Preventieve zorgplicht uit artikel 13 Wbb vereist niet dat bodemverontreiniging in het geheel voorkomen dient te worden

Op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt er een algemene zorgplicht die verplicht om bij (dreigende) bodemverontreiniging alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden om die verontreiniging te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken/ongedaan te maken. De plicht bestaat uit een preventief deel – het voorkomen van verontreiniging – en een repressief … Read more

Meer ruimte voor termijnoverschrijding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bieden meer ruimte voor het aannemen van een verschoonbare overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen. Deze verruiming is met name het geval als een belanghebbende geen aanvrager is van het gewraakte besluit en hem geen verwijt kan worden gemaakt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad … Read more

More differentiation by degree of culpability required in Penalty Policy under Foreign Nationals Act

On 13 July 2022, the Administrative Law Division of the Council of State (the Council of State) (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) ruled in an important judgment that the standard penalty amounts applied by the Minister of Social Affairs and Employment (the Minister) for violations of the Foreign Nationals Act (FNA) are unreasonable. The Council of State ruled … Read more

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie

Het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven wordt in de huidige stikstofcrisis regelmatig als oplossing aangedragen voor het kunnen faciliteren van nieuwe projecten. De stikstofdepositie die met deze projecten gepaard gaat, wordt dan weggestreept tegen de stikstofdepositie die met de beëindiging van de bestaande bedrijven vrijkomt. Deze vorm van het beperken van negatieve effecten van projecten – ook wel extern salderen genoemd … Read more

Podcast: Wetgeving staat bedrijven in de weg in hun circulaire ambities

In deze aflevering van ExpertCast van het ANP bespreekt Valérie van ’t Lam hoe wetgeving bedrijven in de weg staat bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, en hoe deze wetgeving anders moet om de klimaatdoelen te halen. Om de klimaatdoelen te halen, heeft de overheid grote ambities op het gebied van de circulaire economie. In 2050 moet de gehele Nederlandse … Read more

Deskundigenadvisering: Hoe onafhankelijker, hoe beter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs in een uitspraak regels gegeven over de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van deskundigen. In het bestuursrecht spelen deskundigen een belangrijke rol. Dat heeft te maken met het feit dat veel wetten een deskundigenbeoordeling voorschrijven. Een veel voorkomend verplicht deskundigenadvies is bijvoorbeeld een welstandsadvies. Aan de hand van een welstandsadvies moet het … Read more

Conclusie staatsraad A-G en uitspraak Afdeling bieden inzicht in mogelijkheden delegatie bij vaststelling bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

Afgelopen april schreef staatsraad advocaat-generaal Nijmeijer een conclusie over de mogelijkheden van delegatie van delen van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Aangezien onder de Omgevingswet (Ow) deze mogelijkheid ook zal bestaan, werd met deze conclusie een tipje van de sluier opgelicht van de werking van de Ow en de vaststelling van … Read more

Takeaways Stibbe Climate Congress

The Stibbe Climate Conference took place on 22 September. Together with speakers from the business community, we discussed on a multidisciplinary basis how the European climate transition impacts organisations. We discussed the challenges facing organisations in the areas of governance, finance & reporting and compliance & liability risks, and how organisations can anticipate such challenges. The most important takeaways on … Read more

Take aways Stibbe Klimaatcongres

De take aways van het Stibbe Klimaatcongres, dat op 22 september plaatsvond, bevatten een selectie van de belangrijkste conclusies die tijdens het evenement getrokken zijn ten aanzien van governance, finance & reporting en naleving en aansprakelijkheidsrisico’s. Op 22 september vond het Stibbe Klimaatcongres plaats. We bespraken samen met sprekers uit het bedrijfsleven multidisciplinair hoe de (Europese) klimaattransitie impact heeft op … Read more

“Evenredig bijdragen” aan stikstofreductie. Wat betekent dat voor de sectoren en specifiek voor de industrie?

De veelbesproken stikstofdoelen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en in het coalitieakkoord aangescherpt. Hoe moet die stikstofreductie worden gerealiseerd? Volgens de Commissie Remkes en het coalitieakkoord door een “evenredige stikstofbijdrage” vanuit alle sectoren. Voor de industrie-, de bouw-, de energie- en de mobiliteitssector ligt nu de vraag voor: wat houdt die evenredige bijdrage in en hoe wordt gezorgd dat … Read more