Naar een wettelijke regeling voor publicatie van rechterlijke uitspraken op rechtspraak.nl

De tijd dat rechterlijke uitspraken alleen actief door commerciële uitgevers werden gepubliceerd ligt gelukkig ver achter ons. Met de komst van rechtspraak.nl eind 1999 heeft de rechtspraak de publicatie van uitspraken naar zich toegetrokken. Dat heeft geleid tot een forse verhoging van het aantal voor het brede publiek raadpleegbare uitspraken. Dat is toe te juichen omdat dergelijke publiciteit van groot … Read more

Uitspraak over rondvaartboten biedt inzicht in eisen die de Dienstenrichtlijn stelt aan vergunningen

De gemeente Amsterdam probeert al enkele jaren de gesloten markt van rondvaartbootexploitanten te openen. Eén van de stappen hiertoe was het intrekken van de bestaande exploitatievergunningen – die golden voor onbepaalde tijd – en het vervangen ervan voor vergunningen voor bepaalde tijd. Na het verstrijken van die tijd zouden dan nieuwe partijen ook in aanmerking moeten kunnen komen voor de … Read more

Herzieningsperioden in de BTW, binnenkort ook voor ‘kostbare diensten’

Op 18 mei jongstleden heeft het ministerie van Financiën een internetconsultatie geopend om de herzieningsregeling in de Wet op de omzetbelasting 1969 (“BTW“) per 1 januari 2018 uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging gaat de herzieningsregeling ook gelden voor ‘kostbare diensten’. Bij ‘kostbare diensten’ kan bijvoorbeeld worden gedacht aan substantiële bedrijfsinvesteringen van een ondernemer in verbouwingswerkzaamheden aan zijn … Read more

Een verklaring van geen bedenkingen hoeft geen inhoudelijke opmerkingen over het bouwplan te bevatten, indien duidelijk is dat de gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van dat plan

In een uitspraak van 22 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) geoordeeld dat voor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor) niet is vereist dat het besluit inhoudelijke opmerkingen bevat over het bouwplan. Volgens de Afdeling is voldoende dat uit de stukken blijkt dat de … Read more

Hoe kan een gemeente gelijke kansen bieden bij de verdeling van schaarse vergunningen?

Bij de verdeling van schaarse vergunningen moeten potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om in een transparante procedure mee te dingen naar die schaarse vergunning. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2016. Deze uitspraak kan daarmee gevolgen hebben voor de vaststelling van gemeentelijke verordeningen en de daarop volgende vergunningverlening. In … Read more

European Commission issues new rules for State aid to ports, airports, culture and the ‘outermost’ regions

On 17 May 2017, the European Commission (“EC“) amended the General Block Exemption Regulation (“GBER“) in order to enable more public investment in ports, airports, culture and the outermost regions. These amendments aim to stimulate job creation and growth while preserving competition. Public investments qualify as State aid if state resources are used to give an undertaking or a certain … Read more

Uber alleen een bemiddelingsdienst, of gewoon een taxi business?

De nieuwe economie met platforms als Airbnb en Uber biedt legio zegeningen. Tegelijkertijd doet de vraag zich voor hoe de wetgever deze economie kan reguleren om het publieke belang te waarborgen. Deze vraag heeft advocaat-generaal (“AG“) Szpunar op 11 mei 2017 deels beantwoord. Hij adviseert het Hof van Justitie (“HvJ“) om het elektronische platform Uber als een vervoersdienst aan te … Read more

Duurzaam ondernemen met de nieuwe Wet zorgplicht kinderarbeid?

Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (het wetsvoorstel). Het wetsvoorstel verplicht bedrijven om een verklaring bij de toezichthouder in te dienen waarin zij mededelen dat zij ‘gepaste zorgvuldigheid’ betrachten om te voorkomen dat de goederen en diensten die zij leveren of verkopen aan Nederlandse consumenten en bedrijven met behulp van kinderarbeid tot stand zijn … Read more

Afdeling bestuursrechtspraak stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over het PAS

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 17 mei 2017 voor het eerst uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Zoals wij in een eerder blog al aankondigden heeft de Afdeling vandaag prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) gesteld. In dit blog bespreken wij kort de prejudiciële vragen en … Read more

FAQ: Ik wil informatie bij een bestuursorgaan opvragen. Kan dat?

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen informatie opvragen bij bestuursorganen, door middel van een zogenoemd Wob-verzoek. In deze faq wordt een aantal belangrijke aandachtspunten ten aanzien van het Wob-verzoek op een rijtje gezet en worden ook enkele tips gegeven. Is de Wob van toepassing, of een andere wet? Voordat een Wob-verzoek wordt ingediend, is het … Read more