De Wet natuurbescherming: wanneer is sprake van een verstoring van een vogel die van wezenlijke invloed is?

Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking treden. In een eerder blog gingen wij in op het beschermingsregime voor vogels. Wij beschreven toen dat onder de Wnb geen ontheffing of vrijstelling meer nodig zal zijn voor verstoringen van vogels die geen wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort hebben. In dit blog … Read more

Soortenbescherming: beschermingsregime voor overige soorten

Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking treden. Eerder beschreven wij al het beschermingsregime voor vogels en voor habitatsoorten. In dit blog gaan wij in op een derde – en laatste – categorie, namelijk het beschermingsregime en de afwijkingsmogelijkheden voor ‘overige soorten’. Aanvullend beschermingsregime voor overige soorten Naast de strikte beschermingsregimes die op grond van de … Read more

Soortenbescherming: beschermingsregime voor habitatsoorten

Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking treden. In dit blog beschrijven wij het beschermingsregime en de afwijkingsmogelijkheden voor habitatsoorten. Soorten die onder het beschermingsregime vallen In de artikelen 3.5 tot en met 3.9 van de Wnb is het beschermingsregime neergelegd voor wat wij gemakshalve “habitatsoorten” noemen. Het gaat om soorten die worden beschermd door de … Read more

Soortenbescherming: beschermingsregime voor vogels

Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking treden. In een vorig blog beschreven wij al kort de drie verschillende beschermingsregimes die de Wnb kent. In dit blog gaan wij dieper in op het beschermingsregime voor vogels. Verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden Het beschermingsregime voor vogels is neergelegd in de artikelen 3.1 tot en met 3.4 Wnb. Deze bepalingen … Read more

Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming: drie verschillende beschermingsregimes

Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking treden. Eerder schreven wij al dat de soortenbescherming onder de Wnb anders zal worden geregeld dan onder de Flora- en faunawet (“Ffw”). In dit blog gaan wij hier dieper op in. Drie verschillende beschermingsregimes De Wnb kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee … Read more

Hoge Raad: geen ne-bis-in-idem bij strafvervolging voor mensensmokkel na oplegging van een bestuurlijke boete voor tewerkstellen vreemdelingen

Een bestuurlijke boete voor het tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning en de daarop volgende strafvervolging wegens mensensmokkel levert in dit geval geen dubbele vervolging wegens hetzelfde feit op volgens het arrest van 9 februari 2016 van de Hoge Raad. De Hoge Raad herhaalt hiermee zijn arrest uit 2011 en volgt de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van … Read more