Nieuwe wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is veel nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het omgevingsrecht:

 1. Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer (vierde tranche) en Besluit omgevingsrecht: nieuwe activiteiten en nieuwe regels
 2. Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer: rendementseisen kolencentrales
 3. Wijziging Besluit omgevingsrecht: wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4
 4. Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu: Regeling beheer verpakkingen: verbod op gratis verstrekken plastic draagtassen
 5. Wet basisregistratie grootschalige topografie
 6. Convenant bodem en ondergrond 2016-2020
 7. Nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 8. Wijziging Programma Aanpak Stikstof
 9. Wet- en regelgeving overig

Voor een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het algemeen bestuursrecht verwijzen u graag naar het Stibbeblogbericht Nieuwe wet- en regelgeving algemeen bestuursrecht per 1 januari 2016.

1. Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer (vierde tranche) en Besluit omgevingsrecht: nieuwe activiteiten en nieuwe regels (Stb. 2015, 337)

Met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit milieubeheer op 1 januari jl. zijn nog meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit gekomen. Voor bepaalde inrichtingen gelden nu alleen de algemene regels uit het Activiteitenbesluit in plaats van een omgevingsvergunningplicht voor milieu. Dit geldt onder meer voor asbestverwijderingsbedrijven en ziekenhuizen. De inhoudelijke regels in het Activiteitenbesluit zijn ook veranderd. Zo is het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht naar het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling (Stcrt. 2015, 29035 en Stcrt. 2015, 45058 (reparaties nieuwe activiteiten)) overgeheveld. Ook het Besluit LPG-tankstations en de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer zijn thans opgenomen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Andere wijzigingen zien onder meer op het opnemen van erkende energiebesparende maatregelen (al in werking getreden op 1 december jl.) en de verplaatsing van het specifieke overgangsrecht van het algemene hoofdstuk 6 naar de paragrafen per activiteit.

Zie hier voor een vergelijking van het huidige Activiteitenbesluit (versie 1 januari 2016) met de vorige versie (versie van 1 december 2015).

Voor meer informatie over deze wijzigingen zie de informatiepagina over de vierde tranche op de website van het Kenniscentrum InfoMil.

2. Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer: rendementseisen kolencentrales (Stb. 2015, 387)

Met deze wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden de algemene regels voor grote stookinstallaties geactualiseerd, met als doel minimum rendementseisen te stellen aan kolencentrales in Nederland. Op deze wijze wordt de minst duurzame kolengestookte elektriciteitsproductie in Nederland uitgefaseerd.

Zie hier voor een vergelijking van het huidige Activiteitenbesluit (versie 1 januari 2016) met de vorige versie (versie van 1 december 2015).

Meer informatie over deze wijzigingen kunt u lezen in de nota van toelichting van het besluit.

3. Wijziging Besluit omgevingsrecht: wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 (Stb. 2015, 413)

Met deze wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor alle inrichtingen die onder het toepassingsbereik vallen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-inrichtingen) en voor alle inrichtingen waarbinnen zich een RIE-4 installatie bevindt.

Zie hier voor een vergelijking van het huidige Bor (versie 1 januari 2016) met de vorige versie (versie van 9 september 2015).

Zie over deze wetswijziging ook het Stibbeblogbericht Uitvoering milieutaken voor alle vergunningplichtige inrichtingen binnenkort officieel naar omgevingsdiensten.

4. Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu: Regeling beheer verpakkingen: verbod op gratis verstrekken plastic draagtassen (Stcrt. 2015, 44620)

Met  ingang van 1 januari jl. geldt een verbod op het gratis verstrekken van nieuwe plastic draagtassen op verkooppunten, zoals in winkels. Doel van de regeling is het beperken van het aantal plastic draagtassen in Nederland, en daarmee een bijdrage leveren aan het terugdringen van het zwerfafval door plastic tassen. Een uitzondering op het verbod geldt voor de zeer dunne plastic tassen waarin voedsel meegenomen kan worden dat zelf nog niet in plastic is verpakt, zoals los fruit. Tevens geldt een uitzondering voor het verpakken van vloeistoffen die je aan de luchtzijde van een vliegveld (“achter de douane”) kunt kopen, dit ten behoeve van de veiligheid van de luchtvaart.

Voor meer informatie over dit verbod zie de toelichting op de regeling en de informatiepagina van de Rijksoverheid.

5. Wet basisregistratie grootschalige topografie (Stb. 2013, 379)

Op 1 januari jl. is de Wet basisregistratie grootschalige topografie grotendeels in werking getreden. Vanaf nu is er één basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De BGT is de gedetailleerde (‘grootschalige’) digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De BGT is voor een ieder vrij digitaal toegankelijk en wordt ontsloten via het PDOK Loket (ga naar PDOK viewer en kies voor BGT). De aangewezen bronhouders (onder andere het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, dagelijks bestuur van een waterschap, maar ook ProRail als beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur en diverse ministers) dragen zorg voor het aanleveren van de geografische gegevens voor de objecten die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Meer informatie over het BGT is te vinden op de website van het Kadaster en op het BGTweb: de website van het programmabureau BGT van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

6. Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 (Stcrt. 2015, 14854)

Net als voorgaande jaren hebben het Rijk, IPO, VNG en UVW een convenant afgesloten voor verdere verduurzaming en efficiënter beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. Eén van de doelstellingen van het convenant is dat in 2020 alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verpreidingsrisico’s (spoedlocaties) gesaneerd zijn, of ten minste beheerst zijn voor wat de risico´s betreft.

Zie voor meer informatie over dit convenant de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

7. Nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Provincies, het ministerie van Economische Zaken en de koepels voor agrarisch natuurbeheer hebben een nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer vastgesteld. Met dit stelsel vindt een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden plaats. De provincies stellen,  in samenspraak met gebiedspartijen, natuurbeheerplannen vast waarin de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden neergelegd zijn. Vanaf 1 januari 2016 vragen agrarische collectieven subsidie aan voor agrarisch natuurbeheer. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beheer en zijn eindbegunstigde van de subsidie.

Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op de themapagina Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 van Portaal Natuur en Landschap.

8. Wijziging Programma Aanpak Stikstof (Stcrt. 2015, 44608)

Graag wijzen wij u ook op deze eerdere wijziging. Met ingang van 15 december 2015 is het Programma Aanpak Stikstof partieel herzien. De belangrijkste wijziging betreft de actualisatie van stikstofdepositie en de verbeteringen van AERIUS Monitor.

Zie hier voor een vergelijking van het Programma aanpak stikstof na partiële herziening (versie 15 december 2015) met de oorspronkelijke versie (versie van 1 juli 2015).

Zie voor meer informatie over deze wijziging het Stibbeblogbericht De PAS is gewijzigd: meer ontwikkelingsruimte beschikbaar?.

9. Wet- en regelgeving overig

Tot slot wijzen wij u ook graag op de volgende ontwikkelingen:

 • Door het kabinet werd beoogd de nieuwe Elektriciteits- en gaswet 1 januari jl. in werking te laten treden. De Eerste Kamer heeft daar een stokje voor gestoken, door op 22 december jl. bij de stemming het wetsvoorstel te verwerpen. De beoogde nieuwe wet is dus niet in werking getreden. Het is nu afwachten op het vervolg.
 • De Wet natuurbescherming is op 15 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2016.
 • Het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 9 december jl. aangenomen door de Eerste Kamer en is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad ( 2015, 521). Inwerkingtreding wordt later in 2016 verwacht. Zie voor meer informatie over deze wet het Stibbeblogbericht Het gewijzigde wetsvoorstel VTH: minder overleggen, meer rampen voorkomen!.

Meer informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2016 kunt u vinden in het dossier Veranderingen per 1 januari 2016 van de Rijksoverheid, op het Ondernemersplein en op de website van SC Online.

Voor een uitgebreider overzicht met wetten die binnenkort in werking zullen treden, en die als spoedeisend zijn gestempeld door het kabinet, zie het Stibbeblogbericht Overzicht spoedeisende wetsvoorstellen met gewenste inwerkingtredingsdata.

Het bericht Nieuwe wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1 januari 2016 is een bericht van www.stibbeblog.nl


Anna Collignon
Alle posts van Anna Collignon

Christine Strating
Alle posts van Christine Strating
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone