Een vergunning die van rechtswege vervalt door een ontbindende voorwaarde: moet dat kunnen? Wat ons betreft in principe niet

Wij pleiten voor grote terughoudendheid bij het gebruik van ontbindende voorwaarden in vergunningvoorschriften. De bestuursrechter zou daar kritisch op moeten zijn, ook als dat voorschrift al onherroepelijk is. Dat schrijven wij in onze annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1900). De uitspraak die wij annoteren is een goed voorbeeld … Read more

Bestuursrechter of burgerlijke rechter: waar ben ik welkom in procedures tegen de Staat? De deur van de burgerlijke rechter lijkt (terecht) ietsje meer open bij (ideële) collectieve acties

Wie wil procederen tegen de Staat moet weten bij welke rechter hij moet aankloppen. Dat is niet altijd eenvoudig. Ook bij collectieve acties speelt regelmatig de vraag of de bestuursrechter of de burgerlijke rechter de aangewezen instantie is. Dit speelde ook bij een recente uitspraak in kort geding van 6 oktober 2022, gestart door VluchtelingenWerk Nederland om de collectieve belangen … Read more

Het kabinet wil dat rechters wetten toetsen aan de Grondwet. Wat betekent dat concreet?

Het kabinet wil dat rechters formele wetgeving kunnen toetsen aan de Grondwet. Dat staat in de hoofdlijnenbrief die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Rechtsbescherming op 1 juli 2022 stuurden aan beide Kamers van de Staten-Generaal. Hoe zou dit er in Nederland precies uit zien? En wat zijn de gevolgen van deze wens van het … Read more

Casus Weespersluis: een procedeerverbod in kort geding vanwege misbruik van recht. Kan dat zo maar?

De kortgedingrechter verplichtte onlangs een  ideële stichting haar beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken vanwege  misbruik van recht jegens derden (ECLI:NL:RBNHO:2022:3145). Dit gebeurt niet iedere dag. Wat was er aan de hand in deze opzienbarende zaak? En wanneer maakt het vorderen in kort geding van een procedeerverbod een kans? In dit blogbericht gaan wij in op die vragen en … Read more

Wijziging Awb in consultatie: ruimere toegang tot de bestuursrechter vanwege ‘Varkens in Nood’

Ruim een jaar na het “Varkens in Nood”-arrest verschijnt het eerste voorstel van de regering om de Awb Aarhus-proof te maken. Op 6 april is het concept- “Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood” voor internetconsultatie gepubliceerd. De regering stelt in de consultatieversie van dit conceptwetsvoorstel voor om in de Awb een beroepsrecht op te nemen voor niet-belanghebbenden … Read more

Beschermde diersoorten en woningbouw: wanneer wordt een Wnb verbod overtreden?

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening streeft naar het versnellen van woningbouw tot 100.000 woningen per jaar. Dat staat in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Op veel plekken in Nederland komen beschermde diersoorten voor. Bij woningbouwprojecten komt het daarom regelmatig voor dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn op de locatie waar gebouwd moet worden. Er moet dan rekening worden … Read more

Failed to submit a view? An appeal of an interested party against an environmental or spatial planning decision is nevertheless admissible

An interested party who lodges an appeal against an environmental or spatial planning decision may no longer be declared inadmissible because he failed to submit a view on an earlier draft. This means that in such cases the administrative judge must still hear the appeal. Article 6:13 of the General Administrative Law Act (Awb) cannot be invoked. With this judgment … Read more

De Afdeling: niet-belanghebbenden zijn soms welkom bij de bestuursrechter vanwege het Varkens in Nood-arrest

De toegang tot de bestuursrechter staat open voor niet-belanghebbenden die willen procederen tegen omgevingsbesluiten, indien zij tijdens de voorbereidingsprocedure een zienswijze hebben ingediend. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 4 mei 2021. De Afdeling baseert zich op het Varkens in Nood-arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (zie daarover … Read more

Geen zienswijze ingediend? Beroep van belanghebbende tegen omgevingsrechtelijk besluit is toch ontvankelijk

Een belanghebbende die beroep instelt tegen een milieu- of ruimtelijke ordeningsbesluit mag niet langer niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij geen zienswijze heeft ingediend tegen een eerder ontwerp. Dat betekent dat de bestuursrechter in die gevallen alsnog zijn beroep in behandeling moet nemen. Artikel 6:13 Awb kan namelijk niet worden tegengeworpen. Met dat oordeel geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad … Read more

Rechtbank Gelderland: personen- én onderdelenfuik van 6:13 Awb in strijd met het Verdrag van Aarhus

De rechtsregel uit het Varkens in Nood-arrest geldt voor alle belanghebbende partijen bij Aarhus-besluiten, dus niet alleen voor non gouvernementele organisaties. Bovendien geldt naar aanleiding van dat arrest ook niet langer de ‘onderdelenfuik’ in Aarhus-zaken. Dat oordeelt de Rechtbank Gelderland op 26 februari 2021, in de eerste twee uitspraken (hier en hier) waarin een Nederlandse bestuursrechter inhoudelijk ingaat op de … Read more