Het 1%-criterium bij vleermuizen en windparken als openbaar belang

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (”Afdeling”) heeft op 18 februari jongstleden uitspraak gedaan over een aanvraag om ontheffing ter zake van een verbodsbepaling van de Flora- en faunawet (”Ffw”) – te weten: het verbod om dieren opzettelijk te doden of te verwonden (artikel 9 Ffw). De aanvraag om ontheffing ziet op de realisatie van het project ”Windpark … Read more

Branchebenadering laat individuele beoordeling toe om overtreding van artikel 2.15 Activiteitenbesluit te betwisten

De rechtbank Amsterdam heeft op 2 december 2014 zeven gelijkluidende uitspraken (ECLI:NL:RBAMS:2014:8107 t/m ECLI:NL:RBAMS:2014:8113) gedaan over de vraag of het bevoegd gezag handhavend mocht optreden tegen zeven Aldi-filialen op grond van artikel 2.15, eerste lid van het Activiteitenbesluit. Dit artikel bepaalt kortgezegd dat een inrichting (waaronder ook een supermarkt wordt verstaan) alle energiebesparende maatregelen moet treffen die zich binnen een termijn van vijf … Read more

De Programmatische Aanpak Stikstof in 15 vragen en antwoorden

Op 9 januari jl. is de ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage gelegd. Tot en met 20 februari 2015 is het mogelijk om te reageren op het ontwerp via http://pas.natura2000.nl/. Het doel van de PAS is het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven. Hierna zal het systeem van de PAS … Read more

De programmatische aanpak in de Omgevingswet, een onverplicht bijzonder programma

[Update: dit bericht is geüpdatet. Zie hoofdstuk 4 van de bundel Op weg naar de Omgevingswet voor een geüpdatete versie.] Inleiding De programmatische aanpak is een bijzondere variant van het instrument ”programma” en is bedoeld voor gebieden waarin de omgevingswaarden onder druk staan, waardoor er moeilijk nieuwe activiteiten kunnen worden ontplooid. De programmatische aanpak moet ervoor zorgen dat nieuwe (economische) activiteiten (weer) … Read more

Programma en de Omgevingswet

[Update: dit bericht is geüpdatet. Zie hoofdstuk 3 van de bundel Op weg naar de Omgevingswet voor een geüpdatete versie.] Inleiding De Omgevingswet kent verschillende instrumenten voor beleidsontwikkeling. Een ”programma” is één van deze instrumenten. In een programma formuleert de overheid maatregelen voor een aspect van de leefomgeving of voor een bepaald gebied. Een programma is, anders dan bijvoorbeeld een omgevingsvisie, uitvoeringsgericht. … Read more

Legesverordening in strijd met opbrengstlimiet? Een precisering van de bewijslastverdeling.

Op 4 april 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2014:777) over de geldigheid van een legesverordening. Dit arrest is interessant aangezien de Hoge Raad de bewijslastverdeling nader preciseert over de vraag wie (on)geldigheid van een legesverordening dient te bewijzen. Wat was er aan de hand? De belanghebbende heeft een viertal omgevingsvergunningen voor bouwen aangevraagd. Deze aanvragen worden door het college … Read more