De hobbelige weg naar een open overheid

Medio 2022 trad de Wet open overheid in werking (Stb. 2022, 14). Een initiatiefwet met een lange en roerige voorgeschiedenis. Het begon in 2011 met een voorstel dat beoogde fors te breken met de relatief terughoudende en daarom vaak bekritiseerde oude regeling van de Wet openbaarheid van bestuur (vgl. Kamerstukken II 2011/12, 33328, nrs. 1, 2, 3). Dit onder meer door de reikwijdte van de … Read more

Signaleringsblog week 13: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Zeer laat ingediend bezwaar: geen verschoonbare termijnoverschrijding bij digitale correspondentie met bestuursorgaan In een uitspraak van 21 maart 2023 (ECLI:NL:CBB:2023:140) oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (“minister”) een bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, … Read more

Signaleringsblog week 12: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Stichting RINO Zuid kwalificeert niet als bestuursorgaan In de uitspraak van 15 maart 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1014) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat Stichting Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Nederland (“RINO Zuid”) geen publieke taak … Read more

Nog geen toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen

Het vraagstuk van de toetsing van formele wetten aan rechtsbeginselen werd door het kabinet bij de rechter neergelegd. De rechter legt het nu echter weer terug bij de politiek, terwijl snelle actie nodig is. In haar uitspraak van 1 maart 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:772) gaat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of een wet in formele … Read more

The future of nuclear power in the Netherlands (part 2): Borssele preferred site for two new nuclear power plants

On 9 December 2022, Minister Jetten for Climate and Energy presented to the Second Chamber of the House of Representatives his further elaboration of the coalition agreement’s intentions on nuclear energy. In a previous blog, we have already discussed in detail the actions arising from the coalition agreement. In this blog post, we interpret the government’s thinking on nuclear energy … Read more

Signaleringsblog week 11: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen van de afgelopen periode. Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024 Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Na hoofdelijke stemming heeft de Eerste Kamer op 14 maart 2023 met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen ingestemd met het ontwerpbesluit tot vaststelling van het … Read more

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer in met het conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet Eerste Kamer stemt in met inwerkingtreding op 1 januari 2024 De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Na hoofdelijke stemming heeft de Eerste Kamer op 14 maart met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen ingestemd … Read more

De toekomst van kernenergie in Nederland (part 2): Borssele voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

Op 9 december 2022 heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer zijn nadere uitwerking gepresenteerd van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie. In een eerdere blog zijn wij al uitvoerig ingegaan op de acties die uit het coalitieakkoord voortvloeien. In dit blogbericht geven wij duiding aan de gedachtenvorming binnen de regering over … Read more

Signaleringsblog week 10: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Beroep op vertrouwensbeginsel: geen verplichting om opgewekt gerechtvaardigd vertrouwen te honoreren In haar uitspraak van 1 maart 2023 (ECLI:N:RVS:2023:807) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat appellant er weliswaar gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij het bij haar in eigendom … Read more

Stikstofreductie per sector en aanpak van piekbelasters: wat gaat het worden?

In februari informeerde de minister voor Natuur en Stikstof (“minister”) de Tweede Kamer over de voortgang van de stikstofaanpak. In de uitgebreide Kamerbrief met bijlagen komen de emissiereductiedoelen voor stikstof aan de orde. Ook gaat de minister in op de kritische depositiewaarde (“KDW”), extern salderen en de vergunningplicht voor intern salderen. In een aparte brief van gelijke datum werkt de … Read more