Europese Commissie herziet en verruimt een belangrijk staatssteunkader: consultatie wijzigingen AGVV geopend tot 8 december 2021

De Europese Commissie zet in op meer staatssteun voor innovatieve ondernemingen en duurzaamheid. Dit blijkt uit de voorgestelde wijziging van de Algemene groepsvrijstellingsverordening waarover tot 8 december a.s. een consultatie loopt. Inleiding Het verlenen van staatssteun aan ondernemingen is in principe verboden op grond van Europees recht. Op dat verbod bestaan echter legio uitzonderingen. Een belangrijke bron van uitzonderingen is … Read more

De Hoge Raad bevestigt dat algehele nietigheid van grondtransacties een gepaste remedie kan zijn bij onrechtmatige staatssteun

Inleiding Wat gebeurt er met een grondtransactie tussen de overheid en een onderneming als (een deel van) de koopprijs onrechtmatige staatssteun is? De Hoge Raad (“HR”) heeft op 9 oktober 2020 zijn eindoordeel gegeven in een langlopend conflict tussen de gemeente Harlingen (“Gemeente”) en Spaansen Holding B.V. (“Spaansen”) over een grondtransactie. De HR bevestigt hiermee het arrest van 6 november … Read more

Innovatie en staatssteun. Het CBb leidt de weg bij de belangrijke definities “industrieel onderzoek” en “experimentele ontwikkeling”.

Inleiding Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) heeft op 6 oktober 2020 in een subsidiegeschil nadere invulling gegeven aan het onderscheid tussen “industrieel onderzoek” en “experimentele ontwikkeling”. Dit onderscheid staat centraal in nationale subsidieregelingen en Europese staatssteunregels die overheidsinvesteringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie (“O&O&I”) mogelijk moeten maken. Het investeringsklimaat op dit gebied is in de Europese Unie … Read more

Staatssteun en tax rulings: de hoogste EU-rechter gaat uitspraak doen over de vermeende staatssteun door Ierland aan Apple

Inleiding Sinds medio 2013 ageert de Europese Commissie (“EC”) tegen tax rulings van lidstaten die een vermeende preferentiële behandeling aan bepaalde (internationale) ondernemingen geven. De EC meent dat een dergelijke volgens haar preferentiële behandeling van voornoemde ondernemingen met het staatssteunrecht aangepakt kan worden. De praktijk is – zo leren de afgelopen jaren – wat weerbarstiger. Een recent voorbeeld biedt de … Read more

Coronacrisis en staatssteun: de Europese Commissie maakt herkapitalisaties door Lidstaten mogelijk

Eerder berichtten wij over de Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (“Kaderregeling“). Met deze regeling geeft de Europese Commissie (“EC“) mogelijkheden voor overheden om staatssteun te verstrekken ter bestrijding van de Coronacrisis. Op 8 mei 2020 is een tweede amendement (hierna: “amendement“) op de Kaderregeling van kracht geworden waarmee herkapitalisaties van ondernemingen door Lidstaten … Read more

De Europese Commissie kan onherroepelijke oordelen van de nationale rechter over staatssteun overrulen

Recent oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) dat een onherroepelijk oordeel van de nationale rechter, over de vraag of sprake is van (onrechtmatige) staatssteun, niet in de weg staat aan een andersluidend oordeel van de Europese Commissie (“EC”). Uit deze uitspraak blijkt dat de EC toch de ‘bovenliggende partij’ is bij de handhaving van het staatssteunrecht. … Read more

Coronacrisis en staatssteun: welke mogelijkheden hebben overheden om ondernemers, wetenschappers en medici te steunen?

De opmars van het COVID-19-virus (“Coronavirus”) leidt tot een crisis die zich niet slechts afspeelt in ziekenhuizen over de hele wereld, maar ook de Europese economieën piepend en krakend tot stilstand dreigt te brengen. Om dat proces een halt toe te roepen kondigde Eurocommissaris Vestager (mededinging) op 13 maart 2020 al aan dat er gewerkt werd aan een tijdelijke staatssteunkaderregeling … Read more

Rechter vernietigt aanwijzing van Minister Slob aan het Haga Lyceum

Op 16 september 2019 geeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (“Minister“) een aanwijzing  aan het Cornelius Haga Lyceum om het schoolbestuur te vervangen. Aan deze aanwijzing ligt onderzoek van de onderwijsinspectie ten grondslag. Dit onderzoek is deels ingegeven door ambtsberichten van de AIVD. De rechtbank Amsterdam heeft dit aanwijzingsbesluit vernietigd. Deze uitspraak illustreert om te beginnen … Read more

De Amsterdamse milieuzone voor brom- en snorfietsen: voertuigen van een bepaald jaar weren is mogelijk bij ontbreken van een redelijk alternatief

ABRvS 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3865 Deze blog is het vierde deel in een reeks Stibbeblogs over gemeentelijke milieuzones. In 2017 oordeelde de Afdeling over de milieuzone voor personen- en bestelauto’s met dieselmotoren in Utrecht. In 2018 presenteerde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat haar beleid voor harmonisatie van uiteenlopende gemeentelijke milieuzones. Een jaar geleden maakten wij in een FAQ de … Read more

TenderNed en Klic-viewer: innoveren met overheidsinformatie kan een riskante onderneming zijn

Aanbieders van online-diensten en applicaties kunnen niet altijd rekenen op bescherming van hun marktpositie op basis van de staatssteun- en mededingingsregels. Dit blijkt uit een onlangs gewezen uitspraak van de hoogste Unierechter. Ook het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (“CBb“) liet zich in 2019 niet onbetuigd. Hieronder staat wij eerst stil bij de TenderNed-zaak van het Hof van Justitie … Read more