The environmental vision and the programme (Environment and Planning Act blog series)

The Environment and Planning Act introduces two new policy instruments: the environmental strategy (as successor to the national policy vision) and the programme. In this blog post, we take a closer look at the nature and function of both instruments within the new environmental law system. This post is part of the Environment and Planning Act blog series. In the … Read more

De omgevingsvisie en het programma (blogreeks Omgevingswet)

De Omgevingswet introduceert twee nieuwe beleidsinstrumenten: de omgevingsvisie (als opvolger van de structuurvisie) en het programma. In dit blogbericht gaan wij nader in op de aard en functie van beide instrumenten binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Dit bericht is een onderdeel van de blogreeks Omgevingswet. In deze blogreeks belichten wij in de aanloop naar de inwerkingtreding van de … Read more

Op weg naar 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet is een ingrijpende stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet legt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Vanaf aankomende week start onze blogreeks over de Omgevingswet. Elke week belichten wij met onze Stibbeblogs een specifiek instrument of deelonderwerp van de nieuwe wet. Deze visual geeft een … Read more

Extended producer responsibility for textiles from 2025: what does this mean for textile producers in the Netherlands?

The Extended Producer Responsibility for Textiles Decree entered into force on 1 July 2023. This decree sets general rules for textile producers, making them responsible for the waste management of textile products. From 2025 onwards, producers will be responsible, also financially, for the preparation for reuse or recycling of the textile, after consumers have discarded it. Below we explain which … Read more

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel vanaf 2025: wat betekent dit voor textielproducenten in Nederland?

Sinds 1 juli 2023 is het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel in werking getreden. Dit besluit geeft algemeen geldende regels voor textielproducenten, die inhouden dat zij ook verantwoordelijk worden voor textielproducten in de afvalfase. Producenten zijn er dan financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor dat textielafval wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycled wordt, nadat consumenten het textiel hebben weggegooid. De nieuwe plichten … Read more

FAQ: What does the energy savings obligation under the Activities Environmental Management Decree mean today and what changes will apply as of 1 July 2023?

In this blog, we address the energy savings obligation of Article 2.15 of the Activities Environmental Management Decree (Activiteitenbesluit milieubeheer – the “Activities Decree”). Article 2.15 of the Activities Decree currently requires operators of so-called Type A and Type B establishments (companies to which no environmental permit obligation applies under the Environmental Permitting General Provisions Act (Wabo); see our previous blog on this topic) … Read more

FAQ: Wat houdt de energiebesparingsverplichting op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer vandaag de dag in en welke wijzigingen gelden per 1 juli 2023?

In dit blog gaan wij in op de energiebesparingsplicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Op dit moment verplicht artikel 2.15 Activiteitenbesluit drijvers van zogenoemde type A en type B inrichtingen (bedrijven waarvoor geen plicht geldt voor een omgevingsvergunning voor milieu op grond van de Wabo, zie hierover onze eerdere blog) om alle energiebesparende maatregelen te treffen met … Read more

Waterdoelen in Nederland – een schets van de juridische stand van zaken. Het eerste blogbericht uit een reeks (deel I)

Water staat hoog op de agenda. En met reden: de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland staan onder druk, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (“Rli”). De Rli waarschuwt voor een bedreiging van gezondheid, natuur, drinkwaterproductie, industrie en landbouw. Het water- en bodemsysteem moet sturend worden voor de ruimtelijke inrichting, aldus het Deltaprogramma 2023. … Read more

De Nederlandse Klimaatwet bevat laatste doel uit europese klimaatwet: na 2050 streeft Nederland naar negatieve emissies van broeikasgassen

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat erin voorziet dat Nederland na 2050 zal streven naar het realiseren van negatieve emissies van broeikasgassen. Deze doelstelling komt uit de Europese Klimaatwet, maar was nog niet in de Nederlandse Klimaatwet opgenomen. Op 1 september 2019 is de Nederlandse Klimaatwet in werking getreden. Deze wet biedt een kader voor het ontwikkelen van … Read more

European PFAS ban proposal submitted for consultation

The Netherlands, Germany, Norway, Denmark and Sweden have jointly submitted a proposal to the European Chemicals Agency (ECHA) for a European PFAS restriction through REACH. The proposal was submitted for consultation on 22 March 2023 via the ECHA website. The consultation will be open for six months, closing on 25 September 2023. The ban The proposed ban will work through … Read more