden)  kunnen nog tot en met 21 mei 2018 op de introductie van de informatieplicht reageren. Tot die datum ligt de wijziging van het Activiteitenbesluit nog  ter consultatie voor.

Het bericht ‘Introductie meldplicht voor energiebesparende maatregelen ligt tot 21 mei 2018 ter internetconsultatie voor‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Valerie van ‘t Lam
Alle posts van Valerie van ‘t Lam

Lisa van der Maden
Alle posts van Lisa van der Maden
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone