De amicus curiae in het bestuursrecht wettelijk verankerd bij hamerstuk

De amicus curiae is een instrument van de bestuursrechter om anderen dan procespartijen opmerkingen te laten maken in een procedure. Na enkele experimenten met de inzet van de amicus curiae door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is onlangs door de Tweede Kamer en Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de figuur van de amicus curiae een wettelijke … Read more

VNG introduceert modelbepalingen voor gemeenten bij de inkoop van AI: 3x transparantie als oplossing voor black box-besluiten?

Inleiding Steeds meer Nederlandse gemeenten maken gebruik van artificiële intelligentie (AI). In het op 2 september 2020 door de VNG uitgebrachte e-magazine ‘AI als instrument voor gemeenten’ worden verschillende nuttige toepassingen van AI omschreven. Variërend van het inzetten van een chatbot door de gemeente Dongen voor het beantwoorden van veel gestelde vragen en het voorspellen van de verkeersdrukte in de … Read more

Staatssteun en tax rulings: de hoogste EU-rechter gaat uitspraak doen over de vermeende staatssteun door Ierland aan Apple

Inleiding Sinds medio 2013 ageert de Europese Commissie (“EC”) tegen tax rulings van lidstaten die een vermeende preferentiële behandeling aan bepaalde (internationale) ondernemingen geven. De EC meent dat een dergelijke volgens haar preferentiële behandeling van voornoemde ondernemingen met het staatssteunrecht aangepakt kan worden. De praktijk is – zo leren de afgelopen jaren – wat weerbarstiger. Een recent voorbeeld biedt de … Read more

Kunnen aandeelhouders van banken en bedrijven (nog) aankloppen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Wanneer kunnen aandeelhouders zelf bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (“EHRM”) terecht voor (vermeende) schendingen van hun fundamentele rechten? Deze vraag heeft de grote kamer van het EHRM recentelijk beantwoord in een door aandeelhouders van banken aanhangig gemaakte procedure. De grote kamer doet de deur vrij hard dicht, terwijl dit niet de goedkeuring van alle rechters … Read more

FAQ: De conclusie van de Advocaat-Generaal in het bestuursrecht

Artikel 8:12a Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het mogelijk dat de Advocaat-Generaal een conclusie neemt in een zaak die zich afspeelt bij de bestuursrechter. In dit blog bespreken wij wat een conclusie is, wanneer deze kan worden toegepast, hoe de procedure verloopt, welke inspraakmogelijkheden procespartijen hebben en hoe een procedure waarin er een conclusie is genomen eindigt. Onderaan dit blog … Read more

Grondwet ten onrechte monddood bij debat mondkapjesplicht

Niet weer een bijdrage over de (on)grondwettigheid van de mondkapjesplicht zullen veel lezers denken. En inderdaad, de verleiding is groot dit zomerfeuilleton te laten voor wat het is en de blik op andere zaken te richten. Toch is er alle aanleiding – nadrukkelijk los van de materiële (on)wenselijkheid van deze plicht, die hier in het midden blijft – nog eens … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving Er zijn diverse wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd, die de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid … Read more

Betrouwbare landeninformatie voor eerlijke asielprocedures

Bijna een jaar geleden vroeg de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) advies over het verhogen van de betrouwbaarheid van landeninformatie die wordt gebruikt om asielverzoeken te beoordelen. Aan de ACVZ werd de volgende adviesvraag voorgelegd: “Hoe kunnen bij het ontbreken van een (actueel) ambtsbericht [opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken] andere openbare bronnen van … Read more

Coronacrisis en staatssteun: de Europese Commissie maakt herkapitalisaties door Lidstaten mogelijk

Eerder berichtten wij over de Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (“Kaderregeling“). Met deze regeling geeft de Europese Commissie (“EC“) mogelijkheden voor overheden om staatssteun te verstrekken ter bestrijding van de Coronacrisis. Op 8 mei 2020 is een tweede amendement (hierna: “amendement“) op de Kaderregeling van kracht geworden waarmee herkapitalisaties van ondernemingen door Lidstaten … Read more

Rechtsgeding en procesbesluit: gemeenten wees op uw hoede

Wanneer het college van burgemeester en wethouders incidenteel hoger beroep wil instellen, moet het daartoe een procesbesluit nemen. Wat nu als het college geen procesbesluit heeft genomen en een onbevoegde ambtenaar namens het college incidenteel hoger beroep instelt. Kan het college deze omissie nog herstellen door na het verstrijken van de incidenteel-hogerberoepstermijn het incidenteel hoger beroep te bekrachtigen? In een … Read more