Een nieuw actieplan voor bedrijfsleven en mensenrechten: meer (due diligence) verplichtingen op komst?

De Nederlandse overheidsaanpak inzake mensenrechten en bedrijfsleven is aan een herziening toe. Dit kondigde het kabinet in 2019 en 2020 diverse keren aan. Ter voorbereiding van deze herziening is in 2020 door het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek uitgevoerd – ook wel de National Baseline Assessment (“NBA”) genoemd. De NBA brengt de stand van zaken van … Read more

Financiële zekerheidsstelling onder het Omgevingsbesluit: de vervuiler betaalt

Op 24 november verscheen een consultatieversie ‘Wijziging Omgevingsbesluit verplicht stellen Financiële Zekerheid’ (welke overigens sinds 31 december jl. is gesloten). De consultatieversie verscheen kort nadat over dit onderwerp Kamervragen waren beantwoord. De wijziging van het Omgevingsbesluit ziet op de bevoegdheid en verplichting van het bevoegd gezag om door middel van voorschriften financiële zekerheid te verbinden aan een omgevingsvergunning. De financiële … Read more

Afdeling formuleert toetsingskader voor de heroverweging in bezwaar van ((niet)handhavings)besluiten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State formuleert in haar uitspraak van 28 oktober 2020 het toetsingskader voor de heroverweging op bezwaar door een bestuursorgaan bij besluiten en meer specifiek besluiten tot oplegging van herstelsancties en de weigering daarvan. Deze heroverweging dient te leiden tot een doeltreffende, afschrikwekkende en evenredige handhaving. Dat betekent dat een bestuursorgaan alle feiten en … Read more

Coronaboetes voorgelegd aan rechter

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eind september weten dat er circa 17.200 strafbeschikkingen zijn uitgevaardigd wegens het overtreden van de corona-noodverordeningen, voornamelijk vanwege het houden van onvoldoende afstand. Een groot aantal mensen heeft verzet ingesteld tegen de strafbeschikking. Zulke zaken worden voorgelegd aan de rechter, tenzij de officier van justitie de strafbeschikking intrekt.  Inmiddels hebben rechters de eerste coronaboetes beoordeeld. … Read more

Conclusie Wattel: heroverweging van (niet)handhavingsbesluiten moet leiden tot een doeltreffend resultaat

Bij de vraag of het in heroverweging (alsnog) handhavend moet optreden door middel van het opleggen van herstelsancties, moet een bestuursorgaan beoordelen of tot een effectieve handhaving en evenredige sanctionering kan worden gekomen. Dat concludeert staatsraad advocaat-generaal Wattel in zijn conclusie van 11 maart 2020. Het bestuursorgaan moet in die beoordeling alle relevante feiten, omstandigheden en ontwikkelingen betrekken. Voor het … Read more

De bestuursrechter is verplicht om tijdens een zitting de cautie te geven aan de (rechts)persoon aan wie een boete is opgelegd

De Hoge Raad (belastingkamer) heeft in zijn arrest van 15 november 2019 geoordeeld dat de bestuursrechter verplicht is om in bestuurlijke boetezaken ter zitting altijd vooraf de cautie te geven aan degene die een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen. Dat betekent dat de rechter de beboete partij voorafgaand aan de bevraging dient te informeren dat zij niet verplicht is tot … Read more

Het oproepen en horen van getuigen in het bestuursrecht: hoe zit het ook al weer?

Het oproepen van getuigen en het horen daarvan ter zitting door de bestuursrechter heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 15 november 2019 overzichtelijk in kaart gebracht. Dat arrest, dat door de belastingkamer in een bestuurlijke boetezaak is gewezen, is ook voor andere terreinen van het bestuursrecht van belang. Mede ook omdat het horen van getuigen buiten het fiscale … Read more