De doorwerking van de doelstellingen uit de KRW voor oppervlaktewater in projecten. Het derde blogbericht uit een reeks (deel III)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist dat alle EU-lidstaten uiterlijk in 2027 voldoen aan de in de richtlijn gestelde doelen. Voor zowel grondwater als oppervlaktewater is het primaire doel om achteruitgang van de toestand van het water te voorkomen en de watertoestand verbeteren. Activiteiten die plaatsvinden in of in de nabijheid van oppervlaktewater zullen met deze doelen te maken kunnen krijgen. … Read more

Conclusie staatsraad A-G over toepassing van het evidentiecriterium bij exceptieve toetsing onherroepelijke bestemmingsplanregel met dynamische verwijzing

Op 5 april jl. verscheen de conclusie van staatsraad advocaat-generaal (“staatsraad A-G”) Nijmeijer over de exceptieve toetsing van regels in een omgevingsplan in een beroepsprocedure tegen een omgevingsvergunning. Specifiek gaat het daarbij over de toepassing van het zogenoemde ‘evidentiecriterium’ bij deze toets. De vraag is kort gezegd of het evidentiecriterium nog steeds kan worden toegepast als in een planregel een … Read more

Preventieve zorgplicht uit artikel 13 Wbb vereist niet dat bodemverontreiniging in het geheel voorkomen dient te worden

Op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) geldt er een algemene zorgplicht die verplicht om bij (dreigende) bodemverontreiniging alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden om die verontreiniging te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken/ongedaan te maken. De plicht bestaat uit een preventief deel – het voorkomen van verontreiniging – en een repressief … Read more

Daadwerkelijke beëindiging bestaande bedrijven vereist voor toepassing externe saldering stikstofdepositie

Het uitkopen van stikstofuitstotende bedrijven wordt in de huidige stikstofcrisis regelmatig als oplossing aangedragen voor het kunnen faciliteren van nieuwe projecten. De stikstofdepositie die met deze projecten gepaard gaat, wordt dan weggestreept tegen de stikstofdepositie die met de beëindiging van de bestaande bedrijven vrijkomt. Deze vorm van het beperken van negatieve effecten van projecten – ook wel extern salderen genoemd … Read more

Conclusie staatsraad A-G en uitspraak Afdeling bieden inzicht in mogelijkheden delegatie bij vaststelling bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

Afgelopen april schreef staatsraad advocaat-generaal Nijmeijer een conclusie over de mogelijkheden van delegatie van delen van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Aangezien onder de Omgevingswet (Ow) deze mogelijkheid ook zal bestaan, werd met deze conclusie een tipje van de sluier opgelicht van de werking van de Ow en de vaststelling van … Read more

FAQ: Bodembeschermingsrecht

Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem. Wat is het wettelijke kader … Read more

Let op de eisen die gelden voor de verkleining van het gebied Natuurnetwerk Nederland (NNN)!

Met de huidige stikstofproblematiek is er momenteel veel aandacht voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden. Naast Natura 2000 bestaat er echter ook nog het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden die de achteruitgang van het areaal aan natuur en biodiversiteit dient te stoppen door het creëren van een samenhangend netwerk … Read more

FAQ: welke aandachtspunten zijn er bij globale en flexibele bestemmingsplannen?

“Globaal bestemmen”, “flexibiliteit” en “uitnodigingsplanologie”. Het zijn een paar termen die in de ruimtelijke ordening vaak voorbijkomen. Zo ook in parlementaire stukken die ten grondslag liggen aan de Omgevingswet. De wetgever beoogt met die wet mogelijkheden te bieden om het omgevingsplan globaler en flexibeler in te richten. Daarmee zou er ook voor “dynamische gebieden met onzekere toekomstige ontwikkelingen” voor langere … Read more

Mogelijkheid tot wijziging tenaamstelling natuurvergunning doet niet af aan het zaaksgebonden karakter van de vergunning

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is niets geregeld over de mogelijkheid tot overgang van een natuurvergunning. Dit in tegenstelling tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waar in artikel 2.25 lid 1 is bepaald dat een omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert waarop zij betrekking heeft. Vanwege het ontbreken van een dergelijke bepaling in de Wnb kan de … Read more

De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen

Op 27 oktober 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak gedaan op het vlak van het werken met open normen in ruimtelijke plannen. De Afdeling geeft in deze uitspraak criteria voor de wijze waarop die normen in een bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Aangezien open normen als belangrijk instrument worden gezien voor de verwezenlijking van … Read more