Eerste subsidietender voor windpark op zee start 10 april: kavelbesluiten vanaf nu beschikbaar

For an English version of this blogpost, please click here. Vandaag, 8 april 2016,  zijn kavelbesluiten I en II voor windenergiegebied Borssele gepubliceerd in de Staatscourant. Dit was de laatste formele stap die gezet moest worden voordat de subsidietender van start kan gaan. De aanvraagformulieren voor de tender zijn nu al te downloaden op mijn.rvo.nl. Op 10 april 2016 opent … Read more

Ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Borssele ter inzage tot en met 17 september 2015

Sinds vrijdag 7 augustus 2015 liggen de ontwerpbesluiten voor de kavels I en II in het windenergiegebied Borssele ter inzage. Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten door een zienswijze in te dienen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De inhoud van de kavelbesluiten is dan ook (nadat zij … Read more

Contouren van de subsidieregeling voor windenergiegebied Borssele vastgesteld

De subsidietender voor de bouw en exploitatie van windparken op zee krijgt steeds meer vorm. Op 1 juli 2015 was de Wet windenergie op zee al in werking getreden. Nu zijn op 3 juli 2015 ook de Regeling windenergie op zee 2015 en de Uitvoeringsregeling windenergie op zee in de Staatscourant gepubliceerd. Beide regelingen zullen op 1 december 2015 in … Read more

Wet windenergie op zee in werking per 1 juli 2015

De Wet windenergie op zee is vandaag in het Staatsblad afgekondigd en zal op 1 juli 2015 in werking treden. Daarmee is minister Kamp van Economische Zaken erin geslaagd om de wet, conform zijn streven, tijdig door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. Inwerkingtreding per 1 juli 2015 was noodzakelijk, aldus de minister in zijn Kamerbrief van 29 mei … Read more

Windpark loopt spaak op Duits Natura 2000-gebied

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het bestemmingsplan voor het windpark Den Tol Netterden vernietigd, omdat niet op de juiste wijze was omgegaan met een in Duitsland gelegen Natura 2000-gebied. Voor het bepalen van de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied was namelijk uitgegaan van het verkeerde document en de aangenomen afstand tussen windpark en natuurgebied was onjuist. Alvorens in te gaan op dit … Read more

Windpark Nijmegen (A15) komt er

De Afdeling bestuursrechtspraak (“Afdeling”) heeft het bestemmingsplan van de gemeente Nijmegen voor vijf windturbines in Nijmegen-Noord, langs de A15, in stand gelaten. Deze uitspraak is om meerdere redenen interessant en in dit blog komen het milieueffectrapport (“MER”) en de financiële uitvoerbaarheid ter sprake. Samenhang met naastgelegen project In de naastgelegen gemeente Overbetuwe waren ook plannen voor windturbines aansluitend op de … Read more

Internetconsultatie ‘Regeling windenergie op zee 2015’ en ‘Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015’

 1.                  Internetconsultatie De minister van Economische Zaken (de “minister“) biedt door middel van een internetconsulatie de gelegenheid een reactie te geven op de conceptversies van de ‘Regeling windenergie op zee 2015’ (de “Regeling“) en de ‘Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee 2015’ (de “Uitvoeringsregeling“). De Regeling en de Uitvoeringsregeling vloeien voort uit het wetsvoorstel ‘Regels omtrent windenergie op zee’ (Wet windenergie … Read more

Consultatie regelgeving windenergie op zee gestart

Tot 30 april 2015 kunt u een reactie geven op twee concept-regelingen die de subsidie- en vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee mogelijk maken. De belangrijkste punten uit de regelingen zijn de volgende: Concept Regeling windenergie op zee 2015 Deze regeling werkt uit aan wie de subsidie zal worden verleend voor de realisatie van de eerste … Read more

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land: onder de juridische loep

De roep om ‘de omgeving’ actiever te kunnen laten  participeren in windprojecten op land is de laatste jaren sterk toegenomen. NWEA, Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland hebben de handen ineengeslagen om te komen tot groter draagvlak voor windenergie. Dit heeft geresulteerd in de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’. In dit artikel wordt deze gedragscode onder de … Read more

Provinciale doorkruising van gemeentelijke windenergieplannen

Windenergie krijgt veel aandacht in de aanstaande provinciale verkiezingen. Dit is terecht aangezien de provincies verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de beoogde 6.000 MW. De provincie Fryslân heeft bijvoorbeeld een doelstelling van 530,5 MW. Waar in deze provincie windparken moeten komen, is nog niet uitgemaakt, maar een ongewenst gemeentelijk initiatief werd wel met een reactieve aanwijzing afgestraft. 1.                  … Read more