Signaleringsblog week 17: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Last onder dwangsom ten onrechte afhankelijk gesteld van onzekere toekomstige gebeurtenis In de uitspraak van 19 april 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1542) vernietigt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een door het college van burgemeester en wethouders (“college”) opgelegde last onder dwangsom. De last … Read more

Dutch Supreme Court decides on liability of de facto directors under Dutch law: ‘setting aside’ of formal directors is not required

In bankruptcy proceedings, directors under the articles of association (“formal directors”) of a Dutch B.V. or N.V. can be held liable by a bankruptcy trustee on the basis of specific articles of the Dutch Civil Code concerning manifestly improper management. This specific liability regime for directors does not apply to other third parties, such as shareholders or high-ranking employees. However, … Read more

Signaleringsblog week 16: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling stemt in met provinciale geluids- en veiligheidsnormen bij beoordeling omgevingsvergunning windturbinepark In de uitspraak van 12 april 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1446) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat Gedeputeerde Staten (“GS”) het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het in … Read more

De Nederlandse Klimaatwet bevat laatste doel uit europese klimaatwet: na 2050 streeft Nederland naar negatieve emissies van broeikasgassen

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat erin voorziet dat Nederland na 2050 zal streven naar het realiseren van negatieve emissies van broeikasgassen. Deze doelstelling komt uit de Europese Klimaatwet, maar was nog niet in de Nederlandse Klimaatwet opgenomen. Op 1 september 2019 is de Nederlandse Klimaatwet in werking getreden. Deze wet biedt een kader voor het ontwikkelen van … Read more

European PFAS ban proposal submitted for consultation

The Netherlands, Germany, Norway, Denmark and Sweden have jointly submitted a proposal to the European Chemicals Agency (ECHA) for a European PFAS restriction through REACH. The proposal was submitted for consultation on 22 March 2023 via the ECHA website. The consultation will be open for six months, closing on 25 September 2023. The ban The proposed ban will work through … Read more

Signaleringsblog week 15: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode. Berekening stikstofdepositie van individuele projecten: ‘afkapgrens’ 25 kilometer is aanvaardbaar Vanwege het grote maatschappelijke belang bij duidelijkheid over de methode ter bepaling van de stikstofdepositie van individuele projecten op beschermde natuur oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) reeds … Read more

Signaleringsblog week 14: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. In bestemmingsplan vanuit gezondheidsbelang opgenomen voorwaardelijke verplichting: toegelaten vanwege aanvullende werking eisen goede ruimtelijke ordening In een uitspraak van 29 maart 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1248) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat de bevoegdheid om ter bescherming van de gezondheid van recreanten … Read more

De wetgever als Zeeuws Meisje. Over misplaatste zuunigheid bij de voorgenomen verruiming van bezwaartermijnen in het bestuursrecht

In de preconsultatieversie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht wordt voorgesteld de bezwaar- en beroepstermijn van zes naar dertien weken op te rekken bij besluiten die naar verwachting van invloed kunnen zijn op de bestaanszekerheid van mensen. Dit om mensen met minder ‘doenvermogen’ of zij die wat meer tijd nodig hebben om de consequenties van een besluit te … Read more

Voorstel Europees verbod op het gebruik van PFAS in consultatie

Nederland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Zweden hebben samen een voorstel bij de European Chemicals Agency (“ECHA”) ingediend, voor een Europese PFAS-restrictie via REACH. Het voorstel is op 22 maart 2023 in consultatie gegaan via de website van het ECHA. De consultatie staat gedurende 6 maanden open, en sluit op 25 september 2023. Het verbod Het voorgestelde verbod zal via REACH … Read more

De hobbelige weg naar een open overheid

Medio 2022 trad de Wet open overheid in werking (Stb. 2022, 14). Een initiatiefwet met een lange en roerige voorgeschiedenis. Het begon in 2011 met een voorstel dat beoogde fors te breken met de relatief terughoudende en daarom vaak bekritiseerde oude regeling van de Wet openbaarheid van bestuur (vgl. Kamerstukken II 2011/12, 33328, nrs. 1, 2, 3). Dit onder meer door de reikwijdte van de … Read more