Evaluatiewet WNT aangeboden aan Tweede Kamer, beoogde inwerkingtreding 1 juli 2017

Op 16 januari 2017 is de Evaluatiewet Wet normering topinkomens (“Evaluatiewet WNT”) aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder (een selectie) van de belangrijkste wijzigingen van de WNT als het wetsvoorstel inderdaad wet wordt. Het verbod op variabele beloningen wordt afgeschaft. Wel geldt dat het totaal aan beloningen binnen de grenzen van de WNT moeten blijven. Voor ontslagvergoedingen geldt nu dat … Read more

Mededeling waarbij een bestuursorgaan zich ondubbelzinnig haar recht op nakoming voorbehoudt, stuit verjaring

Tegen de expliciete bedoeling van de wetgever in heeft de Afdeling in twee uitspraken van 28 juli 2016 een nieuwe, buitenwettelijke, stuitingsmogelijkheid gecreëerd: ook een mededeling waarbij een bestuursorgaan ondubbelzinnig haar recht op nakoming voorbehoudt, stuit de verjaring. Verjaring van dwangsommen Bestuursrechtelijke dwangsommen verjaren al na slechts één jaar (art. 5:35 Awb). Wel biedt de Awb aan bestuursorganen een aantal … Read more

Foto’s van de buurman: geen bewijs dat een dwangsom is verbeurd

Het bewijs dat een dwangsom verbeurd is, moet worden geleverd door het bevoegd gezag. Derden kunnen het bestuursorgaan niet helpen bij het verzamelen van dit bewijs. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 24 februari 2016. Als een bestuursorgaan weigert een verbeurde dwangsom in te vorderen, kunnen belanghebbenden het bestuursorgaan verzoeken om ook daadwerkelijk tot invordering over te … Read more

Uitvoering milieutaken voor alle vergunningplichtige inrichtingen binnenkort officieel naar omgevingsdiensten

Eerder dit jaar schreven wij al over het wetsvoorstel verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Inmiddels zijn er weer een aantal nieuwe ontwikkelingen te melden: Het gewijzigd voorstel van wet is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt behandeld in de Eerste Kamer; De wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in verband met het wetsvoorstel VTH heeft online gestaan ten … Read more

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dwingt de minister tot fijnmaziger Wav-boetebeleid

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) heeft op 7 oktober 2015 geoordeeld dat het boetebeleid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de “minister”) voor boetes wegens het verbod op illegale tewerkstelling onredelijk is. Achtergrond Een werkgever die een vreemdeling te werk stelt zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning is verleend overtreedt daarmee artikel 2 … Read more

Het lijkt (g)een aanmaning, dus het is (g)een aanmaning. Of toch niet?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”)  heeft op 22 juli 2015 geoordeeld dat uit een aanmaning onmiskenbaar moet blijken dat als niet wordt betaald tot dwanginvordering wordt overgegaan. Als dit niet uit de aanmaning blijkt is de aanmaning geen geldige stuitingshandeling. De regelgeving in de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) over bestuursrechtelijke geldschulden heeft de praktijk al … Read more

Handhavingsbesluiten en toezichtsgegevens gaan online; zorg voor een toelichting namens het bedrijf

Openbaarheid is hot. Overheden worden bewogen zoveel mogelijk informatie in de openbaarheid te brengen via Wob-verzoeken, maar ook de instrumenten voor actieve openbaarmaking (bij handhavingsbesluiten wordt dit vaak aangeduid als naming en shaming) worden steeds vaker (verplicht) ingezet. De vraag is of alle informatie die wordt geopenbaard daadwerkelijk wordt gelezen en begrepen. Sommige documenten gaan over technische materie en zijn … Read more

Het gewijzigde wetsvoorstel VTH: minder overleggen, meer rampen voorkomen!

Vlak voor de kerst is een gewijzigd wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen in het wetsvoorstel zijn een gevolg van het rapport ‘Vertrouwen, Tempo en Helderheid’ van de commissie Wolfsen. Deze commissie heeft in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de regionale omgevingsdiensten onderzocht. Over dit rapport is al eerder in … Read more

Water in de Omgevingswet

[Update: dit bericht is geüpdatet. Zie hoofdstuk 22 van de bundel Op weg naar de Omgevingswet voor een geüpdatete versie.] Het waterrecht is geen rustig bezit. Het opnemen van het waterrecht in de Omgevingswet past dan ook bij de tendens van steeds verdergaande integratie van waterregelgeving. De in 2009 inwerking getreden Waterwet was het resultaat van de integratie van acht wetten die … Read more

Anonimiteit tipgever is niet gegarandeerd

Op 25 april 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een voor de toezicht en sanctiepraktijk belangrijke uitspraak gedaan. Het CBb heeft in een boetezaak bepaald dat een vermeende overtreder in beginsel de mogelijkheid moet krijgen, om kennis te nemen van de identiteit van een tipgever die door de toezichthouder geheim wordt gehouden. Het belang van de … Read more