FAQ: wanneer is een subsidie overdraagbaar?

Inleiding In de praktijk rijst geregeld de vraag of een subsidie overdraagbaar is. Te denken valt aan een gebouw dat wordt verkocht terwijl aan de verkopende partij een subsidie is verleend voor het realiseren van zonnepanelen op het dak van het gebouw. Kan die subsidie dan worden overgedragen aan de kopende partij? De vraag of een subsidie overdraagbaar is, wordt … Read more

Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen ingetrokken, maar nog niet van de kaart

Een aantal jaar geleden heeft het Tweede Kamerlid Schouw (D66) een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen; Kamerstukken 34177). Dit wetsvoorstel beoogt het democratisch primaat van volksvertegenwoordigende organen van de gemeente, provincie en waterschap te versterken. Op 21 … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Nieuwe aanwijzingen voor de regelgeving De tiende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving is met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden (Stcrt. 2017, 69426). De … Read more

WhatsApp- en sms-berichten vallen onder Wet openbaarheid van bestuur

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 28 november 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:5979) voor het eerst geoordeeld dat ook WhatsApp- en sms-berichten onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. De Wob is van toepassing op documenten (art. 3 lid 1 Wob). Kern van de zaak is  of WhatsApp- en sms-berichten vallen onder de definitie van ‘document’ in … Read more

Topsalarissen mogen (ook) niet via aanbestedingsvoorwaarden worden aangepakt

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft in een advies van 28 juli 2017 geoordeeld dat het aanbestedingsrecht niet toestaat om te korten op de vergoeding wegens de overschrijding van het bezoldigingsmaximum van de WNT. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen dan wel het geven van niet-bindende adviezen bij klachten over een aanbesteding. Verdergaande aanpak topsalarissen: creativiteit van overheden … Read more

Afdelingsuitspraak inzake Wob-verzoek MH17-verslagen: absolute weigeringsgronden kunnen relatief worden vanwege artikel 10 EVRM

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat een abstracte toetsing van de Wet openbaarheid van bestuur aan artikel 10 EVRM niet volstaat. Ook de toepassing van de Wob in het concrete geval kan wegens ‘zeer bijzondere omstandigheden’ in strijd zijn met artikel 10 EVRM. Daarmee kan een beroep op artikel 10 EVRM tot meer openbaarheid leiden … Read more

Toch nog WNT 3?

Tweede Kamerlid Öztürk (DENK) heeft op 27 oktober 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend van de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3). Daarmee bestaat de kans dat deze wet er alsnog gaat komen. Onlangs heeft Rutte III namelijk aangekondigd dat WNT 3 niet meer bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Het doel van WNT 3 is om, naast topfunctionarissen, ook … Read more

De gevolgen van het regeerakkoord Rutte III voor het bestuursrecht en het omgevingsrecht

Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord 2017-2012 ‘Vertrouwen in de toekomst’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Openbaar bestuur De behandeling van het initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening in tweede lezing inzake de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en de … Read more

Bestuurlijke waarschuwing een Awb-besluit? Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie en biedt mogelijkheid inbreng amicus curiae

Voordat een bestuursorgaan een handhavingsbesluit neemt, zoals een bestuursdwang- of dwangsombesluit, vaardigt het dikwijls eerst een waarschuwing uit. De vraag is of zo’n waarschuwing een Awb-besluit is waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. Over die vraag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 september 2017 een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven. Het komt geregeld voor dat een … Read more

FAQ: van waarschuwing tot handhavingsbesluit: juridische gevolgen en rechtsbescherming

Wanneer een overtreding van een wettelijk voorschrift wordt vastgesteld, kunt u te maken krijgen met diverse handelingen van het handhavende bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven, een vooraankondiging of voornemen sturen of een handhavingsbesluit nemen, zoals een last onder bestuursdwang. Wat zijn de juridische gevolgen van al deze handelingen? Kunt u er tegen opkomen, bijvoorbeeld door bezwaar te … Read more