FAQ: wanneer is een subsidie overdraagbaar?

Inleiding In de praktijk rijst geregeld de vraag of een subsidie overdraagbaar is. Te denken valt aan een gebouw dat wordt verkocht terwijl aan de verkopende partij een subsidie is verleend voor het realiseren van zonnepanelen op het dak van het gebouw. Kan die subsidie dan worden overgedragen aan de kopende partij? De vraag of een subsidie overdraagbaar is, wordt … Read more

Belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2017 in blogs

Met de start van 2018 laten we het bestuurs- en omgevingsrechtelijk jaar 2017 achter ons. De belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar hebben wij gebundeld in een e-book. Aan de hand van verschillende categorieën zoals de kabinetsformatie, handhaving, ruimtelijke ordering en de Omgevingswet krijgt u een goed beeld van verschillende actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Het e-book is gemakkelijk te downloaden via onderstaande button … Read more

Naar een bredere kring van handhavers van bestuursrechtelijke normen?

Zijn we op de goede weg als het gaat om wie te betrekken bij de handhaving van bestuursrechtelijke normen? Deze vraag kwam op bij lezing van twee op 13 december 2017 in Leiden met succes verdedigde proefschriften. Het ene boek, van de hand van René Hage, heeft als titel Handhaving van privaatrecht door toezichthouders. Het andere boek is getiteld De bescherming van … Read more

Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen ingetrokken, maar nog niet van de kaart

Een aantal jaar geleden heeft het Tweede Kamerlid Schouw (D66) een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen; Kamerstukken 34177). Dit wetsvoorstel beoogt het democratisch primaat van volksvertegenwoordigende organen van de gemeente, provincie en waterschap te versterken. Op 21 … Read more

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Nieuwe aanwijzingen voor de regelgeving De tiende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving is met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden (Stcrt. 2017, 69426). De … Read more

WhatsApp- en sms-berichten vallen onder Wet openbaarheid van bestuur

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 28 november 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:5979) voor het eerst geoordeeld dat ook WhatsApp- en sms-berichten onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. De Wob is van toepassing op documenten (art. 3 lid 1 Wob). Kern van de zaak is  of WhatsApp- en sms-berichten vallen onder de definitie van ‘document’ in … Read more

Matiging van bestuurlijke boetes wegens strijd met het fair play-beginsel

Inleiding In haar uitspraak van 18 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2796) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) – voor zover na te gaan – voor het eerst bestuurlijke boetes gematigd omdat een bestuursorgaan in strijd met het fair play-beginsel heeft gehandeld. Boete wegens overtreding Wav De casus. Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft de minister van Sociale … Read more

Topsalarissen mogen (ook) niet via aanbestedingsvoorwaarden worden aangepakt

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft in een advies van 28 juli 2017 geoordeeld dat het aanbestedingsrecht niet toestaat om te korten op de vergoeding wegens de overschrijding van het bezoldigingsmaximum van de WNT. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen dan wel het geven van niet-bindende adviezen bij klachten over een aanbesteding. Verdergaande aanpak topsalarissen: creativiteit van overheden … Read more

Gesubsidieerde rechtsbijstand als toetssteen voor de rechtsstatelijkheid van Rutte III

Niet de naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie in dat van Justitie en Veiligheid. Niet het feit dat er een aparte minister voor rechtsbescherming is aangewezen in de persoon van Sander Dekker. En evenmin het feit dat de aanvoerder van het ministerie, Ferdinand Grapperhaus, zich met zijn boek Rafels aan de rechtsstaat kritisch uitliet over de toestand van onze rechtsstaat. … Read more

Afdelingsuitspraak inzake Wob-verzoek MH17-verslagen: absolute weigeringsgronden kunnen relatief worden vanwege artikel 10 EVRM

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat een abstracte toetsing van de Wet openbaarheid van bestuur aan artikel 10 EVRM niet volstaat. Ook de toepassing van de Wob in het concrete geval kan wegens ‘zeer bijzondere omstandigheden’ in strijd zijn met artikel 10 EVRM. Daarmee kan een beroep op artikel 10 EVRM tot meer openbaarheid leiden … Read more