Laka/COVRA: de reikwijdte van de Woo verbreed

Iedereen kan op grond van de Wet open overheid (“Woo”) bij de overheid een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie. Dat geldt ook voor informatie die bij de overheid berust en die betrekking heeft op u of uw bedrijf. Het is daarom van belang om te weten of u te maken heeft met een instantie die onder de Woo valt. … Read more

FAQ: An Open Government Act request has been submitted that relates to me, now what?

The Dutch government has given you the opportunity to present your views on an intended disclosure of information based on the Open Government Act (Wet open overheid). What does the Open Government Act entail? What does the procedure for expressing views involve? How can you oppose disclosure? We answer these questions in this blog. Woo general The Open Government Act … Read more

FAQ: Er is een Woo-verzoek over mij ingediend, wat nu?

U bent door de overheid in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over een voornemen om informatie openbaar te maken op grond van de Wet open overheid. Wat houdt de Woo in? Hoe ziet de zienswijzeprocedure eruit? Hoe kan ik opkomen tegen openbaarmaking? In dit blog gaan wij in op deze vragen. Woo algemeen De Wet open … Read more

Tekst & Commentaar Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Tom Barkhuysen en Koen Giezeman droegen bij aan de Tekst & Commentaar-editie over deze wet. Deze editie geeft je snel en vakkundig antwoord op vragen over de betekenis en toepassing van de Wet open overheid. Klik op onderstaande afbeelding om deze editie te bekijken Het blogbericht ‘Tekst & … Read more

Energy label C obligation in commercial lease relationships

From 1 January 2023, office buildings must have an energy label of at least level C. Office buildings that do not yet have an energy label C or better must be made more sustainable. Depending on the current energy label, sustainabilization can be expensive. In commercial lease relationships, this raises the question who is responsible for such sustainabilization. There is … Read more

Energielabel C-verplichting in commerciële huurrelaties

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen beschikken over een energielabel van ten minste het niveau C. Kantoorgebouwen die nog niet beschikken over een energielabel C of beter, moeten worden verduurzaamd. Afhankelijk van het huidige energielabel, kan die verduurzaming kostbaar zijn. In commerciële huurrelaties roept dat de vraag op voor wiens rekening verduurzaming komt. Op deze vraag bestaat geen generiek antwoord. … Read more

Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

De regeling Opkoopbescherming Beleggers schaffen steeds meer koopwoningen aan. Dit kan de kansen van starters op de woningmarkt verkleinen. Op 6 juli 2021 stemde de Eerste Kamer daarom in met een aanpassing van de Huisvestingswet 2014 (de “Huisvestingswet“) waarmee gemeenten het verhuren van een opgekochte woning vanaf begin 2022 kunnen onderwerpen aan een vergunningplicht (“Opkoopbescherming“). Dat zou het onaantrekkelijk moeten … Read more

Provisional rental discounts in times of COVID-19

Recent interim injunctions indicate that the corona crisis can, in principle, be an unforeseen circumstance that may be a reason to amend a commercial lease agreement. If the parties are unwilling to amend the lease together, the court may amend the lease for them; recent interim injunctions cautiously indicate which circumstances are relevant, and how the lease can be amended … Read more

Voorlopige huurkortingen in coronatijd

Uit recente kortgedinguitspraken volgt dat de coronacrisis in beginsel een onvoorziene omstandigheid is die aanleiding kan zijn om een commerciële huurovereenkomst te wijzigen. Als partijen daar samen niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om de huurovereenkomst te wijzigen. Uit recente kortgedinguitspraken kan voorzichtig worden afgeleid welke omstandigheden daarbij relevant zijn en hoe de huurovereenkomst kan worden gewijzigd. Op … Read more

Rent reduction based on Dutch government coronavirus measures: possible or not?

The economic consequences of the ‘intelligent lockdown’ for the commercial rental sector are slowly becoming visible. Examples of these consequences include a considerable drop in demand, forced closings, and government-imposed operating limitations. In many cases this leads to significant falls in turnover, while suspension of the rent is often excluded by contract. Can tenants escape their obligation to pay rent … Read more