Rijkscoördinatieregeling van toepassing op landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas

Waterstofgas zal een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Dit vergt een landelijke infrastructuur voor het transport en de opslag van waterstofgas. Om de ontwikkeling van deze landelijke infrastructuur te coördineren, heeft de minister voor Klimaat en Energie op 1 april 2022 besloten de rijkscoördinatieregeling op de daarvoor vereiste besluitvorming van toepassing te verklaren. Introductie coördinatieregeling Paragraaf 3.6 Wet ruimtelijke … Read more

Podcast: Het evenredigheidsbeginsel en kritische toetsing van bestuursbesluiten

In deze podcast gaan Lisa van der Maden, Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuysen in op de ontwikkeling en uitwerking van het evenredigheidsbeginsel. Dit beginsel blijkt in de praktijk noodzakelijk om disproportionaliteit van bestuursbesluiten te voorkomen, zoals de toeslagenaffaire recent heeft aangetoond. Naast de toeslagenaffaire zijn het ook te makkelijk vervallen BIG-registraties, de sluiting van woningen op basis van … Read more

Gedogen van PAS-melders: makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk

Onder het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) kon voor projecten met weinig stikstofneerslag vaak volstaan worden met een melding onder de Wet natuurbescherming (“Wnb”). Sinds de onverbindendverklaring van het PAS wordt geworsteld met de wijze waarop met deze PAS-meldingen, waarvoor een juridische grondslag sindsdien ontbreekt, moet worden omgegaan. Hoewel handhavend optreden veelal als onevenredig en onwenselijk wordt geacht, zien verschillende rechtbanken … Read more

Beschermde diersoorten en woningbouw: wanneer wordt een Wnb verbod overtreden?

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening streeft naar het versnellen van woningbouw tot 100.000 woningen per jaar. Dat staat in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Op veel plekken in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Bij woningbouwprojecten komt het daarom regelmatig voor dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn op de locatie waar gebouwd moet worden. Er moet dan rekening worden … Read more

De (beperkte) mogelijkheden voor strengere vergunningvoorschriften dan de algemene eisen in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving

Voor inrichtingen waarvoor op grond van de Wabo een omgevingsvergunning milieu is vereist, gelden naast de vergunningvoorschriften ook algemene regels op grond van het Activiteitenbesluit. Binnen dit kader rijst de vraag in hoeverre het bevoegd gezag in deze gevallen strengere omgevingsvergunningvoorschriften mag stellen dan het Activiteitenbesluit. En hoe zal dit geregeld worden in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving? … Read more

Seminar ‘Naar 100.000 betaalbare en duurzame woningen per jaar: voor wie, waar en hoe?’ op 12 april 2022

Op 11 maart jl. heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw naar buiten gebracht. Daarin staat de aanpak om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Op 12 april … Read more

Toetsing van aanvragen voor zonneparken in strijd met het beginsel van fair play

De gemeente Drimmelen moet opnieuw beslissen op vijf vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente. De Afdeling oordeelt namelijk in twee uitspraken van 16 februari 2022 dat de gemeente de vergunningaanvragen niet op een objectieve en gelijke wijze heeft beoordeeld, en daarbij één aanvraag heeft bevoordeeld (over de afwijzing van vier aanvragen ECLI:NL:RVS:2022:442 en het … Read more

Naar een besluit-effectenrapportage als evenredigheidsbarometer

Terwijl ons land in lockdown verkeerde, lijkt het bestuursrecht te zijn ontketend. Dit als antwoord op de roep uit de maatschappij om meer tegenwicht door de rechter. Groot nieuws in dat opzicht biedt de recente uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak in een zaak over de sluiting van een Harderwijks drugspand (ECLI:NL:RVS:2022:285). Deze uitspraak biedt de rechter meer ruimte … Read more

FAQ: welke aandachtspunten zijn er bij globale en flexibele bestemmingsplannen?

“Globaal bestemmen”, “flexibiliteit” en “uitnodigingsplanologie”. Het zijn een paar termen die in de ruimtelijke ordening vaak voorbijkomen. Zo ook in parlementaire stukken die ten grondslag liggen aan de Omgevingswet. De wetgever beoogt met die wet mogelijkheden te bieden om het omgevingsplan globaler en flexibeler in te richten. Daarmee zou er ook voor “dynamische gebieden met onzekere toekomstige ontwikkelingen” voor langere … Read more

Mogelijkheid tot wijziging tenaamstelling natuurvergunning doet niet af aan het zaaksgebonden karakter van de vergunning

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is niets geregeld over de mogelijkheid tot overgang van een natuurvergunning. Dit in tegenstelling tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waar in artikel 2.25 lid 1 is bepaald dat een omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert waarop zij betrekking heeft. Vanwege het ontbreken van een dergelijke bepaling in de Wnb kan de … Read more