Fatale termijnen en verzuim in de bouw, ontbinding (on)mogelijk?

Inleiding         In de bouw spelen termijnen voor de uitvoering en oplevering van werkzaamheden een belangrijke rol. Het is niet altijd duidelijk of de termijnen die partijen overeenkomen als fataal te beschouwen zijn en of bijvoorbeeld een overeenkomst ontbonden kan worden bij een overschrijding daarvan. In het – op 31 januari 2020 – door de Hoge Raad gewezen arrest (ECLI:NL:HR:2020:141), zijn … Read more

Bouwsector en corona: onnodig op de rem?

In de bouwsector lijkt de coronacrisis de productie hier en daar onnodig af te remmen. Met name valt op dat vergunningverlening vertraagt. Voorts leggen opdrachtgevers bepaalde bouwprojecten stil. Ook worden aanbestedingen uitgesteld. Hieronder wordt de vraag behandeld in hoeverre bevoegde gezagen en opdrachtgevers daarbij in hun recht staan. Ten aanzien van aanbestedingen wordt een clausule voorgesteld waarmee deze doorgang kunnen … Read more

Moeten de gunningcriteria bij de niet-openbare procedure al in de selectiefase worden gespecifieerd?

De Commissie van Aanbestedingsexperts (de ”Commissie”) buigt zich in haar advies 482 (gepubliceerd 5 februari 2019) over het tijdstip van bekendmaking van de gunningscriteria bij een Europese niet-openbare aanbesteding. De praktijk is vaak dat de gunningcriteria pas na de selectiefase uitgewerkt worden. De vraag is of dat toelaatbaar is: moeten de gunningscriteria niet direct al tijdens de selectiefase worden gespecificeerd? … Read more