The environmental vision and the programme (Environment and Planning Act blog series)

The Environment and Planning Act introduces two new policy instruments: the environmental strategy (as successor to the national policy vision) and the programme. In this blog post, we take a closer look at the nature and function of both instruments within the new environmental law system. This post is part of the Environment and Planning Act blog series. In the … Read more

De omgevingsvisie en het programma (blogreeks Omgevingswet)

De Omgevingswet introduceert twee nieuwe beleidsinstrumenten: de omgevingsvisie (als opvolger van de structuurvisie) en het programma. In dit blogbericht gaan wij nader in op de aard en functie van beide instrumenten binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Dit bericht is een onderdeel van de blogreeks Omgevingswet. In deze blogreeks belichten wij in de aanloop naar de inwerkingtreding van de … Read more

Op weg naar 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet is een ingrijpende stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet legt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Vanaf aankomende week start onze blogreeks over de Omgevingswet. Elke week belichten wij met onze Stibbeblogs een specifiek instrument of deelonderwerp van de nieuwe wet. Deze visual geeft een … Read more

Mail van burgemeester was wel degelijk appellabel besluit

Een mail van een burgemeester aan een burger naar aanleiding van diens verzoek iets aan bedreigingen door een medebewoner te doen, blijkt wél een appellabel besluit. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een uitspraak van 11 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:1851) corrigeert de Afdeling bestuursrechtspraak de burgemeester en de rechtbank, omdat zij … Read more

Een overzicht van de NOW-jurisprudentie tot nu toe: van een strikte lijn naar meer mogelijkheden voor de werkgever

Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat de NOW-regeling in werking trad, op grond waarvan werkgevers gedurende de coronamaatregelen subsidie voor de loonkosten konden aanvragen. Werkgevers konden een aanvraag om verlening van de NOW-subsidie onder de laatste tranche (NOW-6) indienen tot en met 13 april 2022. Dat betekent echter niet dat de NOW niet meer speelt onder werkgevers. In … Read more

Deurwaarder bestuursorgaan, maar bestuursrechter mag zijn handelen niet beoordelen

Een deurwaarder is een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 onder b Awb als deze ambtshandelingen verricht, maar artikel 8:4 lid 4 onder b Awb bepaalt dat tegen een ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder geen beroep bij de bestuursrechter openstaat. Artikel 8:4 lid 4 onder b Awb is in het concrete geval niet in strijd met het gelijkwaardigheids- … Read more

Nog geen toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen

Het vraagstuk van de toetsing van formele wetten aan rechtsbeginselen werd door het kabinet bij de rechter neergelegd. De rechter legt het nu echter weer terug bij de politiek, terwijl snelle actie nodig is. In haar uitspraak van 1 maart 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:772) gaat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of een wet in formele … Read more

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer in met het conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet Eerste Kamer stemt in met inwerkingtreding op 1 januari 2024 De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Na hoofdelijke stemming heeft de Eerste Kamer op 14 maart met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen ingestemd … Read more

De evenredigheidstoets “nieuwe stijl”: een overzichtsblog met visual over de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel

De intensiteit waarmee de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel toetst is onmiskenbaar in ontwikkeling. De afgelopen periode verschenen vier conclusies en vier Afdelingsuitspraken over de evenredigheidstoets ten aanzien van: besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid in het algemeen; besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid met een grondslag in beleidsregels; besluiten die berusten op een gebonden bevoegdheid met een grondslag … Read more

Enkele lessen uit recente jurisprudentie voor het sturen op duurzame mobiliteit via het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan moet parkeernormen bevatten. Via parkeernormen sturen gemeentes actief op mobiliteit. Hoe lager de parkeernorm, hoe minder automobiliteit. Uit de jurisprudentie volgt dat het mogelijk is om op deze wijze via een bestemmingsplan bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Wel gelden daarbij enkele regels, die wij in onderstaand blog bespreken. Inleiding Eind 2021 schreven wij een blog over Mobility … Read more