Signaleringsblog week 23: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling nuanceert rechtspraak over bestuursrechtelijke overtredersbegrip (art. 5.1, tweede lid, Awb) In twee uitspraken van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2067 en ECLI:NL:RVS:2023:2071) nuanceert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”) haar rechtspraak over het bestuursrechtelijke overtredersbegrip in geval een bestuurlijke boete, last onder … Read more

Waterdoelen in Nederland – een schets van de juridische stand van zaken. Het eerste blogbericht uit een reeks (deel I)

Water staat hoog op de agenda. En met reden: de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland staan onder druk, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (“Rli”). De Rli waarschuwt voor een bedreiging van gezondheid, natuur, drinkwaterproductie, industrie en landbouw. Het water- en bodemsysteem moet sturend worden voor de ruimtelijke inrichting, aldus het Deltaprogramma 2023. … Read more

Conclusie staatsraad A-G over toepassing van het evidentiecriterium bij exceptieve toetsing onherroepelijke bestemmingsplanregel met dynamische verwijzing

Op 5 april jl. verscheen de conclusie van staatsraad advocaat-generaal (“staatsraad A-G”) Nijmeijer over de exceptieve toetsing van regels in een omgevingsplan in een beroepsprocedure tegen een omgevingsvergunning. Specifiek gaat het daarbij over de toepassing van het zogenoemde ‘evidentiecriterium’ bij deze toets. De vraag is kort gezegd of het evidentiecriterium nog steeds kan worden toegepast als in een planregel een … Read more

Signaleringsblog week 22: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Opnemen welstandseisen in rechtstreeks werkende planregel bestemmingsplan niet in strijd met art. 3.1, eerste lid, Wro In haar uitspraak van 24 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2019) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het college van burgemeester en wethouders (“college”) de aanvraag … Read more

Signaleringsblog week 21: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Verantwoordelijkheid perceeleigenaar voor spoedige sanering ernstige bodemverontreiniging staat los van diens betrokkenheid bij ontstaan ervan In de uitspraak van 17 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1929) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat Gedeputeerde Staten (“GS”)  (i) de vastgestelde ernstige bodemverontreiniging terecht als … Read more

Signaleringsblog week 20: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. In algemene brief opgenomen verzoek om (legaliserende) omgevingsvergunning kwalificeert niet als ‘aanvraag’ in zin van art. 1:3, derde lid, Awb In de uitspraak van 10 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1839) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in een geschil over een opgelegde … Read more

Gevolgen van de uitspraken Karolinapolder en Delfzijl voor toekomstige windprojecten

Op 12 april 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) twee belangrijke uitspraken gedaan over twee verschillende windparken: i) de opschaling van windpark Karolinapolder (ECLI:NL:RVS:2023:1446) en ii) Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (ECLI:NL:RVS:2023:1433). Bij windpark Karolinapolder was het bestreden besluit een omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en beperkte milieutoets en bij windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding … Read more

Signaleringsblog week 19: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Mijnbouwschade: verrekenen waardevermeerdering nieuwbouwwoning in aardbevingsgebied met waardedaling oude woning toegestaan In de uitspraak van 3 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1717) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (“IMG”) de waardedaling van een als gevolg van mijnbouwschade inmiddels … Read more

Actuele ontwikkelingen in stikstofland. Van de KDW en een NOx-drempelwaarde, tot een Europese Verordening natuurherstel, piekbelasters en PAS-melders

Ontwikkelingen op het gebied van stikstof gaan snel. Ook sinds de in ons eerdere blogbericht besproken Kamerbrieven uit november 2022 en februari 2023 is er veel gebeurd. In dit blogbericht geven wij een update van de laatste actualiteiten. Eerst bespreken wij de uitkomsten van een onderzoek naar een alternatief voor de kritische depositiewaarde. Daarbij komt ook een pleidooi voor een … Read more

Deurwaarder bestuursorgaan, maar bestuursrechter mag zijn handelen niet beoordelen

Een deurwaarder is een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 onder b Awb als deze ambtshandelingen verricht, maar artikel 8:4 lid 4 onder b Awb bepaalt dat tegen een ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder geen beroep bij de bestuursrechter openstaat. Artikel 8:4 lid 4 onder b Awb is in het concrete geval niet in strijd met het gelijkwaardigheids- … Read more