FAQ: Er is een Woo-verzoek over mij ingediend, wat nu?

U bent door de overheid in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over een voornemen om informatie openbaar te maken op grond van de Wet open overheid. Wat houdt de Woo in? Hoe ziet de zienswijzeprocedure eruit? Hoe kan ik opkomen tegen openbaarmaking? In dit blog gaan wij in op deze vragen. Woo algemeen De Wet open … Read more

Signaleringsblog week 19: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Mijnbouwschade: verrekenen waardevermeerdering nieuwbouwwoning in aardbevingsgebied met waardedaling oude woning toegestaan In de uitspraak van 3 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1717) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (“IMG”) de waardedaling van een als gevolg van mijnbouwschade inmiddels … Read more

Actuele ontwikkelingen in stikstofland. Van de KDW en een NOx-drempelwaarde, tot een Europese Verordening natuurherstel, piekbelasters en PAS-melders

Ontwikkelingen op het gebied van stikstof gaan snel. Ook sinds de in ons eerdere blogbericht besproken Kamerbrieven uit november 2022 en februari 2023 is er veel gebeurd. In dit blogbericht geven wij een update van de laatste actualiteiten. Eerst bespreken wij de uitkomsten van een onderzoek naar een alternatief voor de kritische depositiewaarde. Daarbij komt ook een pleidooi voor een … Read more

Kroniek van het algemeen bestuursrecht

Over de menselijke maat en responsiever bestuursrecht in de Awb Opnieuw kan worden geconstateerd dat het bestuursrechtelijke debat vooral is gericht op responsiviteit, evenredigheid en maatwerk. Nadat de bestuursrechters stappen hebben gezet richting een indringendere toetsing van overheidsbesluiten en regelgeving aan onder andere het evenredigheidsbeginsel, is nu ook op het gebied van de wetgeving concrete actie gaande: het wetsvoorstel ‘Wet waarborgfunctie … Read more

Tekst & Commentaar Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Tom Barkhuysen en Koen Giezeman droegen bij aan de Tekst & Commentaar-editie over deze wet. Deze editie geeft je snel en vakkundig antwoord op vragen over de betekenis en toepassing van de Wet open overheid. Klik op onderstaande afbeelding om deze editie te bekijken Het blogbericht ‘Tekst & … Read more

Deurwaarder bestuursorgaan, maar bestuursrechter mag zijn handelen niet beoordelen

Een deurwaarder is een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 onder b Awb als deze ambtshandelingen verricht, maar artikel 8:4 lid 4 onder b Awb bepaalt dat tegen een ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder geen beroep bij de bestuursrechter openstaat. Artikel 8:4 lid 4 onder b Awb is in het concrete geval niet in strijd met het gelijkwaardigheids- … Read more

Signaleringsblog week 18: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Koerswijziging CRvB bij intrekken recht op bijstand (art. 54, vierde lid, Participatiewet): bestuursorgaan voortaan verplicht om na hersteltermijn overgelegde gegevens te betrekken bij beslissing over handhaven intrekkingsbesluit In zijn uitspraak van 25 april 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:679) oordeelt de  Centrale Raad van Beroep (“CRvB”) dat een … Read more

Signaleringsblog week 17: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Last onder dwangsom ten onrechte afhankelijk gesteld van onzekere toekomstige gebeurtenis In de uitspraak van 19 april 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1542) vernietigt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een door het college van burgemeester en wethouders (“college”) opgelegde last onder dwangsom. De last … Read more

Signaleringsblog week 16: actuele jurisprudentie bestuursrecht en omgevingsrecht

In deze blog signaleren wij kort enkele belangwekkende bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke uitspraken van de afgelopen periode. Afdeling stemt in met provinciale geluids- en veiligheidsnormen bij beoordeling omgevingsvergunning windturbinepark In de uitspraak van 12 april 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1446) oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) dat Gedeputeerde Staten (“GS”) het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het in … Read more

De Nederlandse Klimaatwet bevat laatste doel uit europese klimaatwet: na 2050 streeft Nederland naar negatieve emissies van broeikasgassen

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat erin voorziet dat Nederland na 2050 zal streven naar het realiseren van negatieve emissies van broeikasgassen. Deze doelstelling komt uit de Europese Klimaatwet, maar was nog niet in de Nederlandse Klimaatwet opgenomen. Op 1 september 2019 is de Nederlandse Klimaatwet in werking getreden. Deze wet biedt een kader voor het ontwikkelen van … Read more