De Nederlandse Klimaatwet bevat laatste doel uit europese klimaatwet: na 2050 streeft Nederland naar negatieve emissies van broeikasgassen

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat erin voorziet dat Nederland na 2050 zal streven naar het realiseren van negatieve emissies van broeikasgassen. Deze doelstelling komt uit de Europese Klimaatwet, maar was nog niet in de Nederlandse Klimaatwet opgenomen. Op 1 september 2019 is de Nederlandse Klimaatwet in werking getreden. Deze wet biedt een kader voor het ontwikkelen van … Read more

European PFAS ban proposal submitted for consultation

The Netherlands, Germany, Norway, Denmark and Sweden have jointly submitted a proposal to the European Chemicals Agency (ECHA) for a European PFAS restriction through REACH. The proposal was submitted for consultation on 22 March 2023 via the ECHA website. The consultation will be open for six months, closing on 25 September 2023. The ban The proposed ban will work through … Read more

Voorstel Europees verbod op het gebruik van PFAS in consultatie

Nederland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Zweden hebben samen een voorstel bij de European Chemicals Agency (“ECHA”) ingediend, voor een Europese PFAS-restrictie via REACH. Het voorstel is op 22 maart 2023 in consultatie gegaan via de website van het ECHA. De consultatie staat gedurende 6 maanden open, en sluit op 25 september 2023. Het verbod Het voorgestelde verbod zal via REACH … Read more

Welke gevolgen heeft de voorkeur voor doelvoorschriften in de Omgevingswet voor de praktijk?

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is flexibiliteit. Daarom voorziet de wetgever onder de Omgevingswet zoveel mogelijk in doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Doelvoorschriften schrijven een doel voor maar bepalen niet op welke manier dat doel bereikt moet worden. Middelvoorschriften schrijven daarentegen wel een specifiek middel voor dat moet worden toegepast. In dit blogbericht gaan wij in op de … Read more

Can the government refrain from imposing enforcement measures if it is not within the offender’s power to comply with a standard?

What should be done if a stakeholder makes a request to the government for enforcement to rectify violations in a scenario where the offender does not have full power to comply because of a reliance on third parties? The Administrative Division of the Dutch Council of State ruled on 23 January 2019 that an administrative body cannot simply reject an … Read more

Kan de overheid van handhavend optreden afzien als iemand het niet in zijn macht heeft om aan een norm te voldoen?

Wat te doen als een belanghebbende een handhavingsverzoek indient bij de overheid om overtredingen ongedaan te maken, waarbij de overtreder het niet volledig in zijn macht heeft om de norm na te leven vanwege afhankelijkheid van derde partijen? De Afdeling oordeelde in haar uitspraak van 23 januari 2019 dat een bestuursorgaan een handhavingsverzoek in zo’n situatie niet zonder meer kan … Read more

Concept AMvB implementatie gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen in consultatie

Inleiding Op 24 juli 2019 is een concept AMvB in consultatie gegaan, die strekt tot wijziging van enkele besluiten ten behoeve van de implementatie van de gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG, “Kra“, zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/851/EU). Deze concept AMvB betreft onder andere de gescheiden inzameling van afvalstoffen en de registratie- en meldplichten met betrekking tot stoffen, mengsels, producten en … Read more

FAQ: wanneer is sprake van een afvalstof?

Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen. In dit blogbericht gaan wij in op de vraag wanneer stoffen, preparaten of voorwerpen kwalificeren als afvalstof. Wij formuleren in dit bericht aanknopingspunten om te beoordelen of in concrete gevallen sprake is van een afvalstof. Als van een afvalstof sprake … Read more

De zorgplicht van de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat de zorgplicht van de Wnb centraal. Artikel 1.11 Wnb voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Een oude … Read more

De natuurvisie: één van de kerninstrumenten uit de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) voorzien. In dit bericht staat één van de kerninstrumenten uit deze wet centraal, namelijk de natuurvisie. Op grond van de Wnb zullen een nationale en een provinciale natuurvisie worden vastgesteld. Een natuurvisie is een beleidsdocument. Op grond van de Wnb rust op de Minister van EZ en de … Read more