Afdeling haalt streep door bestemmingsplan waarin ten onrechte een parkeernorm ontbreekt

Sinds een wetswijziging die per 29 november 2014 in werking trad (kortgezegd de Reparatiewet BZK 2014 Stb. 2014, 458) worden stedenbouwkundige voorschriften, waaronder regels over de benodigde parkeerruimte, niet meer in de bouwverordening neergelegd. Als een gemeenteraad het stellen van dergelijke regels nodig acht voor een goede ruimtelijke ordening, dient het de benodigde parkeerruimte voortaan in het bestemmingsplan te regelen. … Read more

Planvergelijking bij planschade: maximale invulling of niet?

Om te bepalen of iemand planschade lijdt (art. 6.1 Wro) dient de oude met de nieuwe planologische situatie te worden vergeleken. Daarbij moet worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden, tenzij realisatie daarvan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt uit te sluiten. Het maken van een planologische vergelijking bij toepassing van die uitzondering blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Niet alleen … Read more

Omgevingswaarden in de Omgevingswet

[Update: dit bericht is geüpdatet. Zie hoofdstuk 19 van de bundel Op weg naar de Omgevingswet voor een geüpdatete versie.] De Omgevingswet is gericht op zowel het ‘bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’ als het ‘doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies’ (artikel 1.3). De … Read more

Gemeenteraad mag vereiste van verklaring van geen bedenkingen bij projectomgevingsvergunningen niet geheel uitsluiten

Regelmatig worden omgevingsvergunningen aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan waarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing is vereist (art. 2.12 lid 1 onder 3° Wabo). Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van zo’n omgevingsvergunning, maar voor het afwijken van het bestemmingsplan is wel een verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Om de besluitvorming te … Read more

Einduitspraak De Wouwse Tol: omzetdrempel van 10% toegestaan bij bepalen nadeelcompensatie

De voorgeschiedenis en de tussenuitspraak De Afdeling heeft onlangs een definitieve uitspraak gedaan in de nadeelcompensatiezaak over De Wouwse Tol (ECLI:NL:RVS:2014:1868). In de veelbesproken tussenuitspraak van 5 december 2012 (ECLI:RVS:2012:BY5105) had de Afdeling zich hier al over uitgelaten. Met de einduitspraak van 28 mei 2014 is er een definitief einde gekomen aan de procedure. Het belangrijkste punt van geschil betrof … Read more

Legaal bestaand gebruik onder het overgangsrecht: hoe opnieuw te bestemmen?

Als een gemeente een legale bestaande situatie (op termijn) wil wegbestemmen, ligt een oplossing niet direct voorhanden. De raad kan bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan niet zomaar voor een andere bestemming kiezen. Daarvoor dient de raad in ieder geval aannemelijk te maken dat de bestaande situatie binnen de planperiode van tien jaar zal worden beëindigd. In dat geval … Read more

Relativiteitsbeginsel bij ladder duurzame verstedelijking

In de afgelopen tijd is de hoeveelheid jurisprudentie over de ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro), toegenomen. Daarmee wordt ook zichtbaarder welke gevolgen artikel 3.1.6 lid 2 Bro, dat bedoeld is om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, voor de praktijk heeft. Zo wordt onder meer duidelijker in hoeverre artikel 8:69a Awb kan worden tegengeworpen aan de partij die … Read more

De rol van planschade bij het bepalen van de schadeloosstelling in het onteigeningsrecht

Onteigening kan plaatsvinden ter uitvoering van een bestemmingsplan. Een typisch voorbeeld is de onteigening voor een verkeersbestemming die is vastgesteld voor de aanleg van een weg of ander infrastructureel werk. Indien de gronden waar de weg of het infrastructureel werk moet worden aangelegd in eigendom zijn van een derde, is het niet ongebruikelijk dat de overheid tot onteigening overgaat. Soms … Read more