Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) in … Read more

Financiële zekerheidsstelling onder het Omgevingsbesluit: de vervuiler betaalt

Op 24 november verscheen een consultatieversie ‘Wijziging Omgevingsbesluit verplicht stellen Financiële Zekerheid’ (welke overigens sinds 31 december jl. is gesloten). De consultatieversie verscheen kort nadat over dit onderwerp Kamervragen waren beantwoord. De wijziging van het Omgevingsbesluit ziet op de bevoegdheid en verplichting van het bevoegd gezag om door middel van voorschriften financiële zekerheid te verbinden aan een omgevingsvergunning. De financiële … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Besluit elektronisch procederen Het Besluit elektronisch procederen (Stb. 2020, 410) geeft een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het … Read more

De vierde handelsperiode van het Europees emissiehandelssysteem (ETS-IV): een overzicht van belangrijke wijzigingen per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 begint de vierde handelsperiode van het Europees Emissiehandelssysteem voor CO2 emissierechten (hierna ook: ETS-IV).  ETS-IV bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de derde handelsperiode (hierna: ETS-III). De doelstelling van het Europese emissiehandelssysteem (hierna: ETS) was en is een vermindering van 43% van de broeikasgasemissies (hierna ook: CO2-uitstoot) in de EU in 2030 ten opzichte van … Read more

Kwaliteitsborging voor het bouwen: Ontwerpbesluit wordt aangepast

Het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw zal – naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 – stapsgewijs in werking treden. De basis van het toekomstige stelsel staat al geruime tijd vast, maar nadere invulling daarvan vindt nog steeds plaats. In april 2020 is het ontwerpbesluit van kwaliteitsborging voor het bouwen (‘Ontwerpbesluit’) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer … Read more

Waterschaarste door droogte: benodigd juridisch instrumentarium voor 2030

Waterschaarste en de gevolgen In 2018, 2019 en 2020 hebben we de eerste periodes van waterschaarste gezien in Nederland. Dit ging gepaard met nodige schade, hinder en ongemakken door watertekorten in verschillende sterk van (zoet)water afhankelijke sectoren, zoals de landbouw, de scheepvaart, de industrie, de drinkwatervoorziening en de natuur. De beheersing van waterschaarste zal de komende jaren een steeds grotere … Read more

Waarborgt de Omgevingswet een goed participatieproces zoals bedoeld in de Denkwijzer voor goede participatie?

De wetgever hecht grote waarde aan participatie in de Omgevingswet. De wetgever laat echter veel vrijheid aan het bevoegd gezag over de concrete invulling van participatie. Gelet daarop publiceerde het Programma Aan de slag met de Omgevingswet recent de “Denkwijze(r) voor goede participatie”. De Denkwijzer is bedoeld voor wie bij het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap betrokken is bij … Read more

De Hoge Raad bevestigt dat algehele nietigheid van grondtransacties een gepaste remedie kan zijn bij onrechtmatige staatssteun

Inleiding Wat gebeurt er met een grondtransactie tussen de overheid en een onderneming als (een deel van) de koopprijs onrechtmatige staatssteun is? De Hoge Raad (“HR”) heeft op 9 oktober 2020 zijn eindoordeel gegeven in een langlopend conflict tussen de gemeente Harlingen (“Gemeente”) en Spaansen Holding B.V. (“Spaansen”) over een grondtransactie. De HR bevestigt hiermee het arrest van 6 november … Read more

Uitzondering op passende beoordeling-plicht ook bij afwijkende herhaling of voortzetting van een project

Plannen en projecten die gepaard gaan met de uitstoot van stikstof zullen tegenwoordig vaak geconfronteerd worden met de plicht tot het opstellen van een passende beoordeling. Een uitzondering op die plicht bestaat echter indien een plan of project een herhaling of voortzetting van een project of plan vormt dat reeds passend beoordeeld is en een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen … Read more

Toepassing van artikel 6:13 Awb voorlopig on hold na uitspraak voorzieningenrechter van de Afdeling vanwege Verdrag van Aarhus?

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State laat in een uitspraak van 23 oktober 2020  “in het midden” of een beroep bij de bestuursrechter ontvankelijk is, ook wanneer in de betreffende bodemzaak niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 6:13 Awb. De voorzieningenrechter verwijst hierbij naar een conclusie van Advocaat-Generaal Bobek van het Hof van Justitie van … Read more