FAQ: Het programma onder de Omgevingswet

De Omgevingswet kent verschillende kerninstrumenten. Een van deze instrumenten is het programma. Hierin kunnen overheden beleid en maatregelen opstellen om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken. Het programma is een nieuw instrument. In dit blogbericht bespreken wij daarom het programma onder de Omgevingswet in FAQ-vorm. In deze FAQ beantwoorden we de volgende vragen:  I.    Wat is … Read more

Podcast: de NOW en het procesrecht

Kan je als ondernemer een NOW-boete krijgen? Kan de verlening van de NOW nog worden gewijzigd? En, waarom is het belangrijk om juist bij de verlening van de subsidie extra goed op te letten? In de eerste aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW (Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) geven arbeidsrechtadvocaat Thomas Boot en advocaat bestuursrecht Jan Reinier van Angeren antwoord … Read more

De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2): wijzigingen naar aanleiding van de internetconsultatie

Op 22 juni 2020 ging de Wet collectieve warmtevoorziening (veelal de “Warmtewet 2”) in internetconsultatie. Onlangs zette de Minister in een kamerbrief uiteen welke wijzigingen er naar aanleiding van de ruim honderd reacties die op de consultatieversie werden ingediend zullen worden doorgevoerd. In dit blogbericht lichten wij die wijzigingen en de huidige stand van zaken met betrekking tot de Warmtewet … Read more

Afwijzen van een verzoek tot intrekking van de NOW-subsidieverlening: kan dat zomaar?

Het UWV zal verzoeken van werkgevers om intrekking van het besluit tot verlening van de NOW-subsidie vanaf heden afwijzen. Reden hiervoor is de grote hoeveelheid intrekkingsverzoeken die tot hoge uitvoeringslasten bij het UWV leidt. De  minister heeft aangekondigd dat het UWV daarom intrekkingsverzoeken niet meer inhoudelijk behandelt maar direct afwijst. Intrekkingsverzoeken worden alleen nog toegewezen wanneer dit er voor de … Read more

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs over 2020 gebundeld. Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2021. Onderwerpen waarover we het komende … Read more

Eerste NOW-uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dat mogelijk nadelige bepalingen in de NOW niet onevenredig zijn

De eerste NOW-uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) is gepubliceerd. De uitspraak betreft het hoger beroep van een uitspraak waarover wij eerder een blog over schreven. In die uitspraak toetst de bestuursrechter of een bepaling in de NOW mogelijk in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en daarom buiten toepassing zou moeten worden gelaten. De … Read more

Uitspraak ABRvS ViA15: stikstofgevolgen tracébesluit ViA15 moeten beter worden gemotiveerd

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (“IenW“) moet beter motiveren waarom de rekenmethode die wordt gehanteerd voor het berekenen van stikstofdepositie ten gevolge van wegverkeer, toereikend is om de gevolgen van het project ViA15 op nabijgelegen Natura 2000-gebieden inzichtelijk te maken. Dit oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling“) in haar uitspraak van 20 januari … Read more

Financiële zekerheidsstelling onder het Omgevingsbesluit: de vervuiler betaalt

Op 24 november verscheen een consultatieversie ‘Wijziging Omgevingsbesluit verplicht stellen Financiële Zekerheid’ (welke overigens sinds 31 december jl. is gesloten). De consultatieversie verscheen kort nadat over dit onderwerp Kamervragen waren beantwoord. De wijziging van het Omgevingsbesluit ziet op de bevoegdheid en verplichting van het bevoegd gezag om door middel van voorschriften financiële zekerheid te verbinden aan een omgevingsvergunning. De financiële … Read more

De vierde handelsperiode van het Europees emissiehandelssysteem (ETS-IV): een overzicht van belangrijke wijzigingen per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 begint de vierde handelsperiode van het Europees Emissiehandelssysteem voor CO2 emissierechten (hierna ook: ETS-IV).  ETS-IV bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de derde handelsperiode (hierna: ETS-III). De doelstelling van het Europese emissiehandelssysteem (hierna: ETS) was en is een vermindering van 43% van de broeikasgasemissies (hierna ook: CO2-uitstoot) in de EU in 2030 ten opzichte van … Read more

De beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer

Door de daling van het aantal reizigers vanwege de coronacrisis lijden ov-bedrijven grote verliezen. Daarom krijgen zij hun kosten om de dienstregeling te blijven uitvoeren vergoed door het rijk, via de concessieverleners.  Dat gebeurt op grond van de nieuwe Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 (Stcrt. 2020, 54994) (Regeling BVOV). Zijn er voorwaarden aan deze vergoeding verbonden? En zijn … Read more