FAQ: Hoe moeten de feiten worden vastgesteld die ten grondslag worden gelegd aan een invorderingsbesluit?

Het is voor een bestuursorgaan van belang om de organisatie van handhavingsprocedures op orde te hebben. In deze frequently asked question wordt antwoord gegeven op de vraag aan welke vereisten de feitenvaststelling die ten grondslag wordt gelegd aan een invorderingsbesluit moet voldoen. Het verbeuren van een dwangsom Een van de mogelijkheden die een bestuursorgaan heeft om tegen illegale situaties op … Read more

Nieuwe hoop voor gemeenten die grond verloren door verjaring? (Vervolg)

Inleiding Veel gemeenten hebben te kampen met het probleem van ongewenst grondverlies door verjaring. Recent heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen voor deze verjaringspraktijk. In dit arrest beschrijft de Hoge Raad een nadere mogelijkheid om verloren gegane grond terug te krijgen. In dit feuilleton van twee blogs hebben wij in deel 1 stilgestaan bij het recept van de … Read more

Nieuwe hoop voor gemeenten die grond verloren door verjaring?

Ongewenst verlies van gemeentegrond door verjaring is een probleem waar veel gemeenten mee kampen. Weliswaar gelden er strenge eisen voor burgers die aanspraak maken op verkrijging van bijvoorbeeld een perceel openbaar groen door verjaring, maar uniek is het zeker niet. Recent heeft de Hoge Raad een mogelijkheid beschreven hoe gemeenten die grond door verjaring zijn kwijtgeraakt, deze toch terug kunnen … Read more

Moet voor de uitleg van het MER-begrip stedelijk ontwikkelingsproject worden aangesloten bij het ladderbegrip nieuwe stedelijke ontwikkeling?

De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak van 7 december 2016 overwogen dat een parkeerterrein van ongeveer 115.000 m2 niet kan worden vergund met toepassing van de kruimelgevallenregeling. De reden daarvoor is dat het project moet worden aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer), ondanks … Read more

Belanghebbende-begrip: met een onderbreking van de feitelijke werkzaamheden verliest een rechtspersoon niet vanzelfsprekend haar belanghebbendheid

Een rechtspersoon is belanghebbende bij een besluit wanneer uit zijn statuten en feitelijke werkzaamheden blijkt dat zijn belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 21 december 2016 haar eerdere lijn bevestigd dat er geen niet-ontvankelijkheid volgt als een rechtspersoon zijn feitelijke werkzaamheden tijdelijk heeft onderbroken. Inleiding In … Read more