Actualiteitenseminar windenergie op land 2016

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseren Pondera en Stibbe een seminar rondom de stand van zaken in de besluitvormingsprocedures bij windenergie op land. Diverse actuele onderwerpen met betrekking tot de windparken zullen de revue passeren. Hieronder treft u de presentaties van de sprekers aan: Actualiteiten Natuurbeschermingswet 1998 Aaldert ten Veen (Stibbe) en Olaf Slakhorst (provincie Groningen) Schaarse rechten & grondposities … Read more

De toepassing van de RCR bij grootschalige windturbineparken veiliggesteld door de bestuurs- en civiele rechter

Door zowel de civiele rechter als door de bestuursrechter is in de maand mei definitieve duidelijkheid gegeven over de toepassing van de rijkscoördinatieregeling (“RCR“) bij windparken van nationaal belang. De discussie over de toepassing daarvan bij windparken met een vermogen van boven de 100 MW achten wij hiermee gesloten. Afdeling bestuursrechtspraak over de rijkscoördinatieregeling De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad … Read more

Windpark Wieringermeer mag worden gerealiseerd!

Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de besluitvorming voor het windpark Wieringermeer, bestaande uit 99 windturbines, in stand gelaten, waardoor het windpark kan worden gerealiseerd. Stibbe Amsterdam heeft het rijksinpassingsplan voor het windpark Wieringermeer begeleid en bij de Afdeling bestuursrechtspraak verdedigd. Het bericht Windpark Wieringermeer mag worden gerealiseerd! is een bericht van www.stibbeblog.nl Aaldert ten Veen Alle posts van … Read more

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Opening of SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites On 8 April 2016, the final Wind Farm Site Decisions I and II (Kavelbesluit I en II windenenergiegebied Borssele) were published in the Government Gazette (Staatscourant). This was the last formal hurdle to be overcome in order for the first Borssele subsidy tender to open. The application forms in … Read more

Eerste subsidietender voor windpark op zee start 10 april: kavelbesluiten vanaf nu beschikbaar

For an English version of this blogpost, please click here. Vandaag, 8 april 2016,  zijn kavelbesluiten I en II voor windenergiegebied Borssele gepubliceerd in de Staatscourant. Dit was de laatste formele stap die gezet moest worden voordat de subsidietender van start kan gaan. De aanvraagformulieren voor de tender zijn nu al te downloaden op mijn.rvo.nl. Op 10 april 2016 opent … Read more

Wet natuurbescherming treedt op 1 januari 2017 in werking: uitvoeringsregelgeving tot 3 maart a.s. in consultatie

De contouren van de Wet natuurbescherming worden steeds duidelijker. De definitieve wettekst is al in het Staatsblad gepubliceerd. Ook heeft de staatssecretaris van EZ in een brief de Tweede Kamer bericht dat de wet op 1 januari 2017 in werking zal treden. De wet treedt daarmee een half jaar later in werking dan gepland. Deze extra tijd is nodig om … Read more

Voor RCR bij windturbineparken is geografische samenhang voldoende

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de door de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn ingediende vordering om de Staat te verbieden verder medewerking te verlenen aan de planologische medewerking aan het windturbinepark Drentse Monden en Oostermoer afgewezen. De voorzieningenrechter acht de rijkscoördinatieregeling (“RCR”) wel van toepassing. 1.1.            Juridisch kader De RCR is van toepassing op een productie-installatie … Read more

De PAS is gewijzigd: meer ontwikkelingsruimte beschikbaar?

Op 15 december 2015 heeft de wetgever het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (het ”Programma”) herzien. Ook is de Regeling programmatische aanpak stikstof (de ”Regeling”) gewijzigd alsook de daarbij behorende lijst van prioritaire projecten. Voor een beschrijving van de systematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof (”PAS”) verwijzen wij naar onze eerdere blogberichten op Stibbeblog.nl (1, 2 en 3). In dit blogbericht … Read more

Vrijstelling windturbines voor niet-opzettelijk doden van dieren

Voor windturbines en hoogspanningsverbindingen is in beginsel geen ontheffing onder de Flora- en faunawet meer nodig. Er geldt een generieke vrijstelling van het verbod op het niet-opzettelijk doden of verwonden van dieren. Het opzettelijk doden of verwonden van dieren is nog wel verboden. De toepassing van de vrijstelling is dus afhankelijk van het onderscheid tussen opzettelijk en niet-opzettelijk handelen. De … Read more

Meldingsbevestiging op grond van de PAS is geen besluit en dus kan er geen bezwaar en beroep tegen worden ingesteld

Op 6 november 2015 deed de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (”Afdeling”) bij wijze van een voorlopige voorziening uitspraak in het verzoek van MOB e.a. om de toestemming voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf te schorsen. Deze uitspraak is interessant omdat (a) dit de eerste uitspraak is die ziet op de systematiek van de … Read more