Overzicht van gewenste inwerkingtredingsdata wetsvoorstellen

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een geactualiseerd overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen naar de Tweede en Eerste Kamer gezonden. Het betreft een overzicht van wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016 door de Eerste en/of Tweede Kamer worden behandeld.

In het overzicht wordt niet alleen vermeld wanneer de wetten behandeld zouden moeten worden door de Kamers, maar ook wat de beoogde inwerkingtredingsdatum is.

Overzicht van inwerkingtredingsdata

Hieronder volgt een selectie van de in het overzicht opgenomen wetsvoorstellen.

Het volledige overzicht kunt u hier bekijken.

 1. Wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Vergunning-, Toezicht- en Handhavingtaken RUD’s): 1 januari 2016
 2. Erfgoedwet: 1 januari 2016
 3. Elektriciteits- en Gaswet: 1 januari 2016
 4. Wijziging van de Mediawet 2008 i.v.m. het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst: 1 januari 2016
 5. Wet natuurbescherming: 1 maart 2016
 6. Wijziging Aanbestedingswet 2012 (implementatie nieuwe richtlijnen): 18 april 2016
 7. Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-I), wetsvoorstel digitalisering hoger beroep en cassatie (KEI-II) en Wetsvoorstel aanpassing en invoering vereenvoudiging en digitalisering van de gerechtelijke procedure in het burgerlijk recht en het bestuursrecht (KEI-III): 1 mei 2016
 8. Wijziging Arbeidsomstandighedenwet i.v.m. de doorberekening toezichtskosten in de sector BRZO: 1 juli 2016
 9. Wet verhoging boetemaxima ACM: 1 juli 2016
 10. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van Wet exploitatie luchthaven Schiphol en Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. nieuw stelsel Schiphol: 1 juli resp. 1 november 2016
 11. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: 1 januari 2017
 12. Omgevingswet: 1 januari 2018.

Gevolgen van de Wet raadgevend referendum op het wetgevingsproces

In de begeleidende brief bij het overzicht wijst de minister op de gevolgen van het inwerkingtreden van de Wet raadgevend referendum (Wrr) op 1 juli jl. De Wrr verplicht ertoe een termijn van ten minste acht weken in acht te nemen, voordat een referendabele wet in werking kan treden. Om de Tweede Kamer het mogelijk te maken rekening te houden met deze termijn, is het daarom gewenst voortaan de lijst van spoedeisende wetgeving eerder toe te zenden, zodat er voldoende tijd is om de behandeling ervan in te plannen.

In het overzicht is voor een aantal wetten vermeld in hoeverre sprake is van een referendabele wet. Zo wordt van de Elektriciteitswet- en Gaswet, de Wijziging Aanbestedingswet 2012 (implementatie nieuwe richtlijnen) en de Wijziging van de Mediawet 2008 (i.v.m. het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst) vermeld dat de in de Wrr geregelde ‘intrekkingsprocedure’ zal worden gevolgd. Deze intrekkingsprocedure houdt in dat wetten in werking kunnen treden voordat het referendum wordt gehouden. Als de uitkomst van het referendum leidt tot een advies tot afwijzing, dan beslist de regering zo spoedig mogelijk of een intrekkingsvoorstel wordt ingediend. Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat het raadgevend referendum plaatsvindt na de bekrachtiging van de wet, maar voor de inwerkingtreding daarvan (de ‘inwerkingtredingsprocedure’).

Het bericht ‘Overzicht van gewenste inwerkingtredingsdata wetsvoorstellen‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Annemarie Drahmann
Alle posts van Annemarie Drahmann

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone