Gedogen van PAS-melders: makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk

Onder het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) kon voor projecten met weinig stikstofneerslag vaak volstaan worden met een melding onder de Wet natuurbescherming (“Wnb”). Sinds de onverbindendverklaring van het PAS wordt geworsteld met de wijze waarop met deze PAS-meldingen, waarvoor een juridische grondslag sindsdien ontbreekt, moet worden omgegaan. Hoewel handhavend optreden veelal als onevenredig en onwenselijk wordt geacht, zien verschillende rechtbanken … Read more

Gedeeltelijk einde grondenfuik in hoger beroep

Het bestuursrecht is weer een stukje minder formalistisch geworden. Ook de Afdeling bestuursrecht staat nu toe dat er in hoger beroep nieuwe gronden worden aangevoerd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verlaat de zogenoemde grondenfuik en sluit zich daarmee aan bij de andere hoogste bestuursrechters (ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:363 en ECLI:NL:RVS:2022:362). Op basis van deze fuik liet de Afdeling gronden … Read more

Beschermde diersoorten en woningbouw: wanneer wordt een Wnb verbod overtreden?

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening streeft naar het versnellen van woningbouw tot 100.000 woningen per jaar. Dat staat in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Op veel plekken in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Bij woningbouwprojecten komt het daarom regelmatig voor dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn op de locatie waar gebouwd moet worden. Er moet dan rekening worden … Read more

De ‘terugkijktermijn’ knoopt aan bij de datum waarop de ernstige beroepsfout heeft plaatsgevonden

Het gerechtshof Den Haag heeft op 21 december 2021 een belangrijke uitspraak gedaan over de ‘terugkijktermijn’ van art. 2.87 lid 2 sub b Aw 2012 (ECLI:NL:GHDHA:2021:2487). Met deze uitspraak is nog eens bevestigd dat de terugkijktermijn aanknoopt bij het moment waarop de ernstige beroepsfout heeft plaatsgevonden: de datum van de betrokken gebeurtenis. Procesverloop De gemeente Rotterdam had in het kader … Read more

Meer evenredigheid in het bestuursrecht en indringender toetsing door de rechter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een grotekameruitspraak, waarin ook rechters van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zitting hebben, een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Medio jaren negentig werd het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, tweede lid, Awb zo ingevuld dat dit als het ging … Read more

Naar een besluit-effectenrapportage als evenredigheidsbarometer

Terwijl ons land in lockdown verkeerde, lijkt het bestuursrecht te zijn ontketend. Dit als antwoord op de roep uit de maatschappij om meer tegenwicht door de rechter. Groot nieuws in dat opzicht biedt de recente uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak in een zaak over de sluiting van een Harderwijks drugspand (ECLI:NL:RVS:2022:285). Deze uitspraak biedt de rechter meer ruimte … Read more

De procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM: een fair deal?

Na de ACM, komt ook de AFM met een procedure om boetezaken vereenvoudigd af te doen (link). Deze vereenvoudigde afdoening strekt ertoe ”de zaak voor beide partijen op een efficiënte wijze definitief af te ronden”. De vermeend overtreder moet de door de AFM verweten overtreding(en) erkennen en de daarvoor op te leggen boete accepteren en krijgt ‘in ruil hiervoor’ een … Read more

Dutch Council of State cross-border decision: Minister rightly imposed fines on Curacao-based online platform for medicinal products

In the summer of 2021, the Dutch Council of State ruled that the Curacao-based company responsible for the website Dokteronline.com had rightly received two administrative fines. On the basis of two judgments (ECLI:NL:RVS:2021:1422 and ECLI:NL:RVS:2021:1421), we will discuss the role of brokers in medicinal products, the sanctioning of foreign legal entities, and cross-border enforcement of sanctions; all themes that are … Read more

Grensoverschrijdende uitspraak van de Afdeling: Minister legt terecht boetes op aan in Curaçao gevestigd online platform voor geneesmiddelen

In de zomer van 2021 oordeelde de Afdeling dat het in Curaçao gevestigde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website Dokteronline.com terecht twee bestuurlijke boetes opgelegd heeft gekregen. Aan de hand van twee uitspraken (ECLI:NL:RVS:2021:1422 en ECLI:NL:RVS:2021:1421) bespreken wij de rol van bemiddelaar in geneesmiddelen, het sanctioneren van buitenlandse rechtspersonen en het grensoverschrijdend ten uitvoer leggen van sancties. Onderwerpen die … Read more

Meer maatwerk bij de NOW-vaststelling: het UWV moet een belangenafweging maken als het de subsidie lager wil vaststellen

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in een interessante NOW-uitspraak dat het UWV de subsidie niet zonder meer lager kan vaststellen op grond van bepalingen in de NOW, maar hiervoor een belangenafweging moet plaatsvinden, zoals voorgeschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze uitspraak maakt de weg vrij voor meer maatwerk in de vaststellingsbesluiten rondom de NOW. Eind 2021 deed de rechtbank … Read more