Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit. Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving Er zijn diverse wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd, die de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid … Read more

Betrouwbare landeninformatie voor eerlijke asielprocedures

Bijna een jaar geleden vroeg de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) advies over het verhogen van de betrouwbaarheid van landeninformatie die wordt gebruikt om asielverzoeken te beoordelen. Aan de ACVZ werd de volgende adviesvraag voorgelegd: “Hoe kunnen bij het ontbreken van een (actueel) ambtsbericht [opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken] andere openbare bronnen van … Read more

Coronacrisis en staatssteun: de Europese Commissie maakt herkapitalisaties door Lidstaten mogelijk

Eerder berichtten wij over de Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (“Kaderregeling“). Met deze regeling geeft de Europese Commissie (“EC“) mogelijkheden voor overheden om staatssteun te verstrekken ter bestrijding van de Coronacrisis. Op 8 mei 2020 is een tweede amendement (hierna: “amendement“) op de Kaderregeling van kracht geworden waarmee herkapitalisaties van ondernemingen door Lidstaten … Read more

Rechtsgeding en procesbesluit: gemeenten wees op uw hoede

Wanneer het college van burgemeester en wethouders incidenteel hoger beroep wil instellen, moet het daartoe een procesbesluit nemen. Wat nu als het college geen procesbesluit heeft genomen en een onbevoegde ambtenaar namens het college incidenteel hoger beroep instelt. Kan het college deze omissie nog herstellen door na het verstrijken van de incidenteel-hogerberoepstermijn het incidenteel hoger beroep te bekrachtigen? In een … Read more

Naar een nieuwe inburgeringswet: vergeet de gedupeerden van het huidige stelsel niet

Terwijl vele groepen op ondersteuning en coulance kunnen rekenen van overheden vanwege de coronacrisis, geldt dit schandaligerwijze niet voor de vluchtelingen die in en om Griekenland verblijven. Maar ook dichter bij huis zien we een dergelijke harde opstel­ling ten aanzien van vreemdelingen, namelijk bij de inburgering van zogenaamde nieuwkomers. Wat is er aan de hand? Per 2013 is het inburgeringsstelsel … Read more

De Europese Commissie kan onherroepelijke oordelen van de nationale rechter over staatssteun overrulen

Recent oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) dat een onherroepelijk oordeel van de nationale rechter, over de vraag of sprake is van (onrechtmatige) staatssteun, niet in de weg staat aan een andersluidend oordeel van de Europese Commissie (“EC”). Uit deze uitspraak blijkt dat de EC toch de ‘bovenliggende partij’ is bij de handhaving van het staatssteunrecht. … Read more

Coronacrisis en staatssteun: welke mogelijkheden hebben overheden om ondernemers, wetenschappers en medici te steunen?

De opmars van het COVID-19-virus (“Coronavirus”) leidt tot een crisis die zich niet slechts afspeelt in ziekenhuizen over de hele wereld, maar ook de Europese economieën piepend en krakend tot stilstand dreigt te brengen. Om dat proces een halt toe te roepen kondigde Eurocommissaris Vestager (mededinging) op 13 maart 2020 al aan dat er gewerkt werd aan een tijdelijke staatssteunkaderregeling … Read more

Schadevergoeding bij de bestuursrechter op grond van de AVG voor feitelijk handelen van een bestuursorgaan?

Inleiding Op 1 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een viertal uitspraken gewezen waarin zij oordeelt over het verzoek tot toekenning van schadevergoeding door een bestuursorgaan op grond van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De eerste zaak draaide om een man van wie ten onrechte medische gegevens waren verstrekt aan een tuchtcollege voor … Read more

Als het moet, kan het snel (en digitaal): vanwege de coronacrisis op weg naar een Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

In crisistijd kan veel en snel. Beraadslagingen en besluitvorming blijven ook nu noodzakelijk, maar de wettelijke grondslag om dit digitaal te doen ontbreekt. Daarom is er aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel terzake voorgelegd, dat slechts in enkele dagen is voorbereid. De wet treedt, zo is de bedoeling, op korte termijn in werking. Inleiding Er komt een ‘Tijdelijke wet digitale … Read more

Nederland ‘op slot gooien’ vanwege corona: wie is daartoe bevoegd?

Inleiding ‘Het coronavirus houdt ons land in de greep’. Dit waren de eerste woorden van premier Rutte toen hij maandag 16 maart 2020 Nederland toesprak over de coronacrisis. In de strijd tegen (de verdere verspreiding van) het coronavirus kiest het kabinet er momenteel voor om het virus maximaal te controleren. Maximaal controleren betekent maatregelen nemen om de piek in het … Read more