No time to waste: over de inwerkingtreding van nieuwe duurzaamheidsregelgeving omtrent kunststof voedselverpakkingen

Per 1 juli 2023 en per 1 januari 2024 treedt nieuwe duurzaamheidsregelgeving omtrent voedselverpakkingen in werking. Vrijwel iedereen zal te maken krijgen met deze duurzaamheidsregelgeving. Of je nou als consument een koffie to go haalt, als bedrijf aan werknemers in de bedrijfskantine maaltijden aanbiedt in een plastic wegwerpverpakking of als supermarkt maaltijdsalades verkoopt, kun je niet om deze regelgeving heen. … Read more

FAQ: An Open Government Act request has been submitted that relates to me, now what?

The Dutch government has given you the opportunity to present your views on an intended disclosure of information based on the Open Government Act (Wet open overheid). What does the Open Government Act entail? What does the procedure for expressing views involve? How can you oppose disclosure? We answer these questions in this blog. Woo general The Open Government Act … Read more

FAQ: Er is een Woo-verzoek over mij ingediend, wat nu?

U bent door de overheid in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over een voornemen om informatie openbaar te maken op grond van de Wet open overheid. Wat houdt de Woo in? Hoe ziet de zienswijzeprocedure eruit? Hoe kan ik opkomen tegen openbaarmaking? In dit blog gaan wij in op deze vragen. Woo algemeen De Wet open … Read more

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. Hoe lager de parkeernorm, hoe minder automobiliteit. Uit de jurisprudentie volgt dat het mogelijk is om op deze wijze via een bestemmingsplan bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Wel gelden daarbij enkele regels, die wij in onderstaand blog bespreken. Inleiding Eind 2021 schreven wij een blog over Mobility … Read more

More differentiation by degree of culpability required in Penalty Policy under Foreign Nationals Act

On 13 July 2022, the Administrative Law Division of the Council of State (the Council of State) (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) ruled in an important judgment that the standard penalty amounts applied by the Minister of Social Affairs and Employment (the Minister) for violations of the Foreign Nationals Act (FNA) are unreasonable. The Council of State ruled … Read more

Streep door boetenormbedragen voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen: meer differentiatie naar verwijtbaarheid vereist

Op 13 juli 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”) in een belangwekkende uitspraak dat de boetenormbedragen die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (“de Minister“) hanteert voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (“Wav“) onredelijk zijn. Met deze uitspraak zet de Afdeling een streep door de Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017 (“Boetebeleid … Read more

Haagse afvalzaken: Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt jurisprudentie over het weerleggen van bewijsvermoedens

Op 1 juni 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in de “drie Haagse afvalzaken” dat onomstotelijk tegenbewijs niet nodig is bij het aanvechten van een handhavingsbesluit voor het verkeerd aanbieden van huisvuil (ECLI:NL:RVS:2022:1550; ECLI:NL:RVS:2022:1554; ECLI:NL:RVS:2022:1558). In dit blog bespreken wij deze uitspraken en de mogelijke gevolgen daarvan voor de (handhavings)praktijk. De Haagse afvalzaken In alle … Read more

FAQ: information requests from regulators (update June 2022)

An important and frequently asked question is how companies should deal with information requests from regulators. In this blog, we provide various guidelines and an update on recent developments. In December 2021, the Coalition Agreement ‘Looking out for each other, looking forward to the future’ was published, showing that the Rutte IV government is making extra resources available to regulatory … Read more

FAQ: informatieverzoeken van toezichthouders (update juni 2022)

Een belangrijke en veel gestelde vraag is hoe bedrijven om moeten gaan met informatieverzoeken / inlichtingenvorderingen van toezichthouders. In dit blog geven we een aantal handvatten, waarin we recente ontwikkelingen meenemen. In december 2021 verscheen het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Daaruit blijkt dat het kabinet Rutte IV extra middelen beschikbaar stelt aan toezichthouders, zoals de Autoriteit … Read more

Mobility as a Service (“MaaS”) in bestemmingsplannen. Hoe werkt dat?

Op 29 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2403) schorste de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een bestemmingsplan omdat de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt onvoldoende voorziet in de parkeerbehoefte op eigen terrein, aangezien deelname aan MaaS uiteindelijk is gebaseerd op vrijwilligheid. Deze uitspraak is aanleiding voor dit blogbericht om te bezien hoe MaaS-oplossingen, als onderdeel van duurzame … Read more