Omgevingswet: integrale tekst beschikbaar

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is ingediend bij de Eerste Kamer. Daarmee is het gewijzigd voorstel van wet gepubliceerd. U kunt de tekst van de Omgevingswet zoals deze luidt na te zijn aangenomen door de Tweede Kamer hier vinden. In deze tekst zijn dus alle aangenomen amendementen en andere wijzigingen verwerkt. Daarnaast hebben wij voor u de tekst van het … Read more

Update Wet natuurbescherming: het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, samen met 13 amendementen en 6 moties

Nog vlak voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer niet alleen gestemd over de Omgevingswet, maar ook over de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming strekt tot vervanging van het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming door één integraal en vereenvoudigd kader. De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet zullen opgaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. De Wet … Read more

Update Omgevingswet: welke amendementen en moties zijn aangenomen?

Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Tevens is gestemd over 65 amendementen en 29 moties. Alle ingediende amendementen (118 in totaal) en moties (39 in totaal) hebben wij schematisch in kaart gebracht. Zie hier voor een volledig overzicht van alle ingediende amendementen inclusief stemmingsuitslag. Zie hier voor … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving per 1 juli 2015

De vaste verandermomenten voor wetten zijn 1 januari en 1 juli van elk jaar. Per 1 juli 2015 zijn wederom veel wijzigingen in wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht. Omgevingsrecht 1. Stikstof omlaag in Natura 2000-gebieden: inwerkingtreding PAS Nederland kent … Read more

Update Wet natuurbescherming: wat vindt de Staatssecretaris van de ingediende amendementen?

Op 1 juli a.s. vindt in de Tweede Kamer de stemming plaats over het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Ook wordt er gestemd over alle ingediende amendementen en moties. En dit zijn er nog al wat: er zijn vooralsnog alleen al 86 amendementen ingediend waarover gestemd gaat worden. Wat vindt de Staatssecretaris van al deze amendementen? Van alle ingediende amendementen ondersteunt de … Read more

Update Omgevingswet: waardering amendementen door Minister inzichtelijk gemaakt in schema

Het wetgevingstraject van de Omgevingswet gaat deze week een nieuwe fase in: die van de plenaire behandeling! Op woensdagavond 24 juni a.s. behandelt de Tweede Kamer de Omgevingswet plenair. Ter voorbereiding op de plenaire behandeling zijn inmiddels 58 amendementen ingediend (83, waarvan 25 zijn vervangen door aangepaste amendementen). De Minister van Infrastructuur en  Milieu heeft in een brief per amendement … Read more

Wijzigingen van (Novelle) Herzieningswet inzichtelijk gemaakt in huidige Woningwet

De Woningwet is aan verandering onderhevig. Vier jaar na de indiening van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, treedt het nieuwe corporatiestelsel op 1 juli 2015 in werking. Wilt u in één oogopslag zien hoe de Woningwet vanaf 1 juli 2015 gaat luiden of welke veranderingen precies doorgevoerd worden door de Herzieningswet en de Novelle Herzieningswet? Download dan de geconsolideerde versie … Read more

Lessen uit het Jaarverslag 2014 van de Raad van State

Deze maand verscheen het Jaarverslag 2014 van de Raad van State, waarin naast interessante feiten over de gemiddelde doorlooptijden  (29 weken bij de Ruimtelijke-ordeningskamer en 30 weken bij de Algemene kamer) en het aantal afgedane zaken (12.806) wordt stilgestaan bij ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zowel op het terrein van de advisering als de rechtspraak. In dat laatste verband wordt … Read more

Leges bij aanvraag identiteitskaart terecht geheven: Hoge Raad akkoord met Reparatiewet en terugwerkende kracht

De heffing van leges bij de aanvraag van een identiteitskaart blijft de gemoederen bezighouden. Vanaf 9 september 2011 was het enkele weken een hot item: de Hoge Raad had kort gezegd geoordeeld dat voor het heffen van leges op grond van de gemeentelijke verordening geen afdoende wettelijke grondslag bestond. Dit arrest had tot gevolg dat alle gemeenten (tijdelijk) stopten met … Read more

Belangrijke nieuwe wet- en regelgeving algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2015

De vaste verandermomenten voor wetten en AMvB’s zijn 1 januari en 1 juli van elk jaar. Per 1 januari 2015 is er dus ook weer nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. Hierbij een selectie van vier veranderingen die voor het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht relevant zijn. Voor een volledig overzicht zie Ondernemersplein.nl. 1. Aanpassing van Wet normering topinkomens … Read more