Doelstelling windenergie van 6.000 MW op land zal niet in 2020 worden gehaald, maar de minister is optimistisch

Uit de Monitor Wind op Land 2017 en het Plan van Aanpak Windenergie op land 2018 blijkt de voortgang van de doelstelling om in 2020 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land te hebben. Er wordt weliswaar meer windenergie opgewekt, maar de doelstelling in 2020 wordt waarschijnlijk niet gehaald. Wij bespreken de knelpunten en hoe nu verder. Monitor Wind … Read more

Belanghebbendebegrip bij ontheffing in het kader van soortenbescherming verder ingevuld

Op 24 januari 2018 verschenen twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak over een ontheffing van (nu) de Wet natuurbescherming voor Windpark Den Tol. Beide uitspraken zien op het belanghebbendebegrip. De eerste uitspraak betreft de belanghebbendheid van omwonenden en de tweede uitspraak de belanghebbendheid van een stichting. In dit blog bespreken wij de verschillen, overeenkomsten en relevantie van deze uitspraken. Ontheffing … Read more

FAQ: Kan handelen op grond van een vergunning leiden tot een aanspraak uit onrechtmatige daad?

Inleiding Wanneer na het opstellen van onderzoeken, indienen van een aanvraag en met succes doorlopen van de beroepsprocedure een vergunning voor bijvoorbeeld het aanleggen van een dakterras definitief is, mag de vergunninghouder ervan uitgaan dat hij hiervan gebruik mag maken. Echter, omdat bij het verlenen van de vergunning niet per se alle belangen zijn betrokken, kan een omwonende vanwege bijvoorbeeld … Read more

Nieuwe beroepsgronden aanvoeren na inschakeling van de StAB, kan dat?

Inleiding In een beroepsprocedure kunnen na het indienen van een beroepschrift doorgaans nog nieuwe beroepsgronden worden ingediend wanneer de goede procesorde hierdoor niet in het gedrang komt. Echter, uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) volgt dat het indienen van nieuwe beroepsgronden wordt beperkt wanneer de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) … Read more

Ruimere toepassing van het opzetvereiste in de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Eén van de wijzigingen ten opzichte van het huidige natuurbeschermingsrecht is de introductie van het opzetvereiste in de Wnb. Helemaal nieuw is dit opzetvereiste echter niet, want de Flora- en faunawet kent al het verbod beschermde inheemse dieren opzettelijk te verontrusten. Door de verboden vaker te beperken tot opzettelijk … Read more

Gebiedsbescherming door de provincie onder de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. In een eerder blog schreven wij over de bevoegdheden van het Rijk bij de gebiedsbescherming onder de Wnb. Hoewel het Rijk een belangrijke rol houdt bij de gebiedsbescherming, zijn de provincies aan zet voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit blog gaat in op de  taken en bevoegdheden van … Read more

Gebiedsbescherming door het Rijk onder de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (“Wnb“)inwerking. In dit bericht staat de gebiedsbescherming door het Rijk centraal. Onder de Wnb blijft ten aanzien van de gebiedsbescherming veel hetzelfde, zoals de bevoegdheid van het Rijk om Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Aanwijzing Natura 2000-gebied De Minister van Economische Zaken (“EZ”) kan, net als onder de huidige Natuurbeschermingswet 1998 (“Nbw”), … Read more

Hoe om te gaan met de MER-plicht bij grensoverschrijdende projecten en op welke wijze is salderen onder de Flora- en faunawet toegestaan?

Op 24 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over een bij Rijksinpassingsplan vastgestelde hoogspanningsverbinding en geoordeeld dat (i) voor een grensoverschrijdend project volstaan mag worden met een afzonderlijk milieueffectrapport per land en (ii) bij de ontheffingverlening onder de Flora- en faunawet mag worden uitgegaan van de bestaande situatie inclusief huidige hoogspanningsverbinding. Casus Deze … Read more

Blokkering van natrekking windturbines bij toepassing gedoogplicht

Inleiding De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet, onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM, op 22 december 2015 verworpen. Om de doelen uit het Energieakkoord toch te kunnen halen, heeft de Minister van Economische Zaken een nieuw wetsvoorstel ingediend; het wetsvoorstel ter wijziging van de Elektriciteitswet 1998. Hierin is onder meer een regeling opgenomen om natrekking bij de toepassing … Read more