Een aanbesteding wordt gewonnen met een (te) lage inschrijfprijs. Kan de nummer twee hier succesvol tegen procederen?

Een aanbesteding wordt gewonnen met een zeer lage inschrijfprijs, zelfs lager dan de richtprijs bepaald door de aanbestedende dienst. De opvolgende inschrijver komt hiertegen op in kort geding. De feiten In onderhavige zaak (rechtbank Amsterdam van 27 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4494) draait het om een aanbestedingsprocedure, georganiseerd door GVB voor de levering van dertig nieuwe metrovoertuigen. Alstom schreef in en eindigde … Read more

Nederlandse woningcorporaties volgens Europese Commissie aanbestedingsplichtig

(geactualiseerd op 05/03/2018, 01/02/2019 en 12/08/2021) Aanleiding De Europese Commissie (de Commissie) heeft de eerste stap gezet in een inbreukprocedure tegen Nederland (op voet van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Volgens de Commissie moeten de Nederlandse woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EG (in Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012) worden aangemerkt … Read more

Nieuw nationaal aanbestedingsrecht per 1 juli 2016 in werking getreden

Op 1 juli 2016 traden de Gewijzigde Aanbestedingswet en bijbehorende regelgeving in werking (Stb. 2016, nr. 243). Hiermee is, 3 maanden later dan gepland, de nationale wetgeving in lijn gebracht met de Europese aanbestedingsrichtlijnen uit 2014. In dit blog een reminder van de belangrijkste wijzigingen én een bespreking van de nieuwe Gids Proportionaliteit. Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 Het nieuwe aanbestedingsrecht geldt … Read more

Aanbesteding: wijziging in de samenstelling van een combinatie is in beginsel toegestaan

In dit arrest van het Europese Hof van Justitie speelde de vraag of het aanbestedingsrechtelijk is toegestaan dat een ondernemer de plaats inneemt van een (ontbonden) combinatie, en dus zelfstandig de aanbestedingsprocedure voortzet. De uitspraak van het Hof, die op 24 mei verscheen, laat zien dat het gelijkheidsbeginsel zich daar niet tegen verzet. Feiten Op een aanbestedingsprocedure van de Deense … Read more

Regiopost-arrest: inschrijver bij aanbesteding die weigert het wettelijk minimumloon te betalen, mag worden uitgesloten

In een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU 17 november 2015, C-115/14) boog dit Hof zich over de vraag of een aanbestedende dienst mocht eisen dat de opdrachtnemer een bepaald minimumloon betaalt aan zijn werknemers, indien hij de opdracht zou krijgen. De uitspraak, die inmiddels bekendstaat als het Regiopost-arrest, laat zien dat het vrij verkeer van … Read more

Modernisering en digitalisering van het (bestuurs)procesrecht: wie draait op voor ‘bugs’?

De digitalisering van de rechtspraak komt eraan – of liever gezegd, is al begonnen. Momenteel kan  al ervaring worden opgedaan met het digitaal indienen van stukken in asiel- en bewaringszaken bij een aantal rechtbanken. Dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar andere rechtsgebieden en andere rechterlijke instanties. Ondanks enige vertraging in het wetgevingsproces, laat de complete tijdlijn van het zogenaamde KEI-project (Programma … Read more

Paspoortarrest: Hoge Raad acht de rechtstoegang van belangenorganisaties ondergeschikt aan de rechtseenheid

Op 22 mei 2015 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak over de gewijzigde Paspoortwet. Daarbij werd stichting Privacy First niet-ontvankelijk verklaard, nu individuele aanvragers van een reisdocument bij de bestuursrechter terecht kunnen met klachten over vermeende privacyschending. Uit de uitspraak blijkt dat in het streven naar rechtseenheid, een verregaande beperking van de rechtstoegang van belangenorganisaties geoorloofd wordt geacht. … Read more

David Orobio de Castro, Erik Verweij en Emma van Dam schrijven Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht

Recent verscheen het naslagwerk Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht (editie 2014), met bijdragen van David Orobio de Castro, Erik Verweij en Emma van Dam. Het boek bevat artikelsgewijs commentaar op de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. De commentaren zijn uitvoerig en bevatten vele verwijzingen naar rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Voorts zijn de teksten opgenomen van de Gids Proportionaliteit en de nieuwe … Read more

Nieuwe modelovereenkomsten DBFM(O)

Op 3 december 2013 werden de nieuwe Rijksbrede Modelovereenkomsten DBFMO (Huisvesting) en DBFM (Infrastructuur) gepubliceerd. Deze kwamen tot stand in samenwerking tussen de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën. DBFM(O) staat voor Design, Build, Finance, Maintain (en Operate). Bij dit type contract verbindt een opdrachtnemer zich, naast het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een project, tevens tot het financieren … Read more