Geen zienswijze ingediend? Beroep van belanghebbende tegen omgevingsrechtelijk besluit is toch ontvankelijk

Een belanghebbende die beroep instelt tegen een milieu- of ruimtelijke ordeningsbesluit mag niet langer niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij geen zienswijze heeft ingediend tegen een eerder ontwerp. Dat betekent dat de bestuursrechter in die gevallen alsnog zijn beroep in behandeling moet nemen. Artikel 6:13 Awb kan namelijk niet worden tegengeworpen. Met dat oordeel geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad … Read more

Voorzieningenrechter Afdeling: beroep van een niet-belanghebbende toch ontvankelijk wegens het Varkens in nood-arrest

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat in een recente uitspraak op voorhand uit van de ontvankelijkheid van een beroep van een persoon die een zienswijze heeft ingediend over een ontwerp-inpassingsplan. Dit terwijl de betreffende persoon geen feitelijke gevolgen van het plan ondervindt en dus geen belanghebbende is. Aanleiding daartoe is volgens de voorzieningenrechter het … Read more

Rechtbank Gelderland: personen- én onderdelenfuik van 6:13 Awb in strijd met het Verdrag van Aarhus

De rechtsregel uit het Varkens in Nood-arrest geldt voor alle belanghebbende partijen bij Aarhus-besluiten, dus niet alleen voor non gouvernementele organisaties. Bovendien geldt naar aanleiding van dat arrest ook niet langer de ‘onderdelenfuik’ in Aarhus-zaken. Dat oordeelt de Rechtbank Gelderland op 26 februari 2021, in de eerste twee uitspraken (hier en hier) waarin een Nederlandse bestuursrechter inhoudelijk ingaat op de … Read more

Handhaving van de AVG: de AP kan het niet alleen

In Nederland dreigt een dijkdoorbraak wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, hetgeen een grote bedreiging vormt voor onze maatschappij die door de digitalisering steeds afhankelijker is van data(uitwisseling). Weliswaar is er met de inwerkingtreding van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming voorzien in een relatief adequaat wettelijk kader, het toezicht en de handhaving laten zeer te wensen over. Dit laatste wordt … Read more

Een nieuw actieplan voor bedrijfsleven en mensenrechten: meer (due diligence) verplichtingen op komst?

De Nederlandse overheidsaanpak inzake mensenrechten en bedrijfsleven is aan een herziening toe. Dit kondigde het kabinet in 2019 en 2020 diverse keren aan. Ter voorbereiding van deze herziening is in 2020 door het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek uitgevoerd – ook wel de National Baseline Assessment (“NBA”) genoemd. De NBA brengt de stand van zaken van … Read more

Bestuursrechtelijke voorstellen van het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire: moet alles anders?

Inleiding “De overheid zat fout”. Dit schrijft het kabinet expliciet in de kabinetsreactie van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (hierna: “POK”). De belangrijkste conclusie uit het rapport van de POK is dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. In de toeslagenaffaire zijn vele ouders slachtoffer geworden van onterechte fraudeverdenkingen met de … Read more

Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) in … Read more

Geschillen tussen studenten en ROC’s (MBO’s), hogescholen of universiteiten: de rechtsbescherming verandert ingrijpend

Nieuw onderwijswetsvoorstel: studenten in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen voortaan procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verder wordt geregeld dat ook studenten in het hoger onderwijs voortaan bij de Afdeling kunnen procederen. Het nu bevoegde College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) wordt opgeheven. Een sympathiek wetsvoorstel, maar met ingrijpende juridische consequenties voor onderwijsinstelling en student. … Read more

Intelligent omgaan met lange processtukken

Zij is weer terug van weg geweest: de discussie over de maximering van de lengte van processtukken. Vanaf november 2012 werd daarmee al eens geëxperimenteerd door de Rechtbank Arnhem. Op straffe van de weigering daarvan, mochten stukken daar niet langer zijn dan 15 bladzijden. Daar stond de belofte tegenover dat de rechtbank binnen zes tot tien weken vonnis zou wijzen. … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Besluit elektronisch procederen Het Besluit elektronisch procederen (Stb. 2020, 410) geeft een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het … Read more