Update Omgevingswet: welke amendementen en moties zijn aangenomen?

Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Tevens is gestemd over 65 amendementen en 29 moties.

Alle ingediende amendementen (118 in totaal) en moties (39 in totaal) hebben wij schematisch in kaart gebracht.

Zie hier voor een volledig overzicht van alle ingediende amendementen inclusief stemmingsuitslag.

Zie hier voor een volledig overzicht van alle ingediende moties inclusief stemmingsuitslag.

Hieronder volgen eerst de aangenomen amendementen en vervolgens de aangenomen moties.

Aangenomen amendementen

Van de 118 ingediende amendementen in het voortraject waren er 65 amendementen actueel ten tijde van de stemming, waarvan 38 amendementen zijn aangenomen. Deze zijn hieronder opgenomen. Tevens is de waardering van de Minister uit het voortraject opgenomen. Zo kunt u in één oogopslag zien in hoeverre de Tweede Kamer het advies van de Minister gevolgd heeft.

Nr. Status Amendement Waardering Minister Uitslag stemming TK
19 Ter stemming Amendement van Dik-Faber dat ziet op een uitbreiding van de inhoud van de omgevingsvisie Ondersteund Aangenomen
20 Ter stemming Amendement van Dik-Faber dat de mogelijkheid tot het vaststellen van meer dan één omgevingsplan per gemeente schrapt Ondersteund Aangenomen
39 Ter stemming Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat bij ministeriële regeling in ieder geval regels worden gesteld over het bij de aanvraag van een omgevingsvergunning verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden Ondersteund Aangenomen
40 Ter stemming Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat ingeval van een experiment, bij de algemene maatregel van bestuur in ieder wordt bepaald hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen, bedoeld in het tweede lid van artikel 23.3 Ondersteund Aangenomen
55 Ter stemming Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten Ondersteund Aangenomen
62 Ter stemming Amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregeling regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus Ondersteund Aangenomen
64 Ter stemming Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 54 over de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking Ondersteund Aangenomen
68 Ter stemming Amendement van het lid Veldman over het waarborgen van regels bij amvb om af te wijken van milieunormen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Ondersteund Aangenomen
89 Ter stemming Nader gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 76 over een Digitaal stelsel van informatievoorziening Ondersteund Aangenomen
104 Ter stemming Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes ter vervanging van nr. 51 waarmee recreatieve infrastructuur wordt gewaarborgd in de Omgevingswet Ondersteund Aangenomen
109 Ter stemming Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie Ondersteund Aangenomen
114 Ter stemming Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 102, dat beoogt een oplossing te bieden voor het geconstateerde probleem met de revisievergunning Ondersteund Aangenomen
125 Ter stemming Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 66, dat regelt dat afwijkingen na afloop van een experiment enkel zijn toegestaan wanneer blijkt dat het in overeenstemming brengen met de regelgeving van bepaalde afwijkingen, onevenredig is in verhouding tot het te beschermen belang van de fysieke leefomgeving Ondersteund Aangenomen
149 Ter stemming Gewijzigd amendement van de leden Ronnes en Veldman ter vervanging van nr. 17 waarmee duidelijk wordt gemaakt dat bij het nemen van besluiten op grond van de Omgevingswet ook gebruik kan worden gemaakt van gegevens uit rapporten die bij de vaststelling van het besluit ouder zijn dan twee jaar als wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel zijn Ondersteund Aangenomen
150 Ter stemming Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid Ondersteund Aangenomen
159 Ter stemming Amendement van de leden Albert de Vries/Van Veldhoven 33962 nr. 159 t.v.v. nr. 71 over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu Ondersteund Aangenomen
162 Ter stemming Amendement van het lid Ronnes 33962 op stuk nummer 162 t.v.v. 63, dat regelt dat gemeenten te verwachten archeologische monumenten alleen in hun omgevingsplannen kunnen beschermen indien dit aantoonbaar is. Ondersteund Aangenomen
29 Ter stemming Amendement van Dik-Faber, Van Veldhoven en Van Tongeren dat de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de Commissie voor de milieueffectrapportage waarborgt Aan de Kamer Aangenomen
33 Ter stemming Amendement van Pechtold en Van Veldhoven dat voorziet in een instandhoudingsplicht voor eigenaren van monumenten Aan de Kamer Aangenomen
35 Ter stemming Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden slechts treedt in de taken en bevoegdheden van een ander bestuursorgaan voor zover dat nodig is voor de uitvoering van zijn eigen taken en bevoegdheden (het principe van “minst belastende interventie”) Aan de Kamer Aangenomen
37 Ter stemming Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat de afstemming tussen bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken en bevoegheden expliciet in de wet vastlegt Aan de Kamer Aangenomen
67 Ter stemming Amendement van het lid Veldman over een grondslag voor het stellen van regels over de berekening van legestarieven en heffingen Aan de Kamer Aangenomen
80 Ter stemming Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 25 dat enkele nadere bepalingen rond de taken van de gemeentelijke adviescommissie bevat Aan de Kamer Aangenomen
81 Ter stemming Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat in een algemene maatregel van bestuur nader kan worden aangegeven wanneer sprake is van kleine gebieden en kleine wijzingen Aan de Kamer Aangenomen
88 Ter stemming Nader gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 75 over het actief openbaar maken van data Aan de Kamer Aangenomen
92 Ter stemming Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald Aan de Kamer Aangenomen
93 Ter stemming Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 36 dat regelt dat de gemeenteraad kennis moet geven van zijn voornemen om een omgevingsplan vast te stellen Aan de Kamer Aangenomen
97 Ter stemming Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 69 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen Aan de Kamer Aangenomen
103 Ter stemming Nader gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 65, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening Aan de Kamer Aangenomen
118 Ter stemming Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat waar regels (kunnen) worden gesteld inzake cultureel erfgoed eveneens regels (kunnen) worden gesteld inzake werelderfgoed, en wel met het oog op de bescherming van het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed Aan de Kamer Aangenomen
151 Ter stemming Amendement van het lid Albert de Vries c.s. dat regelt dat ook in bijzondere gevallen kan worden voorzien in een adequate bescherming van de gezondheid Aan de Kamer Aangenomen
152 Ter stemming Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. dat regelt dat (de voorschriften van) verleende omgevingsvergunningen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken als dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is vanwege het treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid Aan de Kamer Aangenomen
157 Ter stemming Nader gewijzigd amendement Dik-Faber/Albert de Vries 33962 nr. 157 t.v.v. 98 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte. Aan de Kamer Aangenomen
158 Ter stemming Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur Aan de Kamer Aangenomen
163 Ter stemming Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten Aan de Kamer Aangenomen
166 Ter stemming Amendement van de leden Veldman/Van Veldhoven 33962 nr. 166 t.v.v. nr. 110, dat regelt dat de kerninstrumenten van de Omgevingswet voor een gebied in samenhang kunnen worden toegepast (koepelconcept) en dat geen beroepsmogelijkheid ontstaat tegen een verordening of programma dat in de coordinatie wordt betrokken N.v.t. Aangenomen
167 Ter stemming Amendement Van Veldhoven c.s. 33962 nr. 167 t.v.v. nr. 164 dat extra waarborgen voor een zorgvuldige totstandkoming van de AMvB’s op grond van de Omgevingswet regelt. N.v.t. Aangenomen
168 Ter stemming Gewijzigd amendement van de leden Veldman/Van Veldhoven 33962 nr. 168 t.v.v. 156, dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen N.v.t. Aangenomen

Aangenomen moties

Van de 38 ingediende moties in het voortraject waren er 29 moties actueel ten tijde van de stemming, waarvan 23 moties zijn aangenomen. Deze moties zijn hieronder opgenomen.

Nr. Status Motie Uitslag
113 Ter stemming Motie van het lid Veldman over consulteren van Actal over de regeldruk Aangenomen
117 Ter stemming Motie van het lid Veldman over het opnemen van afwijkingsmogelijkheden in het Besluit kwaliteit leefomgeving Aangenomen
120 Ter stemming Motie van de leden Veldman en Albert de Vries over geleidelijk afbouwen van het welstandstoezicht achteraf Aangenomen
121 Ter stemming Motie van het lid Albert de Vries over de bepalingen over grondexploitatie Aangenomen
122 Ter stemming Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten Aangenomen
123 Ter stemming Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator Aangenomen
124 Ter stemming Motie van het lid Albert de Vries c.s. over vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten Aangenomen
126 Ter stemming Motie van het lid Albert de Vries over regelmatig onderzoeken van de financiële toerusting van overheden Aangenomen
128 Ter stemming Motie van het lid Smaling over handelen uit voorzorg Aangenomen
129 Ter stemming Motie van het lid Smaling over niet uit elkaar laten lopen van vraag en aanbod van koopwoningen, bedrijventerreinen en kantoren Aangenomen
130 Ter stemming Motie van het lid Smaling over de invoeringswet van de Omgevingswet Aangenomen
131 Ter stemming Motie van het lid Smaling over ontwikkelen van interactieve games Aangenomen
136 Ter stemming Motie van het lid Van Veldhoven over sturen op de kwaliteit van de leefomgeving door gemeenten Aangenomen
137 Ter stemming Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over expliciet meenemen van participatie in de evaluatie Aangenomen
142 Ter stemming Motie van het lid Van Tongeren c.s. over omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving Aangenomen
146 Ter stemming Motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure Aangenomen
147 Ter stemming Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw Aangenomen
171 Ter stemming Nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33 962, nr. 170) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object Aangenomen
172 Ter stemming Gewijzigde motie van de leden Veldman en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 119) over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking Aangenomen
173 Ter stemming Gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127) over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken Aangenomen
174 Ter stemming Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Veldman (t.v.v. 33962, nr. 133) over de gevolgen van afschaffing van de vergunning van rechtswege Aangenomen
175 Ter stemming Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 135) over eventuele negatieve gevolgen voor werelderfgoederen Aangenomen
176 Ter stemming Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 33962, nr. 143) over het belang van de transitie hernieuwbare energie Aangenomen

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Op www.pgomgevingswet.nl wordt het hele wetgevingstraject van de Omgevingswet bijgehouden.

Het bericht ‘Update Omgevingswet: welke amendementen en moties zijn aangenomen?‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.


Christine Strating
Alle posts van Christine Strating

Annemarie Drahmann
Alle posts van Annemarie Drahmann
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone