De nieuwe Wet natuurbescherming: provincies zijn het bevoegd gezag voor gebieds- en soortenbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking getreden. Eén van de grote veranderingen die de Wnb met zich brengt is dat niet langer de minister van Economische Zaken het bevoegd gezag is met betrekking tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor soortenbescherming. In dit blog gaan wij hier nader op in. Provincie bevoegd gezag voor … Read more

Vrijwillige aanhaking van de natuurtoets aan de omgevingsvergunning onder de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking getreden. In dit blogbericht bespreken wij de relatie tussen de Wnb en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (“Wabo“). De aanvrager van een omgevingsvergunning kan, indien nodig, de Natura 2000-toets en flora- en faunatoets vrijwillig laten aanhaken. In dit blog bespreken wij hoe een vrijwillige aanhaking in zijn werk gaat. … Read more

Handhaving in de Wet natuurbescherming via onder meer de introductie van de bestuurlijke boete

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking getreden. In dit blogbericht gaan we in op de handhavingsinstrumenten van de Wnb. Bijzonder is dat de Wnb de bestuurlijke boete introduceert bij niet naleving van bepaalde administratieve verplichtingen. Introductie: handhaving in de Wnb Handhaving van de Wnb is geregeld in hoofdstuk 7. Daarin staat onder meer welke bestuursorganen … Read more

Uitzondering op de vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming: minder lasten en meer duidelijkheid?

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking getreden. Eerder bespraken wij de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb. In dit bericht staan de uitzonderingen op de vergunningplicht centraal. Hoewel de wetgever beoogt meer duidelijkheid te scheppen rondom de uitzonderingen, roept het figuur van “bestaand gebruik” toch vragen op. Wij lichten dit toe in dit blogbericht. … Read more

De regels over de jacht onder de Wet natuurbescherming op hoofdlijnen

Op 1 januari jl. is de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is onder meer de Flora- en Faunawet komen te vervallen en zijn de regels uit deze wet overgegaan in de Wnb. Zo ook de regels met betrekking tot de jacht. In dit blog geven wij een kort overzicht van deze regels. … Read more

Vrijstelling van Flora- en faunawetverboden door gebruik van goedgekeurde gedragscodes wordt in de Wet natuurbescherming voortgezet

De mogelijkheid die het regime van de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 2005 bood om met behulp van een goedgekeurde gedragscode vrijstelling te krijgen van de verboden in artikel 8 tot en met 12 Ffw, blijft ook onder het regime van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Om mogelijke verschillen te identificeren volgt hierna een … Read more

Bescherming van houtopstanden onder de Wet Natuurbescherming: deel 2

De regels over houtopstanden uit de Boswet gaan op 1 januari 2017 op in de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb”). De Wnb zal hierbij voornamelijk een voortzetting zijn van de bestaande regelgeving. Nadat we eerder hebben stilgestaan bij de regelgeving over houtopstanden onder Wnb op hoofdlijnen, staan in deze blog de uitzonderingen op de herbeplanting- en meldingsplicht centraal. Houtkap ten behoeve … Read more

De Wet natuurbescherming: wanneer is sprake van een verstoring van een vogel die van wezenlijke invloed is?

Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking treden. In een eerder blog gingen wij in op het beschermingsregime voor vogels. Wij beschreven toen dat onder de Wnb geen ontheffing of vrijstelling meer nodig zal zijn voor verstoringen van vogels die geen wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort hebben. In dit blog … Read more

Bescherming van houtopstanden onder de Wet Natuurbescherming: deel 1

De regels over houtopstanden uit de Boswet gaan op 1 januari 2017 op in de nieuwe Wet Natuurbescherming (“Wnb“). De Wnb zal hierbij voornamelijk een voortzetting zijn van de bestaande regelgeving. In deze eerste blog wordt de regelgeving over houtopstanden onder de Wnb op hoofdlijnen besproken. In een volgend blog staan de uitzonderingen op de herbeplanting- en meldingsplicht centraal. Instandhouding … Read more

Ruimere toepassing van het opzetvereiste in de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Eén van de wijzigingen ten opzichte van het huidige natuurbeschermingsrecht is de introductie van het opzetvereiste in de Wnb. Helemaal nieuw is dit opzetvereiste echter niet, want de Flora- en faunawet kent al het verbod beschermde inheemse dieren opzettelijk te verontrusten. Door de verboden vaker te beperken tot opzettelijk … Read more