Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming: kwalitatieve verbetering van dezelfde regels

Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (“Wnb“) voorzien. In dit bericht staat de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb centraal. Hoewel de hoofdregels hetzelfde blijven als nu, zullen wij een aantal wijzigingen in de nieuwe regelgeving onder uw aandacht brengen. Een aantal daarvan waren al praktijk, maar krijgen nu een formele grondslag. Hoofdregels blijven … Read more

Geen bescherming tegen geluidsoverlast zonder landelijk of lokaal vastgestelde regels?

Een gezin dat naast een muziekschool woont ondervindt overlast van de drumlessen. Het vraagt de gemeente op te treden, maar die weigert dat. Tot en met de Raad van State wordt het gezin in het ongelijk gesteld: er gelden geen regels voor onversterkt muziekgeluid, dus er is geen sprake van een overtreding. Blijft het gezin met de overlast zitten? Casus … Read more

Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties in het Activiteitenbesluit: actie- en aandachtspunten voor de praktijk

Op 14 juni 2016 is het ontwerpwijzigingsbesluit van het Activiteitenbesluit ter implementatie van de Richtlijn middelgrote stookinstallaties gepubliceerd. Met de nieuwe richtlijn en het ontwerp wijzigingsbesluit wordt de reikwijdte van het Activiteitenbesluit verbreed naar niet-standaard brandstoffen en niet-standaard middelgrote stookinstallaties. Hiermee wordt de 10% van de middelgrote stookinstallaties die nog niet wordt gereguleerd door het Activiteitenbesluit, ook aan algemene regels onderworpen. … Read more

Grote ondernemingen, let op: op 5 december a.s. moet de energie-audit zijn uitgevoerd

Is uw onderneming één van de 3000 “grote ondernemingen” waarvoor een energie-auditverplichting geldt? Dan moet u ervoor zorg dragen dat deze energieaudit uiterlijk op 5 december 2015 is uitgevoerd. Dit volgt uit de Energy Efficiency Directive (EED). In dit blog bespreken wij een aantal praktische aandachtspunten om (nog snel) te controleren of de auditplicht op uw onderneming van toepassing is. … Read more

Schaliegaswinning: op weg naar een beslissing voor Nederland

(Tijd)pad naar beslissing kabinet Schaliegas is een hot topic binnen de Europese Unie en ook in Nederland. In tijden waar fossiele brandstoffen schaars worden, biedt het mogelijk een nieuwe energiebron. Tegelijkertijd zorgt het voor onrust in de samenleving, mede wegens de milieugevolgen die kunnen ontstaan door de bijbehorende techniek van fracking. Of het kabinet schaliegaswinning werkelijk gaat toestaan in Nederland … Read more