Belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2017 in blogs

Met de start van 2018 laten we het bestuurs- en omgevingsrechtelijk jaar 2017 achter ons. De belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar hebben wij gebundeld in een e-book. Aan de hand van verschillende categorieën zoals de kabinetsformatie, handhaving, ruimtelijke ordering en de Omgevingswet krijgt u een goed beeld van verschillende actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Het e-book is gemakkelijk te downloaden via onderstaande button … Read more

Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht 2017

Stibbe organiseerde op 12 oktober 2017 een seminar. Tijdens dit seminar werden dé juridische ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht en omgevingsrecht in 2017 besproken. Hierbij geven wij u toegang tot de presentaties van de sprekers: Intro Actualiteitenseminar Jan Reinier van Angeren Ruimtelijke Ordening Jan van Oosten Openbaarheid van overheidsinformatie Annemarie Drahmann Actualiteiten Milieu Valérie van ‘t Lam Natuurbeschermingsrecht … Read more

Wijziging Besluit omgevingsrecht: wetgevingstraject VTH afgerond

Inleiding Het Besluit verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (“Besluit VTH“) dat op 1 juli 2017 in werking trad, vormt samen met de bijbehorende ministeriële regeling het sluitstuk van de wijzigingen die de wetgever met de Wet VTH heeft willen doorvoeren. Met het Besluit VTH zijn hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (” Bor“) en de daarbij behorende bijlagen IV en … Read more

In 2017 weer diverse wijzigingen voorzien in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

In 2017 wordt er naar verwachting weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De inhoudelijke wijzigingen laten zien dat de trend van het zoveel mogelijk onderbrengen van activiteiten onder de algemene regels doorzet. Grootschalige wijzigingen worden tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet echter niet meer verwacht. In dit blog zullen wij de relevante wijzigingen in … Read more

Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht

Stibbe organiseert op 6 oktober 2016 een seminar. Tijdens dit seminar worden dé juridische ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht en omgevingsrecht in 2016 besproken. Hierbij geven wij u toegang tot de presentaties van de sprekers: Ruimtelijke Ordening onder de Omgevingswet Tijn Kortmann Algemene wet bestuursrecht Machteld Claessens Ruimtelijke Ordening Jan van Oosten Bestuursrechtelijke schadevergoeding Tijn Kortmann Natuurbeschermingsrecht Erwin … Read more

Mededeling waarbij een bestuursorgaan zich ondubbelzinnig haar recht op nakoming voorbehoudt, stuit verjaring

Tegen de expliciete bedoeling van de wetgever in heeft de Afdeling in twee uitspraken van 28 juli 2016 een nieuwe, buitenwettelijke, stuitingsmogelijkheid gecreëerd: ook een mededeling waarbij een bestuursorgaan ondubbelzinnig haar recht op nakoming voorbehoudt, stuit de verjaring. Verjaring van dwangsommen Bestuursrechtelijke dwangsommen verjaren al na slechts één jaar (art. 5:35 Awb). Wel biedt de Awb aan bestuursorganen een aantal … Read more

De ontwerpwijziging van het Bor (uitvoering wet VTH)

In deze vlog wordt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoering wet VTH) besproken. Dit ontwerpbesluit is op 11 juli 2016 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden voor de voorhangprocedure. In het ontwerpbesluit wordt onder meer vastgelegd welke milieutaken de omgevingsdiensten in ieder … Read more

Het bevoegd gezag bij inrichtingen

Er zijn de laatste jaren veel veranderingen geweest in de regels over het bevoegde gezag in het milieurecht. Dit vlog gaat over het bevoegd gezag bij inrichtingen. De activiteiten van een inrichting vallen onder de Wabo (vergunningplicht) of onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij tevens sprake is van toezicht. In dit vlog wordt uitgelegd vanuit welk bestuursorgaan … Read more

Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties in het Activiteitenbesluit: actie- en aandachtspunten voor de praktijk

Op 14 juni 2016 is het ontwerpwijzigingsbesluit van het Activiteitenbesluit ter implementatie van de Richtlijn middelgrote stookinstallaties gepubliceerd. Met de nieuwe richtlijn en het ontwerp wijzigingsbesluit wordt de reikwijdte van het Activiteitenbesluit verbreed naar niet-standaard brandstoffen en niet-standaard middelgrote stookinstallaties. Hiermee wordt de 10% van de middelgrote stookinstallaties die nog niet wordt gereguleerd door het Activiteitenbesluit, ook aan algemene regels onderworpen. … Read more

Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april 2016 in werking getreden

Op 14 april 2016 is de wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden (Stb. 2016/139). Ook de daarmee samenhangende Regeling aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties (Stcrt. 2016/16200) is per die datum in werking getreden. Wat regelt de Wet VTH? De Wet VTH is de uitvoering van de ‘package deal’ die … Read more