Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan, de overgangsfase en het overgangsrecht

Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet verschenen. Dit blog gaat over het overgangsrecht van het omgevingsplan. De contouren van het overgangsrecht heeft minister van Infrastructuur en Milieu al geschetst in haar brief van brief van 19 mei 2016 (zie daarover mijn blogbericht van 31 mei 2016. Inhoud en toepassingsbereik omgevingsplan Anders dan een bestemmingsplan op … Read more

Uitspraak over verhouding Dordtse Havenbeheersverordening tot Wabo van belang voor toepassingsbereik Omgevingswet?

In een uitspraak van 2 november 2016 overweegt de Afdeling dat de Wabo en de Havenbeheersverordening van de gemeente Dordrecht naast elkaar kunnen bestaan. De verordening ziet namelijk, anders dan de Wabo, niet op activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, maar heeft andere motieven. Wat betekent deze uitspraak voor het toepassingsbereik van de Omgevingswet? In de … Read more

Conceptwetsvoorstel Aanvullingswet natuur ter consultatie

Op 21 november 2016 is de formele consultatie gestart voor het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Natuur. Het conceptwetsvoorstel wijzigt de Omgevingswet, zodat de Wet natuurbescherming daarin wordt geïntegreerd. De tekst van de Omgevingswet zoals deze na de aanvulling zal komen te luiden, vindt u hier. In verband met de herziening van het omgevingsrecht hebben de Tweede en Eerste Kamer de … Read more

Symposium ‘De AMvB’s Omgevingswet: gevolgen voor gebiedsontwikkeling’

Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft samen met Stibbe een middagsymposium over de AMvB’s van de Omgevingswet. Hieronder vindt u een verslag van de middag en de presentaties van de sprekers. Verslag Symposium ‘De AMvB’s Omgevingswet: gevolgen voor gebiedsontwikkeling’. Door Fred Hobma, Afdeling Management in the Built Environment, TU Delft. Symposium Omgevingswet: Afwegingsruimte. Door Friso de … Read more

Internetconsultatie vier AMvB’s Omgevingswet 1 juli 2016 gestart

Vandaag is de openbare internetconsultatie van de vier AMvB’s ter uitvoering van de Omgevingswet van start gegaan. In deze AMvB’s worden per doelgroep (burgers, bedrijven en overheden) de regels over de leefomgeving bij elkaar gebracht. Deze vier AMvB’s zijn: Het Omgevingsbesluit dat zowel algemene als procedurele bepalingen bevat die voor alle doelgroepen relevant zijn, dus voor zowel burgers en bedrijven, als overheden. … Read more

Hoofdpunten brief Invoeringswet Omgevingswet deel 3: overgangsrecht

Bij brief van 19 mei 2016 zond de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze brief bespreek ik in drie delen. In het eerste deel besprak ik met name de regeling voor planschadevergoeding en punitieve handhaving. In het tweede deel ging ik in op digitalisering, de introductie van … Read more

Hoofdpunten brief Invoeringswet Omgevingswet deel 2: digitalisering, omgevingsplanactiviteit en gefaseerde omgevingsvergunning voor bouwen

Bij brief van 19 mei 2016 zond de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze brief bespreek ik in drie delen. In dit tweede deel ga ik met name in op digitalisering, de introductie van de omgevingsplanactiviteit, en de herintroductie van de gefaseerde omgevingsvergunning voor bouwen. In het … Read more

Stibbe Congres Gebiedsontwikkeling na de crisis: nieuwe rollen, kansen door de Omgevingswet en nieuwe uitdagingen

Nu de crisis ten einde en de rente laag is, is er weer meer ruimte voor gebiedsontwikkeling. Ook de wetgever probeert deze ontwikkeling te faciliteren, onder meer door middel van de nieuwe Omgevingswet. Stibbe organiseerde op 19 mei 2016. een congres om met spelers vanuit verschillende achtergronden van gedachten te wisselen over de kansen, uitdagingen en dilemma’s van gebiedsontwikkeling. Nadat … Read more

De Omgevingswet: het begrip ‘activiteit’ als aangrijpingspunt van de regulering. Een verstandige keus?

Op 22 maart 2016 is het wetsvoorstel voor een Omgevingswet bij de Eerste Kamer aangenomen (Kamerstukken I 2015/16, 33 962). In deze rubriek kwam het wetsvoorstel voor een Omgevingswet al eerder ter sprake, namelijk toen het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer lag. Voor een beschrijving van dat wetsvoorstel, verwijs ik  naar die bijdrage (De nieuwe Omgevingswet in wording, http://www.mr-online.nl/snelrecht/omgevingsrecht/24721-de-nieuwe-omgevingswet-in-wording). Een … Read more

Nieuwe mijlpaal Omgevingswet: Omgevingswet is aangenomen door de Eerste Kamer en twee van de vier aanvullingswetten zijn nu in consultatie

De herziening van het omgevingsrecht heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de Eerste Kamer heeft op 22 maart jl. met grote meerderheid het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Eerste Kamer neemt naast de Omgevingswet ook drie moties aan De Eerste Kamer heeft naast de wet de volgende drie moties aangenomen: De eerste motie (nr. K) gaat over de termijn van … Read more