Uitsluiten onrechtmatig verkregen bewijs blijft uitzondering op de regel

In een recente uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak er niet voor gekozen om een strengere koers te gaan varen ten aanzien van het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs. Daarvoor is wel gepleit om de overheidstoezichthouders maximaal onder druk te houden om zich te houden aan de voor hen geldende regels voor toezichtshandelingen. Het ging bij de uitspraak van 11 mei … Read more

Subsidieregeling voor zero-emissietrucks: een eerste AanZET tot verduurzaming van de transportsector

Het is de Europese transportsector – anders dan alle andere economische sectoren in de Europese Unie – niet gelukt om zijn broeikasgasemissies te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990. Sterker nog: uit cijfers van het Europees Milieuagentschap blijkt dat de broeikasgasemissies van de transportsector in 2017 met bijna 30% waren toegenomen ten opzichte van het niveau in 1990. … Read more

Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 april 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit besluit verplicht ondernemingen met meer dan 100 werknemers om gegevens aan te leveren over hun woon-werk verkeer en zakelijke verkeer van werknemers. Het besluit strekt tot naleving van de Europese Klimaatwet, de Green deal en de Klimaatwet. In dit blog belichten wij de belangrijkste aspecten van … Read more

Zienswijzen ingediend? Reactie vragen aan aanvrager!

In het bestuursrecht komt het nu eenmaal voor dat derden een zienswijze kunnen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd. Heeft de aanvrager dan recht om op die zienswijze te reageren? Ja, in elk geval als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van … Read more

Podcast: Het evenredigheidsbeginsel en kritische toetsing van bestuursbesluiten

In deze podcast gaan Lisa van der Maden, Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuysen in op de ontwikkeling en uitwerking van het evenredigheidsbeginsel. Dit beginsel blijkt in de praktijk noodzakelijk om disproportionaliteit van bestuursbesluiten te voorkomen, zoals de toeslagenaffaire recent heeft aangetoond. Naast de toeslagenaffaire zijn het ook te makkelijk vervallen BIG-registraties, de sluiting van woningen op basis van … Read more

Gedeeltelijk einde grondenfuik in hoger beroep

Het bestuursrecht is weer een stukje minder formalistisch geworden. Ook de Afdeling bestuursrecht staat nu toe dat er in hoger beroep nieuwe gronden worden aangevoerd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verlaat de zogenoemde grondenfuik en sluit zich daarmee aan bij de andere hoogste bestuursrechters (ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:363 en ECLI:NL:RVS:2022:362). Op basis van deze fuik liet de Afdeling gronden … Read more

Meer evenredigheid in het bestuursrecht en indringender toetsing door de rechter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een grotekameruitspraak, waarin ook rechters van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zitting hebben, een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Medio jaren negentig werd het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, tweede lid, Awb zo ingevuld dat dit als het ging … Read more

Meer maatwerk bij de NOW-vaststelling: het UWV moet een belangenafweging maken als het de subsidie lager wil vaststellen

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in een interessante NOW-uitspraak dat het UWV de subsidie niet zonder meer lager kan vaststellen op grond van bepalingen in de NOW, maar hiervoor een belangenafweging moet plaatsvinden, zoals voorgeschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze uitspraak maakt de weg vrij voor meer maatwerk in de vaststellingsbesluiten rondom de NOW. Eind 2021 deed de rechtbank … Read more

Stibbe e-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2021 in blogs en podcasts

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs en podcasts over 2021 gebundeld. Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2022. Onderwerpen waarover we … Read more

Rechtbank Limburg oordeelt dat UWV van NOW moet afwijken

De rechtbank Limburg heeft met haar uitspraak van 15 november 2021 de eerste NOW-uitspraak gewezen waarin de bestuursrechter oordeelt dat het UWV van de NOW moet afwijken. In eerdere uitspraken waarin de werkgever in het gelijk is gesteld betrof het de vraag of de subsidieaanvraag op tijd was ingediend en of er sprake was van SV-loon. In de onderhavige uitspraak … Read more