FAQ: van inrichting naar milieubelastende activiteit. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen. Onder de Omgevingswet (hierna: ‘Ow’) is niet meer het begrip inrichting het aangrijpingspunt van de regulering van milieubelastende activiteiten, maar dat is de milieubelastende activiteit (hierna: ‘MBA‘). In dit blogbericht beschrijf ik wat een milieubelastende activiteit in de zin van … Read more

Expert Meeting on the future of global and European offshore wind: Presentations

On 28 November Stibbe and Pondera Consult hosted an expert meeting on the future of global and European offshore wind. The meeting included presentations from the following speakers. Hans Timmers, chairman of the Dutch Wind Energy Association NWEA: The Dutch success and impact & future developments Lisa McDermott, ABN AMRO: Sustainable bankability of European and global offshore windfarms Dan Chorost, Sive, Paget & … Read more

Gesubsidieerde rechtsbijstand als toetssteen voor de rechtsstatelijkheid van Rutte III

Niet de naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie in dat van Justitie en Veiligheid. Niet het feit dat er een aparte minister voor rechtsbescherming is aangewezen in de persoon van Sander Dekker. En evenmin het feit dat de aanvoerder van het ministerie, Ferdinand Grapperhaus, zich met zijn boek Rafels aan de rechtsstaat kritisch uitliet over de toestand van onze rechtsstaat. … Read more

Afdelingsuitspraak inzake Wob-verzoek MH17-verslagen: absolute weigeringsgronden kunnen relatief worden vanwege artikel 10 EVRM

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat een abstracte toetsing van de Wet openbaarheid van bestuur aan artikel 10 EVRM niet volstaat. Ook de toepassing van de Wob in het concrete geval kan wegens ‘zeer bijzondere omstandigheden’ in strijd zijn met artikel 10 EVRM. Daarmee kan een beroep op artikel 10 EVRM tot meer openbaarheid leiden … Read more

28 November 2017: Expert Meeting on the future of global and European offshore wind

Offshore wind in North-West Europe is booming. Tenders are very successful and there is a tendency to develop offshore wind farms without governmental subsidies. During the Wind Europe Conference & Exhibition in RAI Amsterdam (28-30 November 2017) Stibbe and Pondera Consult are organising a high-level Expert Meeting on the future of global and European offshore wind on Tuesday 28 November from 15:00-18:30 hours at Stibbe. What are the … Read more

Toch nog WNT 3?

Tweede Kamerlid Öztürk (DENK) heeft op 27 oktober 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend van de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3). Daarmee bestaat de kans dat deze wet er alsnog gaat komen. Onlangs heeft Rutte III namelijk aangekondigd dat WNT 3 niet meer bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Het doel van WNT 3 is om, naast topfunctionarissen, ook … Read more

Afdeling bestuursrechtspraak staat administratieverplichtingen in planvoorschriften van bestemmingsplan toe als deze ruimtelijk relevant zijn

In een uitspraak van 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2193) acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) een planregel die bedrijven verplicht het aantal vrachtwagentransporten bij te houden aanvaardbaar. Dat is opvallend, gelet op een uitspraak van 18 december 2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AF2122) waarin de Afdeling oordeelde dat een voorschrift dat ziet op het aantal personen dat in een kantoor … Read more

Ontwerpwet Generieke Digitale Infrastructuur voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens

Met de ontwerpwet Generieke Digitale Infrastructuur (“Wet GDI“) wordt beoogd dat burgers de beschikking krijgen over elektronische identificatiemiddelen (“eID“) met een hoger betrouwbaarheidsniveau dan het huidige DigiD. Tegelijkertijd krijgen publieke dienstverleners meer zekerheid over de identiteit de burger aan wie zij die diensten verlenen. Op 30 augustus 2017 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (“BZK“) de Wet GDI … Read more

Uitspraak over bestemmingsplan met stikstofdepositie: geen aanhouding vanwege PAS

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft uitspraak gedaan over de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden vanwege een bestemmingsplan. Bij vaststelling van dit bestemmingsplan was uitgegaan van het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Dit bestemmingsplan hoeft echter niet te wachten op de antwoorden van het Hof van Justitie over de rechtmatigheid van het PAS, omdat nieuw onderzoek aantoont dat geen aantasting optreedt. Bestemmingsplan … Read more

Tender rules for the Hollandse Kust Zuid Wind Farm Zone have been published

The tender rules for Site I and II of the Hollandse Kust Zuid Wind Farm Zone have been published. The Ministry of Economic Affairs published the Ministerial Order for permitting offshore wind energy permits on 17 October 2017 in the Government Gazette. The rules can be downloaded in Dutch and English. Applications can be submitted from 15 December 2017 until … Read more