Een halfslachtige vrijstelling voor de bouw en een ambitieuze (?) omgevingswaarde: het wetsvoorstel Wet stikstofreductie en natuurverbetering is definitief

Ongeveer anderhalf jaar nadat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zette, heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (“Wsn“) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel verankert de structurele aanpak van de stikstofproblematiek die de regering voor ogen heeft. Het voorstel heeft als doel het realiseren … Read more

Advies over initiatiefwetsvoorstel Wet duurzame aanpak stikstof gepubliceerd en noopt tot aanpassingen van het wetsvoorstel

Vernieuwende en ingrijpende maatregelen kunnen helpen om uit een crisis te komen. Kamerleden Klaver en Bromet menen met hun initiatiefwetsvoorstel Wet duurzame aanpak stikstof zo’n maatregel te hebben gevonden. De Afdeling advisering van de Raad van State (Afdeling advisering) heeft op 5 oktober 2020 het advies over dit voorstel gepubliceerd. Daarin staat dat het wetsvoorstel heldere doelstellingen voor de reductie … Read more

De amicus curiae in het bestuursrecht wettelijk verankerd bij hamerstuk

De amicus curiae is een instrument van de bestuursrechter om anderen dan procespartijen opmerkingen te laten maken in een procedure. Na enkele experimenten met de inzet van de amicus curiae door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is onlangs door de Tweede Kamer en Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de figuur van de amicus curiae een wettelijke … Read more

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft nadere handvatten voor extern salderen als mitigerende maatregel en hoe die maatregel zijn beslag moet krijgen in besluitvorming

Op 30 september 2020 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) einduitspraak over het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk (Inpassingsplan). Het Inpassingsplan voorziet in de ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijventerrein voor grootschalige en havengerelateerde logistieke bedrijven. De ontwikkeling van het bedrijventerrein zal leiden tot een toename van stikstofdepositie op verschillende Natura 2000-gebieden. In de tussenuitspraak had de Afdeling … Read more

VNG introduceert modelbepalingen voor gemeenten bij de inkoop van AI: 3x transparantie als oplossing voor black box-besluiten?

Inleiding Steeds meer Nederlandse gemeenten maken gebruik van artificiële intelligentie (AI). In het op 2 september 2020 door de VNG uitgebrachte e-magazine ‘AI als instrument voor gemeenten’ worden verschillende nuttige toepassingen van AI omschreven. Variërend van het inzetten van een chatbot door de gemeente Dongen voor het beantwoorden van veel gestelde vragen en het voorspellen van de verkeersdrukte in de … Read more

Coronaboetes voorgelegd aan rechter

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eind september weten dat er circa 17.200 strafbeschikkingen zijn uitgevaardigd wegens het overtreden van de corona-noodverordeningen, voornamelijk vanwege het houden van onvoldoende afstand. Een groot aantal mensen heeft verzet ingesteld tegen de strafbeschikking. Zulke zaken worden voorgelegd aan de rechter, tenzij de officier van justitie de strafbeschikking intrekt.  Inmiddels hebben rechters de eerste coronaboetes beoordeeld. … Read more

The impact of the Division’s PAN decision on the permissibility of nitrogen relevant activities?

On 29 May 2019, in a long-awaited decision, the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State (the “Division”) held that the Programmatic Approach to Nitrogen (“PAN”) was adopted in contravention of the Habitats Directive. Annex 2 to the PAN, article 2 of the (former) Decree on limit values, and article 2.12 of the Nature Protection Decree were therefore declared non-binding. … Read more

Bestuursdwang, last onder dwangsom en faillissement: eindelijk prejudiciële vragen

Van de lasten onder dwangsom aan Alvat (1997) en DIT (2013) tot het kostenverhaal op Bavin (2014) en North Refinery (2019), de handhaving van milieurecht in faillissementssituaties blijft een uitdaging voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De rechtbank Rotterdam wil nu een einde maken aan alle onduidelijkheid. Zij heeft op 23 september 2020 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dat … Read more

Wnb-vergunningplicht voor ‘bestaand gebruik’ na 1 januari 2020? Geen vergunningplicht, maar de wet biedt geen duidelijkheid

Inleiding Op 1 januari 2020 trad de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) in werking. Deze wet wijzigde de Wet natuurbescherming (Wnb). Een onderdeel van de wetswijziging is het vervallen van de uitzondering op de vergunningplicht voor bestaand gebruik. In dit blog gaan wij in op wat bestaand gebruik inhoudt en of nog een beroep gedaan kan worden op deze uitzondering van … Read more

Wijziging van de NOW-1 en de NOW-2 met herstelmogelijkheid subsidieaanvraag op werkmaatschappijniveau

De regeling die de NOW-1 en de NOW-2 wijzigt is gepubliceerd. In ons eerdere blog schreven wij over de aankondiging van de wijzigingen in een Kamerbrief van Minister Koolmees. De wijzigingen bieden een herstelmogelijkheid voor werkgevers om een subsidieaanvraag te doen op het niveau van de werkmaatschappij, waar dit voor die werkgevers eerst niet mogelijk was. Daarnaast bevat de regeling … Read more