FAQ: gemeentelijke milieuzones en de harmonisatie ervan

In dit blogbericht uit de FAQ-serie staan de milieuzones centraal. We leggen uit wat milieuzones zijn, hoe de milieuzones in Nederland zijn geregeld en hoe het nieuwe beleid voor de harmonisatie van de milieuzones eruit ziet. We doen de aanbeveling om de gemeentelijke milieuzones op een centrale plek te ontsluiten, zodat voor iedereen inzichtelijk is waar milieuzones zijn en welke … Read more

Langdurige publicatie van informatie over asbestboetes op de website van de Inspectie SZW geoorloofd

Op 2 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gewezen over de toelaatbaarheid van openbaarmaking van asbestboetes op de website van de Inspectie SZW (ECLI:NL:RVS:2017:2086). In dit blogbericht bespreken wij wat een betrokkene kan doen tegen openbaarmaking van sancties. Daarbij staan wij ook stil bij de vraag wat gedaan kan worden om de duur van plaatsing van informatie op … Read more

FAQ: Wanneer moet je betalen voor het gebruik van de openbare ruimte?

De openbare ruimte in Nederland wordt goed gebruikt. Meestal is het gebruik van de openbare ruimte (of publieke ruimte) gratis. Soms moet een gebruiksvergoeding betaald worden om van de openbare ruimte gebruik te mogen maken, bijvoorbeeld voor het parkeren of het exploiteren van een kiosk. Dit roept de vraag op wanneer de overheid als eigenaar van de openbare ruimte een … Read more

Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april 2016 in werking getreden

Op 14 april 2016 is de wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden (Stb. 2016/139). Ook de daarmee samenhangende Regeling aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties (Stcrt. 2016/16200) is per die datum in werking getreden. Wat regelt de Wet VTH? De Wet VTH is de uitvoering van de ‘package deal’ die … Read more

Nieuwe mijlpaal Omgevingswet: Omgevingswet is aangenomen door de Eerste Kamer en twee van de vier aanvullingswetten zijn nu in consultatie

De herziening van het omgevingsrecht heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de Eerste Kamer heeft op 22 maart jl. met grote meerderheid het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Eerste Kamer neemt naast de Omgevingswet ook drie moties aan De Eerste Kamer heeft naast de wet de volgende drie moties aangenomen: De eerste motie (nr. K) gaat over de termijn van … Read more

Update Omgevingswet: behandeling Eerste Kamer en consultatie AMvB’s

Het is al eerder gezegd: de totstandkoming van de Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties ooit in Nederland. Hoewel de beoogde inwerkingtreding pas in 2018 is, wordt er achter de schermen al jarenlang hard gewerkt. Met succes: de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer, waar het op 15 … Read more

Concentratie bestuursrechtspraak een stap dichterbij met het wetsvoorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak

Met het indienen van het wetsvoorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak in de Tweede Kamer is de concentratie van de bestuursrechtspraak een stap dichterbij gekomen. Waar nu nog vier bestuursrechters in laatste instantie rechtspreken (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad), zullen dat er … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is veel nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het omgevingsrecht: Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer (vierde tranche) en Besluit omgevingsrecht: nieuwe activiteiten en nieuwe regels Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer: rendementseisen kolencentrales Wijziging Besluit omgevingsrecht: wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 Regeling … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving algemeen bestuursrecht per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 treedt veel nieuwe wet- en regelgeving in werking. In dit blogbericht volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Voor een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht verwijzen u graag naar het Stibbeblogbericht Nieuwe wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1 januari 2016. Wijziging Wet … Read more

Overzicht spoedeisende wetsvoorstellen met gewenste inwerkingtredingsdata

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een geactualiseerd overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen naar de Tweede en Eerste Kamer gezonden. Het kabinet acht het wenselijk dat deze nog voor het kerstreces van 2015 (startend 18 december voor de Tweede Kamer en 23 december voor de Eerste Kamer) worden behandeld of in het eerste kwartaal van 2016. Ook staan er wetsvoorstellen … Read more