Signaleringsblog week 23: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling nuanceert rechtspraak over bestuursrechtelijke overtredersbegrip (art. 5.1, tweede lid, Awb) In twee uitspraken van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2067 en ECLI:NL:RVS:2023:2071) nuanceert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”) haar rechtspraak over het bestuursrechtelijke overtredersbegrip in geval een bestuurlijke boete, last onder … Read more

Waterdoelen in Nederland – een schets van de juridische stand van zaken. Het eerste blogbericht uit een reeks (deel I)

Water staat hoog op de agenda. En met reden: de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland staan onder druk, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (“Rli”). De Rli waarschuwt voor een bedreiging van gezondheid, natuur, drinkwaterproductie, industrie en landbouw. Het water- en bodemsysteem moet sturend worden voor de ruimtelijke inrichting, aldus het Deltaprogramma 2023. … Read more

Signaleringsblog week 22: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Opnemen welstandseisen in rechtstreeks werkende planregel bestemmingsplan niet in strijd met art. 3.1, eerste lid, Wro In haar uitspraak van 24 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2019) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het college van burgemeester en wethouders (“college”) de aanvraag … Read more

No time to waste: over de inwerkingtreding van nieuwe duurzaamheidsregelgeving omtrent kunststof voedselverpakkingen

Per 1 juli 2023 en per 1 januari 2024 treedt nieuwe duurzaamheidsregelgeving omtrent voedselverpakkingen in werking. Vrijwel iedereen zal te maken krijgen met deze duurzaamheidsregelgeving. Of je nou als consument een koffie to go haalt, als bedrijf aan werknemers in de bedrijfskantine maaltijden aanbiedt in een plastic wegwerpverpakking of als supermarkt maaltijdsalades verkoopt, kun je niet om deze regelgeving heen. … Read more

Mail van burgemeester was wel degelijk appellabel besluit

Een mail van een burgemeester aan een burger naar aanleiding van diens verzoek iets aan bedreigingen door een medebewoner te doen, blijkt wél een appellabel besluit. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een uitspraak van 11 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1851) corrigeert de Afdeling bestuursrechtspraak de burgemeester en de rechtbank, omdat zij … Read more

Signaleringsblog week 21: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Verantwoordelijkheid perceeleigenaar voor spoedige sanering ernstige bodemverontreiniging staat los van diens betrokkenheid bij ontstaan ervan In de uitspraak van 17 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1929) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat Gedeputeerde Staten (“GS”)  (i) de vastgestelde ernstige bodemverontreiniging terecht als … Read more

Laka/COVRA: de reikwijdte van de Woo verbreed

Iedereen kan op grond van de Wet open overheid (“Woo”) bij de overheid een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie. Dat geldt ook voor informatie die bij de overheid berust en die betrekking heeft op u of uw bedrijf. Het is daarom van belang om te weten of u te maken heeft met een instantie die onder de Woo valt. … Read more

Een overzicht van de NOW-jurisprudentie tot nu toe: van een strikte lijn naar meer mogelijkheden voor de werkgever

Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat de NOW-regeling in werking trad, op grond waarvan werkgevers gedurende de coronamaatregelen subsidie voor de loonkosten konden aanvragen. Werkgevers konden een aanvraag om verlening van de NOW-subsidie onder de laatste tranche (NOW-6) indienen tot en met 13 april 2022. Dat betekent echter niet dat de NOW niet meer speelt onder werkgevers. In … Read more

Signaleringsblog week 20: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. In algemene brief opgenomen verzoek om (legaliserende) omgevingsvergunning kwalificeert niet als ‘aanvraag’ in zin van art. 1:3, derde lid, Awb In de uitspraak van 10 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1839) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in een geschil over een opgelegde … Read more

FAQ: An Open Government Act request has been submitted that relates to me, now what?

The Dutch government has given you the opportunity to present your views on an intended disclosure of information based on the Open Government Act (Wet open overheid). What does the Open Government Act entail? What does the procedure for expressing views involve? How can you oppose disclosure? We answer these questions in this blog. Woo general The Open Government Act … Read more