Flexibel denken onder de Omgevingswet; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State denkt alvast mee

Deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) van 29 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:820) laat opnieuw zien dat er veel flexibiliteit in bestemmingsplannen mogelijk is. In ons eerdere blog van 22 maart 2017 gingen we in op toetsing door de Afdeling van een dynamische verwijzing in een bestemmingsplan. De voorliggende uitspraak van 29 maart 2017 heeft betrekking op de ruime … Read more

Flexibiliteit vs. rechtszekerheid: verwijzing naar parkeerbeleid in bestemmingsplannen toegestaan. Het nieuwe denken in de Omgevingswet werpt zijn schaduw al vooruit

In haar uitspraak van 8 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:607) acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) een planregel die een dynamische verwijzing bevat door middel van beleidsregels aanvaardbaar. Dit biedt een handreiking voor bestemmingsplannen die nog voor 1 juli 2018 moeten worden aangepast. De casus De gemeenteraad van de gemeente Groningen (“de raad”) heeft bij besluit van 8 … Read more

Vrijstelling van Flora- en faunawetverboden door gebruik van goedgekeurde gedragscodes wordt in de Wet natuurbescherming voortgezet

De mogelijkheid die het regime van de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 2005 bood om met behulp van een goedgekeurde gedragscode vrijstelling te krijgen van de verboden in artikel 8 tot en met 12 Ffw, blijft ook onder het regime van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Om mogelijke verschillen te identificeren volgt hierna een … Read more

Implementatie van de Wet natuurbescherming op provinciaal niveau

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. De taken en verantwoordelijkheden zijn in de Wnb zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd, overeenkomstig het uitgangspunt ‘decentraal tenzij’. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wnb, zijn de provincies druk met het vaststellen van provinciale verordeningen en beleidsregels. Zo moet onder meer de regelgeving omtrent faunabeheerplannen worden uitgebreid en … Read more

Behoud cultureel erfgoed als dwingende reden van groot openbaar belang voor ontheffing Flora- en faunawet

  In haar uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2787) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) voor het eerst geoordeeld dat behoud van het Nederlands cultureel erfgoed kan gelden als dwingende reden van groot openbaar belang als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder e, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (het Vrijstellingsbesluit). Casus … Read more

Stand van zaken uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

De uitvoeringsregelgeving van de nieuwe Wet natuurbescherming is vastgesteld en op 28 oktober 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. Bij brief van 21 oktober 2016 heeft de Staatsecretaris van Economische Zaken  vooruitlopend op deze publicatie de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken van de Wet natuurbescherming (Wnb). Inmiddels is op 28 oktober 2016 in het besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming  en het … Read more

Een basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Op 1 april 2015 zal de Wet basisnet in werking treden (Stb. 2013, 307 en Stb. 2015, 92). De Wet basisnet voorziet in een wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (“Wvgs”) ter verankering van een landelijk basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het basisnet is een samenstel van wegen, binnenwateren en hoofdspoorwegen waaraan een bepaalde risicoruimte voor het … Read more

De Wet bedrijveninvesteringszones: een gezamenlijke investering voor een aantrekkelijk bedrijventerrein of winkelgebied

Op 1 januari 2015 is de Wet bedrijveninvesteringszones (“Wet BIZ“) in werking getreden (Stb. 2014, nr. 506 en nr. 507). De Wet BIZ biedt ondernemers een instrument om gezamenlijk te investeren in activiteiten in de openbare ruimte van een bedrijventerrein of winkelgebied. Op verzoek van de ondernemers wijst de gemeente een winkelgebied of bedrijventerrein aan als Bedrijven Investeringszone (“BIZ“). De … Read more

Congres Omgevingswet 2014

Op 29 oktober 2014 organiseerde de Praktijkstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft in samenwerking met Rostra Congrescommunicatie voor de derde keer het Congres Omgevingswet. Onderwerp van het congres, zoals de naam al doet vermoeden, was het wetsvoorstel Omgevingswet. Tijdens het plenaire deel werd gesproken over de mogelijkheden om nu al te oefenen met de Omgevingswet en de winst die de … Read more

Geen vergunning van rechtswege in de Omgevingswet

[Update: dit bericht is geüpdatet. Zie hoofdstuk 14 van de bundel Op weg naar de Omgevingswet voor een geüpdatete versie.] In de Omgevingswet zal niet langer worden voorzien in de mogelijkheid van een positieve beschikking bij niet tijdig beslissen (lex silencio positivo, ‘lsp’). Dat betekent dat wanneer het bevoegd gezag niet binnen de beslistermijn op een aanvraag om omgevingsvergunning beslist, er geen … Read more