Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) in … Read more

Financiële zekerheidsstelling onder het Omgevingsbesluit: de vervuiler betaalt

Op 24 november verscheen een consultatieversie ‘Wijziging Omgevingsbesluit verplicht stellen Financiële Zekerheid’ (welke overigens sinds 31 december jl. is gesloten). De consultatieversie verscheen kort nadat over dit onderwerp Kamervragen waren beantwoord. De wijziging van het Omgevingsbesluit ziet op de bevoegdheid en verplichting van het bevoegd gezag om door middel van voorschriften financiële zekerheid te verbinden aan een omgevingsvergunning. De financiële … Read more

The Dutch scheme – Classes and voting

The Act on confirmation of private restructuring plans (Wet homologatie onderhands akkoord) – which introduces a framework allowing debtors to restructure their debts outside formal insolvency proceedings (termed the “Dutch Scheme“) – was adopted by the Dutch Senate on 6 October 2020 and will enter into force on 1 January 2021. In previous blogs we have summarised when the Dutch Scheme can be … Read more

Amsterdam District Court puts a halt to unlimited forum shopping

On 25 November 2020, the Amsterdam District Court (the “Court”) declined jurisdiction over all non-Dutch defendants (the “foreign defendants“) in proceedings for compensation of damage based partly on an infringement of Article 101 TFEU. The proceedings were initiated by four public utility companies from the Gulf States (“claimants“) against both Dutch and foreign defendants. The court rejected the claimants’ argument … Read more

Afdeling formuleert toetsingskader voor de heroverweging in bezwaar van ((niet)handhavings)besluiten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State formuleert in haar uitspraak van 28 oktober 2020 het toetsingskader voor de heroverweging op bezwaar door een bestuursorgaan bij besluiten en meer specifiek besluiten tot oplegging van herstelsancties en de weigering daarvan. Deze heroverweging dient te leiden tot een doeltreffende, afschrikwekkende en evenredige handhaving. Dat betekent dat een bestuursorgaan alle feiten en … Read more

Geschillen tussen studenten en ROC’s (MBO’s), hogescholen of universiteiten: de rechtsbescherming verandert ingrijpend

Nieuw onderwijswetsvoorstel: studenten in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen voortaan procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verder wordt geregeld dat ook studenten in het hoger onderwijs voortaan bij de Afdeling kunnen procederen. Het nu bevoegde College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) wordt opgeheven. Een sympathiek wetsvoorstel, maar met ingrijpende juridische consequenties voor onderwijsinstelling en student. … Read more

Negotiating a contract under conditions; subject to signature

Introduction In the pre-contractual phase, professional contracting parties often negotiate under one or more conditions. Several different conditions are common in (commercial) legal practice: “subject to signature”, “subject to approval” and “subject to finance.” By negotiating on a “subject to signature” clause, Dutch parties agree to be bound exclusively by a written and signed contract (contrary to art. 6:217 DCC).  … Read more

Intelligent omgaan met lange processtukken

Zij is weer terug van weg geweest: de discussie over de maximering van de lengte van processtukken. Vanaf november 2012 werd daarmee al eens geëxperimenteerd door de Rechtbank Arnhem. Op straffe van de weigering daarvan, mochten stukken daar niet langer zijn dan 15 bladzijden. Daar stond de belofte tegenover dat de rechtbank binnen zes tot tien weken vonnis zou wijzen. … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Besluit elektronisch procederen Het Besluit elektronisch procederen (Stb. 2020, 410) geeft een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het … Read more

FAQ: Hoe lang duurt een bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure?

Voor vrijwel alle betrokkenen bij een besluit speelt op enig moment de vraag hoe lang een bestuursrechtelijke bezwaar- dan wel (hoger) beroepsprocedure tegen dat besluit in beslag neemt. Dat het een veel gestelde vraag is, betekent nog niet dat deze eenvoudig te beantwoorden is. Dat ligt niet aan de ingewikkeldheid van bestuursrechtelijke procedures. In tegendeel, de Algemene wet bestuursrecht (“Awb“) … Read more