De begrenzing van Natura 2000-gebieden conform de Habitat- en Vogelrichtlijn

De Afdeling bestuursrechtspraak (”Afdeling”) heeft met de beoordeling van de beroepen betreffende het Natura 2000-gebied “Veluwe” op 10 februari 2016 een interessante uitspraak  gedaan inzake de begrenzing van een Natura 2000-gebied onder de Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze uitspraak bevat een informatieve uiteenzetting van de jurisprudentie en verdient daarom signalering. Algemeen uitgangspunt: beoordelingsruimte De Staatssecretaris van Economische Zaken (”Staatssecretaris”) wees met … Read more

Terugverdientijd energiebesparende koelmeubelen meer of minder dan vijf jaar? Discussie daarover kan zich terugverdienen!

Op 18 december 2015 deed de rechtbank Amsterdam einduitspraak in de zogenaamde Aldi-zaak waarover wij al eerder een blogbericht schreven. De eindconclusie van de rechtbank luidt dat de Aldi-filialen met succes hebben bestreden dat de terugverdientijd van de opgelegde energiebesparende maatregelen – permanente afdekking voor verticale koelmeubelen – korter is dan vijf jaar. Hierdoor heeft het bevoegd gezag geen bevoegdheid … Read more

De PAS is gewijzigd: meer ontwikkelingsruimte beschikbaar?

Op 15 december 2015 heeft de wetgever het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (het ”Programma”) herzien. Ook is de Regeling programmatische aanpak stikstof (de ”Regeling”) gewijzigd alsook de daarbij behorende lijst van prioritaire projecten. Voor een beschrijving van de systematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof (”PAS”) verwijzen wij naar onze eerdere blogberichten op Stibbeblog.nl (1, 2 en 3). In dit blogbericht … Read more

Meldingsbevestiging op grond van de PAS is geen besluit en dus kan er geen bezwaar en beroep tegen worden ingesteld

Op 6 november 2015 deed de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (”Afdeling”) bij wijze van een voorlopige voorziening uitspraak in het verzoek van MOB e.a. om de toestemming voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf te schorsen. Deze uitspraak is interessant omdat (a) dit de eerste uitspraak is die ziet op de systematiek van de … Read more

Eind goed al goed: einduitspraak in Nbw-vergunningprocedure RWE kolencentrale in de Eemshaven

Lites finiri oportet. Het geding moet eens ten einde komen. Bij de procedures tegen de vergunning voor de RWE kolencentrale in de Eemshaven, die is verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (”Nbw 1998”), is dat (eindelijk) het geval. Op 9 september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (”Afdeling”) namelijk einduitspraak hierover gedaan. Deze uitspraak is … Read more

Maatregel verbonden aan een besluit, maar niet betrokken in de passende beoordeling: mitigatie of compensatie? Geen van beide!

Inleiding Op 5 augustus 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak gedaan over een, door de minister genomen, tracébesluit voor het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en de te onderhouden profielen. Om de vaarweg te kunnen verruimen, dient er uiteraard te worden gebaggerd. Het tracébesluit ziet daarom ook op de wijze van verspreiding van … Read more

Opgepast: de PAS is vastgesteld en in werking!

De Programmatische Aanpak Stikstof (”PAS”) is vandaag op 1 juli 2015 in werking getreden. De PAS bestaat uit een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (de ”Wet Pas“), het programma (het ”Programma’‘), het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (het ”Besluit”) en de Regeling programmatische aanpak stikstof (de ”Regeling”). Dit betekent dat vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (”Nbw”) vanaf nu … Read more

De programmatische aanpak stikstof: komt de PAS van pas?

Stikstofbelasting in veel Natura 2000-gebieden is een bekend probleem. In en nabij Natura 2000-gebieden waarin de achtergrond depositiewaarde de kritische depositiewaarde overschrijdt is vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 geen sinecure. De wetgever is daarom in actie gekomen. Op 19 juni 2013 heeft zij een voorstel van wet ingediend: Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof). De programmatische … Read more

De reikwijdte van de bestuursrechtelijke schadeverzoekschriftprocedure

Bijna twee jaar geleden werd de Algemene wet bestuursrecht verrijkt met een schadeverzoekschriftprocedure in titel 8.4. Door de verzoekschriftprocedure kan een gelaedeerde in een zelfstandige procedure een schadevergoedingsprocedure voeren bij de bestuursrechter. Een belangrijke reden voor die aanvulling was het ongenoegen over de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke rechter en bestuursrechter ter zake van geschillen over schade als gevolg van onrechtmatige … Read more

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land: onder de juridische loep

De roep om ‘de omgeving’ actiever te kunnen laten  participeren in windprojecten op land is de laatste jaren sterk toegenomen. NWEA, Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland hebben de handen ineengeslagen om te komen tot groter draagvlak voor windenergie. Dit heeft geresulteerd in de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’. In dit artikel wordt deze gedragscode onder de … Read more