Actuele ontwikkelingen in stikstofland. Van de KDW en een NOx-drempelwaarde, tot een Europese Verordening natuurherstel, piekbelasters en PAS-melders

Ontwikkelingen op het gebied van stikstof gaan snel. Ook sinds de in ons eerdere blogbericht besproken Kamerbrieven uit november 2022 en februari 2023 is er veel gebeurd. In dit blogbericht geven wij een update van de laatste actualiteiten. Eerst bespreken wij de uitkomsten van een onderzoek naar een alternatief voor de kritische depositiewaarde. Daarbij komt ook een pleidooi voor een … Read more

Hoe verder na Remkes en Porthos? Minister presenteert stikstofplannen voor de korte en lange termijn

25 november 2022 zette minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief de stikstofplannen uiteen. Daaruit blijkt dat het kabinet stevig aan de slag gaat met de door Remkes voorgestelde aanpak. Ook beschrijft de minister welke acties zij neemt naar aanleiding van de recente Porthos-uitspraak. In dit blog bespreken wij de hoofdlijnen van de kabinetsaanpak op de korte en lange … Read more

De nieuwe Ecologische Autoriteit: takenpakket en knelpunten

Sinds kort heeft Nederland een Ecologische Autoriteit. Deze autoriteit geeft invulling aan de behoefte die het Planbureau voor de Leefomgeving (“PBL”) eind 2019 signaleerde: een “wettelijk geborgde wetenschappelijke autoriteit” die een onafhankelijk en omvattend ecologisch oordeel kan geven over beleid, vergunningverlening of rechtspraak. Het ministerie van LNV onderzocht deze behoefte met wetenschappers, kennisinstellingen en belangenpartijen in een verkenning (de “Verkenning”). … Read more

“Evenredig bijdragen” aan stikstofreductie. Wat betekent dat voor de sectoren en specifiek voor de industrie?

De veelbesproken stikstofdoelen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en in het coalitieakkoord aangescherpt. Hoe moet die stikstofreductie worden gerealiseerd? Volgens de Commissie Remkes en het coalitieakkoord door een “evenredige stikstofbijdrage” vanuit alle sectoren. Voor de industrie-, de bouw-, de energie- en de mobiliteitssector ligt nu de vraag voor: wat houdt die evenredige bijdrage in en hoe wordt gezorgd dat … Read more