Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht

‘Bestudeert men de tekst van de Awb, dan lijkt het of alles eigenlijk wel kan, als het maar netjes en volgens de voorgeschreven procedures gebeurt.’ (T. Koopmans, in: Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht, Staatsrechtconferentie 1998, Deventer 1999, p. 194). Een voor de Awb als boegbeeld van het bestuursrecht even rake als pijnlijke constatering die op de keper beschouwd anno … Read more

Stibbe e-book 2022: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht in blogs en podcasts

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs en podcasts van 2022 gebundeld. Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich naar alle waarschijnlijkheid voort in 2023. … Read more

Podcast: Stikstof: hoe om te gaan met de (on)mogelijkheden

In deze aflevering van Stibbe Legal Insights spreken Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer over de stikstofcrisis en wat bedrijven kunnen doen om plannen en projecten wél door te laten gaan. Experts Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer spreken over de totstandkoming van de huidige stikstofcrisis en hoe marktpartijen hier mee om kunnen gaan. Zij laten zien dat stikstofrelevante activiteiten wél kunnen … Read more

Indruisregel toegepast: bewijs verkregen in strijd met artikel 8 EVRM

Het over een periode van ruim drie jaar en vier maanden opvragen van bankafschriften zonder medeweten van de betrokkene druist zozeer in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat deze bankafschriften niet kunnen worden gebruikt voor een terugvorderingsbesluit. Het komt niet vaak voor dat de bestuursrechter oordeelt dat een bestuursorgaan onrechtmatig verkregen bewijs niet mag gebruiken, … Read more

Signaleringsblog week 4: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Op rechtsvordering tot betaling van een dwangsom (artikel 5:35, tweede lid, Awb) is geen overgangsrecht van toepassing In haar uitspraak van 18 januari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:181) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het overgangsrecht in artikel II van de Evaluatiewet … Read more

Signaleringsblog week 3: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Ambtshalve beoordeling rechtbank: beroep zonder voorafgaand bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) oordeelt in haar uitspraak van 11 januari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:76) dat de rechtbank het beroep van appellant bij wijze van ambtshalve toetsing terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. … Read more

Signaleringsblog week 2: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Intrekkingsbevoegdheid deelvergunning milieu Rechtbank Gelderland oordeelt in haar uitspraak van 9 december 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:7329) dat de bevoegdheid tot intrekking van een deelvergunning voor de activiteit milieu pas ontstaat nadat (ook) de met deze vergunning samenhangende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen onherroepelijk is geworden. Daartoe … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht bespreken wij een aantal in het oog springende wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. I.                    Onderwijs Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs Met deze wet wordt Nuffic belast met een aantal taken met betrekking tot de internationalisering, mobiliteit en informatievoorziening op … Read more

Wat wèl kan. Vuistregels voor een stikstof-proof bestemmingsplan of project

Plannen en projecten die stikstofdepositie tot gevolg hebben liggen al geruime tijd onder een vergrootglas. Na onder meer het onverbindend verklaren van het PAS en het buiten toepassing laten van de bouwvrijstelling dringt de vraag zich op of stikstofrelevante activiteiten nog wel kunnen doorgaan. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3914) … Read more

Derde update FAQ Didam-arrest

Update 22 december 2022 Inmiddels dateert het Didam-arrest[1] van één jaar geleden. Naast de eerder in onze blogs besproken uitspraken van 18 maart 2022 van de rechtbank Midden-Nederland[2] en van 22 juni 2022 van de rechtbank Gelderland,[3] de door het ministerie van BZK opgestelde factsheet van 10 januari 2022,[4] en de brief van minister De Jonge van 24 juni 2022,[5] … Read more