Een verplichting tot het aangaan van een samenwerkingsverband in een aanbestedingsprocedure

Eind 2017 oordeelde de voorzieningenrechter dat het een aanbestedende dienst vrij staat om verschillende opdrachten te clusteren, waardoor geïnteresseerde zorgaanbieders worden gedwongen met een samenwerkingsverband in te schrijven. Volgens de voorzieningenrechter dient een aanbestedende dienst tot op zekere hoogte zelf te bepalen op welke wijze een opdracht in de markt wordt gezet. De feiten en beoordeling De gemeente Wageningen had … Read more

Elektronische ondertekening van documenten bij aanbestedingen

Eind 2017 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag over de vraag of de ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) door een inschrijver voldeed aan de door de aanbestedende dienst (Rijkswaterstaat) vereiste gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (‘PKIoverheid certificaat’ of ‘EU Qualified certificaat’). Volgens de voorzieningenrechter was dit niet het geval en is de inschrijver terecht ongeldig … Read more

Wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012

Op 29 oktober 2015 is een wetsvoorstel tot wijziging van de huidige Aanbestedingswet 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Lees meer De Aanbestedingswet 2012 wordt aangepast naar aanleiding van de drie Europese aanbestedingsrichtlijnen die de Europese Unie op 28 maart 2014 heeft gepubliceerd: 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. Voor meer informatie over de nieuwe aanbestedingsrichtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, klik … Read more

Update ontwikkelingen aanbestedingsrecht – mei 2015

Graag houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Stand van zaken: aanpassing Aanbestedingswet 2012 Begin april heeft het ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel voor aanpassing van de huidige Aanbestedingswet 2012 ter consultatie op internet gepubliceerd. Belanghebbenden konden tot 5 mei 2015 reageren op dit wetsvoorstel. De reacties zullen op internet worden gepubliceerd. Lees … Read more

Aanbestedingsrecht: recente uitspraken en adviezen over het clusterverbod

Het clusterverbod ex artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012 (de “Aw“) beoogt het onnodig samenvoegen van overheidsopdrachten bij aanbestedingen tegen te gaan. Opdrachten kunnen op verschillende manieren (onnodig) worden samengevoegd: zo kan sprake zijn van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten door één aanbestedende dienst, dan wel door verschillende aanbestedende diensten samen. Ook kan bijvoorbeeld sprake zijn van het samenvoegen van … Read more

Vordering tot het verschaffen van huurgenot of het verrichten van onderhoud: steunvorderingen bij faillissementsaanvraag?

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat vorderingen van een huurder tot het verrichten van onderhoud en tot het verschaffen van huurgenot op zichzelf steunvorderingen kunnen opleveren bij een faillissementsaanvraag (ECLI:NL:HR:2014:1681). Voorts heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat ingeval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag in het genot is van het gehuurde, de curator van de … Read more

Verhoging van de verhuurderheffing in 2014 en de jaren daarna

Op 17 december 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II, op grond waarvan onder andere jaarlijks een heffing aan verhuurders wordt opgelegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in het woonakkoord neergelegde afspraken omtrent de verhuurderheffing. De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II is per 1 januari 2014 in werking getreden. De volledige wettekst is … Read more